Tennis Forum banner

Looking for Dutch Martina fans for tape trade

335 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  LifeWasADisaster
Hoi,<br />Ik ben al tijden op zoek naar videomateriaal van martina hingis, bijvoorbeeld een compilatie van haar beste wedstrijden of zoiets. Of gewoon enkele classic wedstrijden op video. Wie kan mij hieraan helpen? Ik heb eigenlijk geen videomateriaal om te ruilen, maar ben bereid te betalen met geld of CD's of iets anders, we worden het denk ik wel eens.<br />Groeten en alvast bedankt!<br />Dennis<br />ps. mail naar [email protected]
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top