Tennis Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
630 Posts
Dat Roland Garros meer bijgebleven is ben ik<br />mee akkoord en dat heeft volgens mij zeker een<br />rol gespeeld.<br />Maar dubbelspel is toch van veel te weinig belang om de doorslag te geven; trouwens<br />het wordt al amper getoond op tv en het gaat hier<br />ook om individuele prestaties. En of de journalisten zowiezo 'kenners' zijn betwijfel ik,<br />ze hebben elk hun eigen vakgebied en dat is het dan zowat.

[ December 22, 2001: Message edited by: Cookie ]</p>
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top