Tennis Forum banner

Kim: "I will marry in 2 years and Serena will design my wedding dress"

971 Views 26 Replies 17 Participants Last post by  bandabou
That was the title of one of Belgium's newspapers. Too bad I didn't have time to read the entire article as it was on my work :sad:
1 - 5 of 27 Posts
I have it here! but it's too long to translate it :eek:..
she said she'll marry when it's quieter indeed, and then she said, maybe in two, three years time, when I play less.
Rhythmboy said:
just scan it, attach it to a post, and someone else will do it :)
besides, I want to read the entire article anyway
I don't have a scanner ..
Sorry dat we ons niet geschoren hebben.
<< Zeg jongen, ik zie er zelf ook niet fris uit, vermoed ik. Ik heb een ongelooflijke jetlag. Hier in Toronto is de dag al drie uur verder dan in LA. Vannacht om half twee lag ik naar het plafond te staren. Ik lag wat te lezen in de hoop zo in slaap te vallen, maar dat lukte me ook al niet. >>

Ik snap niet waarom je zonodig aan dit toernooi wil deelnemen. Het nieuwe nummer één kan beslist toch enkele dagen aan het strand van LA stoeien? Jouw coach marc Dehous pufte en blies toen hij alweer het vliegtuig naar Toronto moest nemen.
<<(lacht) Ik heb hem gezegd: 'hup Marc, dat vliegtuig op.' Neen, ik speel zo graag. De rest interesseert me bitter weinig. Niet één dag ben ik in LA op stap geweest. Elke avond nam ik roomservice. Aan het strand liggen, hemeltje, ik mag e rniet aan denken.>>

haha, ik dacht het effe uit te typen, maar het is blijkbaar toch nog wel te lang :p, 't is alleen maar een kort stukje, het begin eigenlijk :p.. maar de belangrijkste dingen zijn al verteld dus yah.. :p
See less See more
1 - 5 of 27 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top