PDA

View Full Version : Archive of point-by-point scores for Tashkent (finals added: 'Rybárigheru' blew 3-1*)


andrewbroad
Sep 18th, 2010, 11:25 PM
Tashkent Open (Tashkent, Uzbekistan; outdoor hard; WTA International)

Singles: Qualifying: First round: Nadiya Kichenok v Albina Khabibulina (Saturday 18th September 2010)

First set
KICHENOK *@_@*_*@ 6
KHABIBUL __@__*__ 2

The match started at 10:10 UZT.

Kichenok serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kichenok (GP #3). 2nd serve... Held.

Khabibulina serving 0-1: 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Double fault #2. Ad Kichenok (BP #3). Broken.

Kichenok serving 2-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Ace #1. Deuce #1. Ad Khabibulina (BP #2). Broken.

Khabibulina serving 1-2: Double fault #3. 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Double fault #5. Broken.

Kichenok serving 3-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. Held.

Khabibulina serving 1-4: Double fault #6. 0/15. 15/30. 30/30. Double fault #7. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Khabibulina (GP #1). 2nd serve... Held.

Kichenok serving 4-2: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Khabibulina serving 2-5 (new balls): 0/15. Ace #1. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Deuce #1. Double fault #8. Ad Kichenok (SP #1). Deuce #2. Ad Kichenok (SP #2). Kichenok won the first set 6-2 at 10:42 UZT (31m).


Second set
KICHENOK *@*@*_* 6
KHABIBUL _____*_ 1

Kichenok serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Khabibulina serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/30. Double fault #9. 30/40 (BP #1). Broken.

Kichenok serving 2-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Khabibulina serving 0-3: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #11. Broken.

Kichenok serving 4-0: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Khabibulina serving 0-5: 15/0. 30/0. 30/15. Held.

Kichenok serving 5-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (MP #1 for Kichenok). 2nd serve... Kichenok won 6-2 6-1 at 11:04 UZT (second set 21m, match 53m).


Singles: Qualifying: First round: Daria Kuchmina v Aminat Kushkhova (Saturday 18th September 2010)

First set
KUCHMINA __*@*@*__@ 6
KUSHKHOV @*_____*@_ 4

The match started at 10:10 UZT.

Kuchmina serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Kushkhova serving 1-0: 15/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kuchmina serving 0-2: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Kushkhova serving 2-1: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kuchmina serving 2-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Kushkhova serving 2-3: 0/15. 15/15. Double fault #1. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kuchmina serving 4-2: 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kushkhova serving 2-5 (new balls): 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Kuchmina serving 5-3: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Double fault #2. Ad Kushkhova (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kushkhova serving 4-5: 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (SP #1 for Kuchmina). Kuchmina won the first set 6-4 at 10:41 UZT (31m).


Second set
KUCHMINA *____@_@_ 3
KUSHKHOV _*@*@_@_@ 6

Kuchmina serving 0-0: 2nd serve... 15/0. Double fault #3. 15/15. Double fault #4. 30/30. Held.

Kushkhova serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Kuchmina serving 1-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kuchmina (GP #2). 2nd serve... Ad Kushkhova (BP #1). Double fault #6. Broken.

Kushkhova serving 2-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Kuchmina serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Ad Kushkhova (BP #2). Broken.

Kushkhova serving 4-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Broken.

Kuchmina serving 2-4 (new balls): 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Kuchmina (GP #2). Deuce #2. Ad Kushkhova (BP #1). Broken.

Kushkhova serving 5-2: 15/0. 30/15. Double fault #4. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kuchmina (BP #2). Deuce #2. Ad Kushkhova (SP #1). Ad Kuchmina (BP #3). Broken.

Kuchmina serving 3-5: 15/0. 15/15. Double fault #7. 15/30. 15/40 (SP #2 for Kushkhova). 30/40 (SP #3 for Kushkhova). Kushkhova won the second set 6-3 at 11:22 UZT (second set 40m, match so far 1h12m).


Third set
KUCHMINA @_@*???__ 3
KUSHKHOV _@__???@* 6

Kushkhova serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kuchmina serving 1-0: 15/0. Double fault #8. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kuchmina (GP #1). Deuce #2. Ad Kushkhova (BP #2). Deuce #3. 2nd serve... Ad Kushkhova (BP #3). Broken.

Kushkhova serving 1-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #5. Broken.

Kuchmina serving 2-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Kushkhova serving 1-3: 15/0. 15/15. The scoreboard froze at 11:43 UZT.

Kuchmina serving 3-4: The scoreboard resumed at 11:54 UZT (10m). 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. Double fault #10. Broken.

Kushkhova serving 5-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (MP #1 for Kushkhova). Kushkhova won 4-6 6-3 6-3 at 12:00 UZT (third set 37m, match 1h50m).


Singles: Qualifying: First round: Yuliana Fedak v Karina Pimkina (Saturday 18th September 2010)

First set
FEDAK ????____ 2
PIMKI ????@*@* 6

I joined the match at 10:22 UZT.

Fedak serving 2-2: 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Ad Pimkina (BP #1). Broken.

Pimkina serving 3-2: Double fault #3. 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Fedak serving 2-4: 0/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Fedak (GP #3). Deuce #2. Ad Fedak (GP #4). Deuce #3. Double fault #3. Ad Pimkina (BP #1). Broken.

Pimkina serving 5-2 (new balls): 15/0. Double fault #4. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (SP #1 for Pimkina). Pimkina won the first set 6-2 at 10:38 UZT.


Second set
FEDAK *@*_*_*_* 6
PIMKI ___*_*_*_ 3

Fedak serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Pimkina serving 0-1: Ace #1. 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #5. 30/30. Broken.

Fedak serving 2-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Pimkina serving 0-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. Double fault #6. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Ace #2. Deuce #1. Ad Pimkina (GP #1). Held.

Fedak serving 3-1: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Fedak (GP #1). Held.

Pimkina serving 1-4: 15/0. 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Double fault #7. Deuce #1. Double fault #8. Ad Fedak (BP #1). Ace #3. Ad Pimkina (GP #2). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Pimkina (GP #3). Held.

Fedak serving 4-2: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Ace #1. Held.

Pimkina serving 2-5: 0/15. Double fault #10. 0/30. 15/30. 30/40 (SP #1 for Fedak). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Fedak (SP #2). Ad Pimkina (GP #1). 2nd serve... Held.

Fedak serving 5-3 (new balls): 0/15. 15/15. 2nd serve... 40/15 (SP #3 for Fedak). Fedak won the second set 6-3 at 11:15 UZT (second set 36m).


Third set
FEDAK @*@*@* 6
PIMKI ______ 0

Pimkina serving 0-0: 0/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Fedak (BP #3). Ad Pimkina (GP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Pimkina (GP #2). 2nd serve... Deuce #3. Ad Fedak (BP #4). Broken.

Fedak serving 1-0: 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... Deuce #1. Ad Fedak (GP #1). Deuce #2. Ad Fedak (GP #2). Held.

Pimkina serving 0-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. Double fault #12. 15/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 3-0: 15/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Double fault #4. Deuce #1. Ad Pimkina (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Fedak (GP #2). 2nd serve... Held.

Pimkina serving 0-4: Double fault #13. 0/15. Double fault #14. 0/30. 15/30. Double fault #15. 15/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 5-0: 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Fedak). 2nd serve... 40/30 (MP #2 for Fedak). Fedak won 2-6 6-3 6-0 at 11:45 UZT (third set 30m).


Singles: Qualifying: First round: Eugeniya Pashkova v Valeriya Korotina (Saturday 18th September 2010)

First set
PASHKOVA @*_*@*@ 6
KOROTINA __*____ 1

The match started at 10:14 UZT.

Korotina serving 0-0: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Pashkova (BP #1). 2nd serve... Broken.

Pashkova serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Korotina serving 0-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #3. 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Pashkova serving 2-1: 15/0. 30/0. Ace #1. 40/0 (GP #1). Held.

Korotina serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Pashkova serving 4-1: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Korotina serving 1-5: 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (SP #1 for Pashkova). 30/40 (SP #2 for Pashkova). 2nd serve... Pashkova won the first set 6-1 at 10:40 UZT (26m).


Second set
PASHKOVA _@*@*@* 6
KOROTINA @______ 1

Pashkova serving 0-0 (new balls): 15/0. Double fault #1. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Korotina serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. Double fault #6. 30/40 (BP #1). Broken.

Pashkova serving 1-1: 15/0. 15/15. 30/15. Ace #2. 40/15 (GP #1). Held.

Korotina serving 1-2: 2nd serve... 0/30. Double fault #7. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Double fault #8. Broken.

Pashkova serving 3-1: Double fault #2. 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Held.

Korotina serving 1-4: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Deuce #1. Double fault #10. Ad Pashkova (BP #1). Broken.

Pashkova serving 5-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (MP #1 for Pashkova). Double fault #3. 40/15 (MP #2 for Pashkova). Pashkova won 6-1 6-1 at 11:03 UZT (second set 22m, match 49m).


Singles: Qualifying: First round: Anastasiya Prenko v Alexandra Kolesnichenko (Saturday 18th September 2010)

First set
PRENKO __*_*___ 2
KOLESN @*_*_*@* 6

The match started at 11:20 UZT.

Prenko serving 0-0: 15/0. Double fault #1. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Prenko (GP #3). Deuce #2. Double fault #2. Ad Kolesnichenko (BP #1). Broken.

Kolesnichenko serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Prenko serving 0-2: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Ace #1. 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Kolesnichenko (BP #3). Deuce #2. Ad Prenko (GP #1). Deuce #3. 2nd serve... Ad Prenko (GP #2). Held.

Kolesnichenko serving 2-1: 15/15. Foot-fault. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Ace #1. Held.

Prenko serving 1-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Prenko (GP #2). 2nd serve... Held.

Kolesnichenko serving 3-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... Held.

Prenko serving 2-4: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Kolesnichenko serving 5-2 (new balls): 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (SP #1 for Kolesnichenko). Kolesnichenko won the first set 6-2 at 11:55 UZT (34m).


Second set
PRENKO _@*_*_*_*@ 6
KOLESN @__*_*_*__ 4

Prenko serving 0-0: The scoreboard froze at 11:55 UZT. The scoreboard resumed at 12:02 UZT (6m). 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kolesnichenko serving 1-0: 15/0. 30/0. Double fault #2. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Prenko serving 1-1: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Kolesnichenko serving 1-2: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Prenko serving 2-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Kolesnichenko serving 2-3: 15/0. 30/0. Double fault #3. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Prenko serving 3-3: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kolesnichenko serving 3-4: 15/0. 30/0. Double fault #4. 30/15. 30/30. Double fault #5. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kolesnichenko (GP #1). Held.

Prenko serving 4-4 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kolesnichenko serving 4-5: 15/0. 30/0. 40/15 (GP #1). Double fault #6. 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Prenko (SP #1). Prenko won the second set 6-4 at 12:39 UZT (second set 43m, match so far 1h18m).


Third set
PRENKO *_*@*@_@ 6
KOLESN _*____@_ 2

Prenko serving 0-0: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. Ace #2. Held.

Kolesnichenko serving 0-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Prenko serving 1-1: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Kolesnichenko serving 1-2: 15/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. Broken.

Prenko serving 3-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Ace #3. Held.

Kolesnichenko serving 1-4: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Prenko serving 5-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. Ace #4. 40/30 (MP #1 for Prenko). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kolesnichenko (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Kolesnichenko (BP #2). Broken.

Kolesnichenko serving 2-5 (new balls): 0/15. 0/30. 0/40 (MP #2 for Prenko). Prenko won 2-6 6-4 6-2 at 13:12 UZT (third set 33m, match 1h52m).


Singles: Qualifying: First round: Elena Zenko v Viktoriya Karmenova (Saturday 18th September 2010)

First set
ZENKO @*_*__@_@_@* 7
KARME __*_*@_@_@__ 5

The match started at 11:35 UZT.

Karmenova serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #2. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). Double fault #3. Broken.

Zenko serving 1-0: Ace #1 (2nd serve). 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Karmenova serving 0-2: Double fault #4. 0/15. Double fault #5 (foot-fault). 15/30. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Zenko serving 2-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Karmenova serving 1-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). 2nd serve... Deuce #1. Ad Karmenova (GP #4). 2nd serve... Deuce #2. Ad Karmenova (GP #5). Foot-fault. 2nd serve... Held.

Zenko serving 3-2: 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). Double fault #1. Broken.

Karmenova serving 3-3: 0/15. 15/15. 30/15. Double fault #6. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Zenko serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Karmenova serving 4-4: 15/0. 30/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. Double fault #7 (foot-fault). 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Zenko (BP #2). 2nd serve... Deuce #2. Ad Karmenova (GP #1). Deuce #3. 2nd serve... Ad Zenko (BP #3). Deuce #4. Ad Zenko (BP #4). 2nd serve... Broken.

Zenko serving 5-4: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Zenko). 2nd serve... Deuce #1. Ad Karmenova (BP #1). Broken.

Karmenova serving 5-5: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Zenko (BP #3). Broken.

Zenko serving 6-5: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Zenko (SP #2). Zenko won the first set 7-5 at 12:23 UZT (47m).


Second set
ZENKO @*_*_*@* 6
KARME __*_*___ 2

Karmenova serving 0-0: The scoreboard froze at 12:23 UZT. The scoreboard resumed at 12:30 UZT (6m). 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Zenko serving 1-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Deuce #1. Ad Zenko (GP #2). Deuce #2. Held.

Karmenova serving 0-2: Double fault #9. 0/15. Double fault #10. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Zenko serving 2-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Karmenova serving 1-3 (new balls): 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Zenko serving 3-2: 15/0. 2nd serve... 30/15. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Zenko (GP #1). Held.

Karmenova serving 2-4: Double fault #11. 0/15. 2nd serve... 15/15. Double fault #12. 15/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Zenko (BP #1). 2nd serve... Broken.

Zenko serving 5-2: 15/0. 30/0. 40/0 (MP #1 for Zenko). 40/15 (MP #2 for Zenko). Zenko won 7-5 6-2 at 12:57 UZT (second set 33m, match 1h21m).


Singles: Qualifying: First round: Anastasiya Vasylyeva v Elena Kulikova (Saturday 18th September 2010)

First set
VASYLYEV ____*@*__ 3
KULIKOVA @*@*___*@ 6

The match started at 12:02 UZT.

Vasylyeva serving 0-0: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 1-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Vasylyeva serving 0-2: 0/15. Ace #1. 15/15. Double fault #1. 15/30. Double fault #2. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 3-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. Ace #2. 40/15 (GP #1). Double fault #2. 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kulikova (GP #3). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kulikova (GP #4). 2nd serve... Deuce #3. 2nd serve... Ad Kulikova (GP #5). 2nd serve... Held.

Vasylyeva serving 0-4: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kulikova serving 4-1: 0/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Vasylyeva serving 2-4: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Vasylyeva (GP #2). Held.

Kulikova serving 4-3 (new balls): 0/15. 15/15. 2nd serve... Held.

Vasylyeva serving 3-5: 0/15. Double fault #3. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (SP #1 for Kulikova). 2nd serve... Kulikova won the first set 6-3 at 12:33 UZT (30m).


Second set
VASYLYEV @__*____ 2
KULIKOVA _@*_*@*@ 6

Kulikova serving 0-0: The scoreboard froze at 12:33 UZT. The scoreboard resumed at 12:36 UZT (3m). 15/30. 2nd serve... Broken.

Vasylyeva serving 1-0: 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vasylyeva serving 1-2: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Held.

Kulikova serving 2-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... Held.

Vasylyeva serving 2-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 4-2: 15/15. Ace #6 (2nd serve). 30/15. Held.

Vasylyeva serving 2-5 (new balls): 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (MP #1 for Kulikova). The scoreboard froze... Kulikova won 6-3 6-2.


Singles: Qualifying: First round: Victoria Serenkova v Zarina Diyas (Saturday 18th September 2010)

First set
SEREN ______ 0
DIYAS *@*@*@ 6

I joined the match at 12:35 UZT.

Serenkova serving 0-1: 0/15. Double fault #1. 0/30. Broken.

Diyas serving 2-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Deuce #1. Ad Diyas (GP #4). Held.

Serenkova serving 0-3: Double fault #2. 0/15. Broken.

Diyas serving 4-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Serenkova serving 0-5: 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Double fault #5. Deuce #1. Ad Diyas (SP #1). Diyas won the first set 6-0 at 12:47 UZT.


Second set
SEREN _____*_ 1
DIYAS *@*@*_* 6

Diyas serving 0-0: 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Serenkova serving 0-1 (new balls): 0/15. Broken.

Diyas serving 2-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Serenkova serving 0-3: Double fault #8. 15/15. 15/30. Broken.

Diyas serving 4-0: 15/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Serenkova serving 0-5: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Diyas serving 5-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (MP #1 for Diyas). Diyas won 6-0 6-1 at 13:02 UZT (second set 14m).


Singles: Qualifying: First round: Anna Brazhnikova v Tatiana Poutchek (Saturday 18th September 2010)

First set
BRAZHNIK __*_*__@*@__ 5
POUTCHEK @*_*_*@___@* 7

The match started at 13:13 UZT.

Brazhnikova serving 0-0: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Poutchek serving 1-0: 15/0. Double fault #1. 15/15. 15/30. Double fault #2. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Held.

Brazhnikova serving 0-2: 15/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #1. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Poutchek serving 2-1: 15/0. 15/15. 40/30 (GP #1). Held.

Brazhnikova serving 1-3: 15/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Brazhnikova (GP #2). Held.

Poutchek serving 3-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Brazhnikova serving 2-4: 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Double fault #2. Deuce #1. Ad Brazhnikova (GP #2). Deuce #2. 2nd serve... Ad Poutchek (BP #1). Double fault #3. Broken.

Poutchek serving 5-2 (new balls): 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Brazhnikova serving 3-5: 0/15. 15/15. 30/15. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Brazhnikova (GP #2). Held.

Poutchek serving 5-4: 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #3. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Brazhnikova serving 5-5: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Poutchek (BP #1). 2nd serve... Broken.

Poutchek serving 6-5: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (SP #1 for Poutchek). 40/15 (SP #2 for Poutchek). 40/30 (SP #3 for Poutchek). Poutchek won the first set 7-5 at 14:02 UZT (49m).


Second set
BRAZHNIK *_*_____ 2
POUTCHEK _*_*@*@* 6

Brazhnikova serving 0-0: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Double fault #4. Deuce #1. Held.

Poutchek serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. Held.

Brazhnikova serving 1-1: 0/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Poutchek serving 1-2: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Brazhnikova serving 2-2 (new balls): 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Broken.

Poutchek serving 3-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Brazhnikova serving 2-4: 0/15. 15/15. 40/15 (GP #1). 30/30. Double fault #5. Deuce #1. Double fault #6. Ad Poutchek (BP #1). Broken.

Poutchek serving 5-2: 15/0. 30/0. 40/0 (MP #1 for Poutchek). Poutchek won 7-5 6-2 at 14:31 UZT (second set 28m, match 1h17m).


Singles: Qualifying: First round: Eirini Georgatou v Marta Sirotkina (Saturday 18th September 2010)

First set
GEORGATOU @*_*_*_*___*T 7
SIROTKINA __*_*_*_*@*__ 6

The match started at 13:16 UZT.

Sirotkina serving 0-0: 0/15. Double fault #2. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Georgatou serving 1-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Sirotkina serving 0-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 2-1: 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Sirotkina serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #3. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Ad Sirotkina (GP #1). 2nd serve... Held.

Georgatou serving 3-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Sirotkina serving 2-4: 2nd serve... 15/0. Ace #1. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Georgatou serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Sirotkina serving 3-5: 15/0. Double fault #4. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Ace #2. Held.

Georgatou serving 5-4: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Sirotkina serving 5-5: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Double fault #6. Deuce #1. Ad Sirotkina (GP #3). Held.

Georgatou serving 5-6: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

6-6 tiebreak (all scores Georgatou/Sirotkina): 0/0*. *1/0. *2/0. 3/0*. Ace #3. 3/1*. *4/1. *5/1. 6/1* (SP #1 for Georgatou). 6/2* (SP #2 for Georgatou). *6/3 (SP #3 for Georgatou). 2nd serve... Georgatou won the first set 7-6 at 14:08 UZT (52m).


Second set
GEORGATOU __*_*@*@* 6
SIROTKINA @*_*_____ 3

Georgatou serving 0-0: 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Sirotkina serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Georgatou (BP #1). Deuce #2. Ad Sirotkina (GP #2). Ace #4. Held.

Georgatou serving 0-2: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. Deuce #1. Ad Georgatou (GP #1). Held.

Sirotkina serving 2-1 (new balls): 15/0. Ace #5 (2nd serve). 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Georgatou serving 1-3: Ace #1. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Sirotkina serving 3-2: 0/15. 0/30. Ace #6. 15/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 3-3: Double fault #2. 0/15. 0/30. 15/30. 40/30 (GP #1). The scoreboard froze at 14:38 UZT. Held.

Sirotkina serving 3-4: Broken.

Georgatou serving 5-3: The scoreboard resumed at 14:47 UZT (9m). 30/30. 40/30 (MP #1 for Georgatou). Georgatou won 7-6 6-3 at 14:48 UZT (second set 40m, match 1h32m).


Singles: Qualifying: First round: Nigina Rahmanova v Ksenia Palkina (Saturday 18th September 2010)

First set
RAHMANO ______ 0
PALKINA @*@*@* 6

The match started at 13:22 UZT.

Rahmanova serving 0-0: Double fault #1 (foot-fault). 0/30. Double fault #2. 0/40 (BP #1). Broken.

Palkina serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 40/30 (GP #1). Held.

Rahmanova serving 0-2: 0/15. Double fault #3. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Palkina serving 3-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Rahmanova serving 0-4: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. Double fault #5. 30/40 (BP #1). Broken.

Palkina serving 5-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... Palkina won the first set 6-0 at 13:37 UZT (14m).


Second set
RAHMANO ____*__ 1
PALKINA @*@*_*@ 6

Rahmanova serving 0-0: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Palkina serving 1-0 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. Held.

Rahmanova serving 0-2: 15/15. Double fault #6. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Palkina serving 3-0: 0/15. 15/15. 30/15. Held.

Rahmanova serving 0-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #7. 40/15 (GP #2). Held.

Palkina serving 4-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Double fault #1. Ad Rahmanova (BP #2). Deuce #1. Ad Palkina (GP #1). 2nd serve... Held.

Rahmanova serving 1-5: 0/15. Double fault #8. 0/30. 15/30. 15/40 (MP #1 for Palkina). 2nd serve... 30/40 (MP #2 for Palkina). Palkina won 6-0 6-1 at 13:59 UZT (second set 22m, match 36m).


Singles: Qualifying: First round: Scarlett Werner v Rano Nizamova (Saturday 18th September 2010)

First set
WERNER _@*@*@* 6
NIZAMO @______ 1

The match started at 14:21 UZT.

Werner serving 0-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 15/0. 30/40 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Nizamova (GP #3). Deuce #2. Broken.

Nizamova serving 1-0: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (GP #1). 30/40 (GP #2). Double fault #1. Broken.

Werner serving 1-1: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (BP #1). Held.

Nizamova serving 1-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... Broken.

Werner serving 3-1: 15/0. 15/15. Double fault #2. 30/15. 2nd serve... 40/15 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Held.

Nizamova serving 1-4: The scoreboard froze at 14:38 UZT. Broken.

Werner serving 5-1: The scoreboard resumed at 14:48 UZT (9m). Double fault #3. Werner won the first set 6-1 at 14:48 UZT (26m).


Second set
WERNER @*@*@* 6
NIZAMO ______ 0

Nizamova serving 0-0 (new balls): Ace #1 (2nd serve). 0/15. Ace #2. 0/30. 0/40 (GP #1). Broken.

Werner serving 1-0: Double fault #4. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (BP #1). 2nd serve... Held.

Nizamova serving 0-2: Ace #3. 0/15. Double fault #2. 15/15. 15/30. 15/40 (GP #1). Broken.

Werner serving 3-0: 15/0. 15/15. Double fault #6. 30/15. 40/15 (BP #1). Double fault #7. Held.

Nizamova serving 0-4: 0/15. 15/15. 15/40 (GP #1). Broken.

Werner serving 5-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (MP #1 for Werner). Werner won 6-1 6-0 at 15:05 UZT (second set 17m, match 44m).


Singles: Qualifying: First round: Ekaterina Dzehalevich v Nadejda Guskova (Saturday 18th September 2010)

First set
DZEHALE ____*@*_*_ 4
GUSKOVA @*@*___*_* 6

The match started at 14:53 UZT.

Dzehalevich serving 0-0: 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 1-0: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... Ad Guskova (GP #2). 2nd serve... Held.

Dzehalevich serving 0-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Guskova (BP #1). 2nd serve... Broken.

Guskova serving 3-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Dzehalevich serving 0-4: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Guskova serving 4-1: 15/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Dzehalevich (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Dzehalevich (BP #2). Broken.

Dzehalevich serving 2-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Dzehalevich (GP #1). Held.

Guskova serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Dzehalevich serving 3-5: 2nd serve... 15/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Guskova serving 5-4: 15/0. 15/15. Double fault #1. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Guskova won the first set 6-4 at 15:31 UZT (38m).


Second set
DZEHALE __*_*_*__ 3
GUSKOVA @*_*_*_*@ 6

Dzehalevich serving 0-0: The scoreboard froze at 15:31 UZT. The scoreboard resumed at 15:36 UZT (5m). 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 1-0: 15/0. Double fault #2. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dzehalevich serving 0-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Guskova serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Ace #1. Held.

Dzehalevich serving 1-3: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Guskova serving 3-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Dzehalevich serving 2-4 (new balls): Ace #2. 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Guskova serving 4-3: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Dzehalevich (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Guskova (GP #2). Held.

Dzehalevich serving 3-5: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Guskova (MP #1). Guskova won 6-4 6-3 at 16:07 UZT (second set 36m, match 1h14m).


Singles: Qualifying: First round: Lyudmyla Kichenok v Sophie Lefčvre (Saturday 18th September 2010)

First set
KICHENO @*_*@*@ 6
LEFČVRE __*____ 1

The match started at 15:09 UZT.

Lefčvre serving 0-0: 0/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Kichenok serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 0-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kichenok serving 2-1: 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 1-3: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kichenok serving 4-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. Ace #2. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Lefčvre (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Lefčvre (BP #2). Deuce #3. Ad Kichenok (GP #2). 2nd serve... Held.

Lefčvre serving 1-5: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #1. 0/40 (SP #1 for Kichenok). 15/40 (SP #2 for Kichenok). Kichenok won the first set 6-1 at 15:35 UZT (25m).


Second set
KICHENO *__@*_*_*@ 6
LEFČVRE _*@__*_*__ 4

Kichenok serving 0-0 (new balls): Double fault #1. 0/15. Ace #4 (2nd serve). 15/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Lefčvre serving 0-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. Ace #2 (2nd serve). 40/30 (GP #1). Held.

Kichenok serving 1-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Lefčvre serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #3. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kichenok serving 2-2: 0/15. Ace #5. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 2-3: 15/0. 30/0. Held.

Kichenok serving 3-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 3-4: 15/0. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Ad Lefčvre (GP #1). Double fault #4. Deuce #1. 2nd serve... Ad Lefčvre (GP #2). 2nd serve... Held.

Kichenok serving 4-4: 2nd serve... 15/0. 30/0. Ace #6. 40/0 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 4-5 (new balls): 15/15. 30/15. Double fault #5. 30/30. 2nd serve... Kichenok won 6-1 6-4 at 16:10 UZT (second set 34m, match 1h00m).


Singles: Qualifying: First round: Maria Kondratieva v Aleksandra Romanova (Saturday 18th September 2010)

First set
KONDRATI *@???@_@* 6
ROMANOVA __???_@__ 3

The match started at 15:12 UZT.

Kondratieva serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Romanova serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 2-0: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. The scoreboard froze at 15:20 UZT.

Romanova serving 2-3: The scoreboard resumed at 15:53 UZT (33m). Deuce #1. Ad Kondratieva (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 4-2: 0/15. 15/30. Broken.

Romanova serving 3-4 (new balls): 15/0. Broken.

Kondratieva serving 5-3: Kondratieva won the first set 6-3 at 15:56 UZT (44m).


Second set
KONDRATI _*_*_*_*_*_*_ 6
ROMANOVA *_*_*_*_*_*_T 7

Romanova serving 0-0: 30/30. Held.

Kondratieva serving 0-1: Double fault #1. 0/15. 15/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Romanova serving 1-1: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #1. 40/30 (GP #2). Held.

Kondratieva serving 1-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. Double fault #2. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kondratieva (GP #1). Held.

Romanova serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kondratieva serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Romanova serving 3-3: 15/0. 15/15. Double fault #2. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Romanova (GP #1). 2nd serve... Held.

Kondratieva serving 3-4 (new balls): 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Ad Kondratieva (GP #1). Held.

Romanova serving 4-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kondratieva serving 4-5: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Romanova serving 5-5: 2nd serve... 30/0. 2nd serve... Held.

Kondratieva serving 5-6: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

6-6 tiebreak (all scores Kondratieva/Romanova): 0/0*. *0/1. *1/1. 2nd serve... 1/2*. 1/3*. *1/4. *2/4. 2nd serve... 2/5*. 2nd serve... 2/6* (SP #1 for Romanova). Romanova won the second set 7-6 at 16:45 UZT (second set 48m, match so far 1h32m).


Third set
KONDRATI *_*___*@*_*_T 7
ROMANOVA _*_*@*___*_*_ 6

Kondratieva serving 0-0: The scoreboard froze at 16:45 UZT. The scoreboard resumed at 16:53 UZT (7m). Ace #2. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Romanova serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kondratieva serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. Held.

Romanova serving 1-2 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. Held.

Kondratieva serving 2-2: 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Romanova serving 3-2: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Romanova (GP #1). Held.

Kondratieva serving 2-4: Double fault #3. 0/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kondratieva (GP #1). Held.

Romanova serving 4-3: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kondratieva (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 4-4: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Romanova serving 4-5: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Romanova (GP #2). Deuce #2. 2nd serve... Ad Romanova (GP #3). 2nd serve... Deuce #3. Ad Romanova (GP #4). Held.

Kondratieva serving 5-5: 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Double fault #4. Deuce #1. 2nd serve... Ad Kondratieva (GP #3). Held.

Romanova serving 5-6: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

6-6 tiebreak (all scores Kondratieva/Romanova): *0/0. 2nd serve... 1/0*. 1/1*. *1/2. 2nd serve... *2/2. 2nd serve... 3/2*. 2nd serve... 4/2*. Double fault #4. *5/2. *6/2 (MP #1 for Kondratieva). 6/3* (MP #2 for Kondratieva). 6/4* (MP #3 for Kondatieva). *6/5 (MP #4 for Kondratieva). *6/6. 2nd serve... 7/6* (MP #5 for Kondratieva). 2nd serve... Kondratieva won 6-3 6-7 7-6 at 17:50 UZT (third set 1h05m, match 2h38m).


Singles: Qualifying: First round: Polina Merenkova v Lola Azimova (Saturday 18th September 2010)

This match never appeared on the scoreboard. Azimova won 6-3 6-2.

--
Dr. Andrew Broad

andrewbroad
Sep 19th, 2010, 05:56 PM
Singles: Qualifying: Second round: Nadiya Kichenok v Ksenia Palkina (Sunday 19th September 2010)

First set
KICHENO _ 0 retired
PALKINA @ 1

The match started at 10:08 UZT.

Kichenok serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Palkina serving 1-0: Palkina won 1-0 (Kichenok retired) at 10:13 UZT.


Singles: Qualifying: Second round: Eirini Georgatou v Lola Azimova (Sunday 19th September 2010)

First set
GEORGAT @*@*@* 6
AZIMOVA ______ 0

The match started at 10:09 UZT.

Azimova serving 0-0: 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Georgatou (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Azimova (GP #3). Deuce #3. Ad Georgatou (BP #2). Deuce #4. Ad Georgatou (BP #3). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 1-0: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Azimova serving 0-2: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Georgatou serving 3-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... Held.

Azimova serving 0-4: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Georgatou serving 5-0: 15/0. 30/0. 40/0 (SP #1 for Georgatou). Georgatou won the first set 6-0 at 10:30 UZT (21m).


Second set
GEORGAT _*@*@*@ 6
AZIMOVA *______ 1

Azimova serving 0-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Georgatou serving 0-1 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Azimova serving 1-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 2-1: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Azimova serving 1-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). Broken.

Georgatou serving 4-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Azimova serving 1-5: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... Georgatou won 6-0 6-1 at 10:52 UZT (second set 22m, match 43m).


Singles: Qualifying: Second round: Anastasiya Prenko v Tatiana Poutchek (Sunday 19th September 2010)

First set
PRENKO *_____*_ 2
POUTCH _*@*@*_* 6

The match started at 10:13 UZT.

Prenko serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Poutchek serving 0-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Prenko serving 1-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #3. Broken.

Poutchek serving 2-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Prenko serving 1-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Poutchek serving 4-1: Double fault #2. 0/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Prenko serving 1-5: 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Poutchek serving 5-2 (new balls): Double fault #3. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (SP #1 for Poutchek). Double fault #4. 40/30 (SP #2 for Poutchek). Poutchek won the first set 6-2 at 10:34 UZT (20m).


Second set
PRENKO __*_*___ 2
POUTCH @*_*_*@* 6

Prenko serving 0-0: 0/15. Double fault #4. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Double fault #5. Broken.

Poutchek serving 1-0: Double fault #5. 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. Double fault #6. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Prenko serving 0-2: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Prenko (GP #1). Double fault #6. Ad Poutchek (BP #3). Deuce #2. Ad Prenko (GP #2). Deuce #3. Ad Prenko (GP #3). Held.

Poutchek serving 2-1: 15/0. 30/0. Held.

Prenko serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Ad Prenko (GP #3). 2nd serve... Held.

Poutchek serving 3-2: 15/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Prenko serving 2-4: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Poutchek serving 5-2: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (MP #1 for Poutchek). Poutchek won 6-2 6-2 at 11:04 UZT (second set 30m, match 51m).


Singles: Qualifying: Second round: Eugeniya Pashkova v Elena Kulikova (Sunday 19th September 2010)

First set
PASHKOVA __*_*@*_*@ 6
KULIKOVA @*_*___*__ 4

The match started at 10:12 UZT.

Pashkova serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Kulikova (BP #2). Broken.

Kulikova serving 1-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Ace #1. Held.

Pashkova serving 0-2: 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kulikova serving 2-1: 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Pashkova serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kulikova serving 3-2: 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Pashkova serving 3-3: Double fault #2. 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kulikova serving 3-4 (new balls): 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #1. 15/30. 40/30 (GP #1). Held.

Pashkova serving 4-4: Double fault #3. 0/15. 15/15. Double fault #4. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Pashkova (GP #2). 2nd serve... Held.

Kulikova serving 4-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Double fault #3. Ad Pashkova (SP #1). Pashkova won the first set 6-4 at 10:53 UZT (40m).


Second set
PASHKOVA __*____ 1
KULIKOVA @*_*@*@ 6

Pashkova serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kulikova (BP #3). Broken.

Kulikova serving 1-0: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Pashkova serving 0-2: 15/0. Double fault #5. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Kulikova serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Pashkova serving 1-3: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #6. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 4-1: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. Double fault #4. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kulikova (GP #1). Deuce #2. Ad Kulikova (GP #2). 2nd serve... Held.

Pashkova serving 1-5 (new balls): 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/40 (SP #1 for Kulikova). 2nd serve... Ad Pashkova (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Pashkova (GP #2). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Kulikova (SP #2). 2nd serve... Deuce #3. Ad Kulikova (SP #3). Kulikova won the second set 6-1 at 11:30 UZT (second set 37m, match so far 1h17m).


Third set
PASHKOVA ___*_*_*_ 3
KULIKOVA *@*_*_*_* 6

Kulikova serving 0-0: The scoreboard froze at 11:30 UZT. The scoreboard resumed at 11:37 UZT (6m). 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Pashkova serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. Double fault #9. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kulikova (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 2-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Ace #2. Ad Kulikova (GP #3). Deuce #1. Ad Kulikova (GP #4). Held.

Pashkova serving 0-3: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. Held.

Kulikova serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Pashkova serving 1-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kulikova serving 4-2: 0/15. 15/15. Ace #3. 30/30. Held.

Pashkova serving 2-5: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Pashkova (GP #2). Double fault #12. Deuce #2. Ad Pashkova (GP #3). Held.

Kulikova serving 5-3 (new balls): 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. The scoreboard froze at 12:14 UZT. The scoreboard resumed at 12:54 UZT (39m). 40/30 (MP #1 for Kulikova). Kulikova won 4-6 6-1 6-3 at 12:55 UZT (third set 1h24m, match 2h42m).


Singles: Qualifying: Second round: Nadejda Guskova v Maria Kondratieva (Sunday 19th September 2010)

First set
GUSKOVA _@*@*_*__@ 6
KONDRAT @____*_*@_ 4

The match started at 11:07 UZT.

Guskova serving 0-0: 2nd serve... 15/15. 15/30. Double fault #1. 15/40 (BP #1). Ace #1 (2nd serve). 30/40 (BP #2). Double fault #2. Broken.

Kondratieva serving 1-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 1-1: 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Kondratieva serving 1-2: 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... Ad Guskova (BP #1). Broken.

Guskova serving 3-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Held.

Kondratieva serving 1-4: 0/15. 0/30. 15/30. 40/30 (GP #1). Held.

Guskova serving 4-2: Ace #2. 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Guskova (GP #1). Held.

Kondratieva serving 2-5 (new balls): 0/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Guskova serving 5-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 4-5: The scoreboard froze at 11:33 UZT. The scoreboard resumed at 11:40 UZT (7m). 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (SP #1 for Guskova). 30/40 (SP #2 for Guskova). Guskova won the first set 6-4 at 11:43 UZT (35m).


Second set
GUSKOVA *@*@_@* 6
KONDRAT ____@__ 1

Guskova serving 0-0: The scoreboard froze at 11:43 UZT. The scoreboard resumed at 11:50 UZT (6m). 0/15. 2nd serve... 15/15. Ace #4. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kondratieva serving 0-1: 0/15. 0/30. 30/15. Double fault #1. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Guskova (BP #1). 2nd serve... Broken.

Guskova serving 2-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Kondratieva serving 0-3: 15/0. 15/15. 15/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 4-0: 2nd serve... 0/15. Ace #7. 30/15. 2nd serve... Deuce #1. Ad Kondratieva (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 1-4: 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #2. Broken.

Guskova serving 5-1 (new balls): 15/0. 30/0. Double fault #3. 30/15. 40/15 (MP #1 for Guskova). Guskova won 6-4 6-1 at 12:11 UZT (second set 28m, match 1h03m).


Singles: Qualifying: Second round: Lyudmyla Kichenok v Scarlett Werner (Sunday 19th September 2010)

First set
KICHEN *_*____@_ 3
WERNER _*_*@*@_@ 6

The match started at 11:12 UZT.

Kichenok serving 0-0: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Werner serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. Held.

Kichenok serving 1-1: 15/0. Ace #1. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Werner serving 1-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kichenok serving 2-2: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kichenok (GP #1). Deuce #2. Double fault #1. Ad Werner (BP #2). Broken.

Werner serving 3-2: 15/0. Double fault #1. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kichenok serving 2-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Ace #2. 15/40 (BP #2). Double fault #2. Broken.

Werner serving 5-2 (new balls): 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #2. 0/40 (BP #1). Broken.

Kichenok serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kichenok (GP #2). Double fault #3. Deuce #2. Ace #3. Ad Werner (SP #1). Double fault #4. Werner won the first set 6-3 at 11:51 UZT (38m).


Second set
KICHEN ____@*@*_*@* 7
WERNER *@*@____*___ 5

Werner serving 0-0: The scoreboard froze at 11:51 UZT. The scoreboard resumed at 11:56 UZT (4m). 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Kichenok serving 0-1: Double fault #5. 0/15. 0/30. Double fault #6. 0/40 (BP #1). Double fault #7. Broken.

Werner serving 2-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Double fault #3. 40/30 (GP #2). Held.

Kichenok serving 0-3: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Double fault #8. Broken.

Werner serving 4-0: 0/15. Double fault #8. 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. Double fault #4. 30/40 (BP #1). Broken.

Kichenok serving 1-4: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Werner serving 4-2: Double fault #5. 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Double fault #6. Broken.

Kichenok serving 3-4 (new balls): 15/0. 30/0. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Werner serving 4-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Double fault #7. 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Kichenok serving 4-5: 0/15. 15/15. Double fault #9. 15/30. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Ace #5. Held.

Werner serving 5-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #8. 40/15 (GP #2). Double fault #9. 40/30 (GP #3). Deuce #1. Ad Werner (GP #4). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Kichenok (BP #1). Double fault #10. Broken.

Kichenok serving 6-5: Ace #6 (2nd serve). 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (SP #1 for Kichenok). Double fault #10. 40/30 (SP #2 for Kichenok). Kichenok won the second set 7-5 at 12:43 UZT (second set 51m, match so far 1h30m).


Third set
KICHEN _*_*___*_ 3
WERNER *_*_*@*_* 6

Werner serving 0-0: The scoreboard froze at 12:43 UZT. The scoreboard resumed at 12:48 UZT (4m). 0/15. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Werner (GP #1). Held.

Kichenok serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. Double fault #10. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Werner serving 1-1: 15/15. Double fault #11. 15/30. 30/30. Double fault #12. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Werner (GP #1). Held.

Kichenok serving 1-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kichenok (GP #1). Deuce #2. Ad Kichenok (GP #2). Double fault #11. Deuce #3. Ad Werner (BP #2). 2nd serve... Deuce #4. Ad Kichenok (GP #3). Held.

Werner serving 2-2 (new balls): 15/0. Ace #1. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kichenok serving 2-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Werner serving 4-2: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Held.

Kichenok serving 2-5: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Ace #7. Held.

Werner serving 5-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (MP #1 for Werner). Werner won 6-3 5-7 6-3 at 13:27 UZT (third set 43m, match 2h14m).


Singles: Qualifying: Second round: Elena Zenko v Zarina Diyas (Sunday 19th September 2010)

First set
ZENKO _____*_ 1
DIYAS *@*@*_* 6

The match started at 11:17 UZT.

Diyas serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... Held.

Zenko serving 0-1: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Diyas serving 2-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Zenko serving 0-3: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Diyas serving 4-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. Double fault #1. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Zenko serving 0-5: 15/0. 15/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Diyas serving 5-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (SP #1 for Diyas). Diyas won the first set 6-1 at 11:33 UZT (15m).


Second set
ZENKO ______ 0
DIYAS @*@*@* 6

Zenko serving 0-0 (new balls): 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... Deuce #1. Ad Diyas (BP #1). Double fault #3. Broken.

Diyas serving 1-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Zenko serving 0-2: Double fault #4. 0/15. Double fault #5. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Diyas serving 3-0: 2nd serve... 15/15. Double fault #3. 15/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Held.

Zenko serving 0-4: 15/0. Double fault #6. 15/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Ad Diyas (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Broken.

Diyas serving 5-0: 15/0. Double fault #4. 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Diyas). Diyas won 6-1 6-0 at 11:50 UZT (second set 17m, match 32m).


Singles: Qualifying: Second round: Yuliana Fedak v Aminat Kushkhova (Sunday 19th September 2010)

First set
FEDAK @*@___@*@ 6
KUSHK ___@*@___ 3

The match started at 12:29 UZT.

Kushkhova serving 0-0: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Fedak serving 1-0: 2nd serve... 15/0. Double fault #1. 15/15. Double fault #2. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kushkhova serving 0-2: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 3-0: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #3. 40/30 (GP #2). Deuce #1. Double fault #4. Ad Kushkhova (BP #1). Broken.

Kushkhova serving 1-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Kushkhova (GP #2). Ace #1. Held.

Fedak serving 3-2: 0/15. 15/15. Double fault #5. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kushkhova serving 3-3: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Fedak (BP #1). Broken.

Fedak serving 4-3 (new balls): Double fault #6. 0/15. 0/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Fedak (GP #2). Deuce #2. Ad Fedak (GP #3). Held.

Kushkhova serving 3-5: 15/0. 2nd serve... 30/15. 30/40 (SP #1 for Fedak). 2nd serve... Fedak won the first set 6-3 at 13:02 UZT (32m).


Second set
FEDAK *_*_*___*@*_T 7
KUSHK _*_*_*@*___*_ 6

Fedak serving 0-0: The scoreboard froze at 13:02 UZT. The scoreboard resumed at 13:06 UZT (4m). Double fault #7. 0/15. 15/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kushkhova serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Fedak serving 1-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kushkhova serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kushkhova (GP #2). Deuce #2. Ad Kushkhova (GP #3). Held.

Fedak serving 2-2: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kushkhova serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kushkhova (GP #1). Double fault #2. Ad Fedak (BP #2). Deuce #2. Ad Kushkhova (GP #2). Held.

Fedak serving 3-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kushkhova serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Fedak serving 3-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kushkhova serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. Double fault #3. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Fedak serving 5-5: 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Fedak (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Fedak (GP #2). Held.

Kushkhova serving 5-6: 2nd serve... 15/0. 30/0. Ace #3. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

6-6 tiebreak (all scores Fedak/Kushkhova): *0/0. 1/0*. 2/0*. *3/0. 2nd serve... *4/0. 2nd serve... 5/0*. 2nd serve... 5/1*. *5/2. 2nd serve... *5/3. 6/3* (MP #1 for Fedak). 6/4* (MP #2 for Fedak). 2nd serve... Fedak won 6-3 7-6 at 14:02 UZT (second set 1h00m, match 1h33m).

--
Dr. Andrew Broad

andrewbroad
Sep 20th, 2010, 09:43 PM
Singles: Qualifying: Third round: Nadejda Guskova v Tatiana Poutchek (Monday 20th September 2010)

First set
GUSKOVA _*@_@*_*@ 6
POUTCHE *__@__*__ 3

The match started at 10:13 UZT.

Poutchek serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Poutchek (GP #1). Double fault #1. Deuce #2. Ad Poutchek (GP #2). Held.

Guskova serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. Double fault #2. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Held.

Poutchek serving 1-1: 0/15. Double fault #2. 0/30. 15/30. 30/30. Double fault #3. 30/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #3. Broken.

Poutchek serving 2-2: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Poutchek (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Poutchek (GP #2). Deuce #3. Ad Guskova (BP #2). Broken.

Guskova serving 3-2: 15/0. Double fault #4. 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... Deuce #1. Ad Guskova (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Guskova (GP #2). Held.

Poutchek serving 2-4: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Guskova serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. Double fault #6. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Poutchek serving 3-5: 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (SP #1 for Guskova). 2nd serve... 30/40 (SP #2 for Guskova). Guskova won the first set 6-3 at 10:52 UZT (39m).


Second set
GUSKOVA *____@*@__ 4
POUTCHE _*@*@___@* 6

Guskova serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. Ace #1. 40/30 (GP #1). Ace #2. Held.

Poutchek serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Guskova serving 1-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Poutchek (BP #3). Broken.

Poutchek serving 2-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Guskova serving 1-3: Double fault #7. 0/15. Double fault #8. 0/30. Double fault #9. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Double fault #10. Broken.

Poutchek serving 4-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Double fault #4. Broken.

Guskova serving 2-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Ace #3 (2nd serve). Held.

Poutchek serving 4-3 (new balls): Ace #1. 15/0. 15/15. Double fault #5. 15/30. Double fault #6. 15/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 4-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Poutchek serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (SP #1 for Poutchek). Poutchek won the second set 6-4 at 11:28 UZT (second set 36m, match so far 1h15m).


Third set
GUSKOVA __*@*@_@_@ 6
POUTCHE @*____@_@_ 4

Guskova serving 0-0: 0/15. 2nd serve... 0/30. Ace #4. 15/30. 2nd serve... 30/30. Double fault #11. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Poutchek (BP #2). 2nd serve... Broken.

Poutchek serving 1-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Guskova serving 0-2: 0/15. 15/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 30/30. Deuce #1. Ad Poutchek (BP #2). Deuce #2. Ad Poutchek (BP #3). Ad Guskova (GP #1). Deuce #3. Ad Poutchek (BP #4). Deuce #4. Ad Guskova (GP #2). 2nd serve... Held.

Poutchek serving 2-1: The scoreboard froze at 11:43 UZT. The scoreboard resumed at 11:50 UZT (6m). Broken.

Guskova serving 2-2: 40/30 (GP #1). Held.

Poutchek serving 2-3: Double fault #8. 0/15. 15/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Guskova (BP #2). Deuce #2. 2nd serve... Ad Guskova (BP #3). 2nd serve... Broken.

Guskova serving 4-2 (new balls): 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #12. Broken.

Poutchek serving 3-4: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Double fault #9. Broken.

Guskova serving 5-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Poutchek serving 4-5: 0/15. Double fault #10. 0/30. 0/40 (MP #1 for Guskova). 15/40 (MP #2 for Guskova). 2nd serve... Guskova won 6-3 4-6 6-4 at 12:12 UZT (third set 44m, match 1h59m).


Singles: Qualifying: Third round: Eirini Georgatou v Elena Kulikova (Monday 20th September 2010)

First set
GEORGATO _*@*_*_*_* 6
KULIKOVA *___*_*_*_ 4

The match started at 10:05 UZT.

Kulikova serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Double fault #1. Deuce #1. Ad Kulikova (GP #2). Ace #1. Held.

Georgatou serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kulikova serving 1-1: 2nd serve... 0/15. Ace #2. 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #1. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kulikova (BP #3). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kulikova (BP #4). 2nd serve... Deuce #3. Ad Georgatou (GP #1). 2nd serve... Held.

Kulikova serving 1-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Ace #3. 40/15 (GP #1). Ace #4. Held.

Georgatou serving 3-2: 0/15. 2nd serve... 15/15. 0/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 2nd serve... Held.

Kulikova serving 2-4: 0/15. 15/15. Ace #5. 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kulikova (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kulikova (GP #2). Held.

Georgatou serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kulikova serving 3-5: 15/0. Ace #6. 30/0. 40/0 (GP #1). Ace #7. Held.

Georgatou serving 5-4: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Georgatou). 2nd serve... Georgatou won the first set 6-4 at 10:43 UZT (37m).


Second set
GEORGATO @_@__*_*_*_*T 7
KULIKOVA _@_@*_*_*_*__ 6

Kulikova serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 1-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Broken.

Kulikova serving 1-1: 0/15. 15/15. 15/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 2-1: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. Double fault #2. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 2-2: 2nd serve... 0/15. Ace #8. 15/15. Ace #9. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Kulikova (GP #3). Deuce #2. Ad Kulikova (GP #4). Held.

Georgatou serving 2-3: Ace #1. 15/0. 15/15. 30/30. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kulikova serving 3-3 (new balls): Ace #10. 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #3. 40/15 (GP #2). Held.

Georgatou serving 3-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Georgatou (GP #2). Held.

Kulikova serving 4-4: 15/0. 2nd serve... 15/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 4-5: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Georgatou (GP #2). 2nd serve... Held.

Kulikova serving 5-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. Ace #12. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 5-6: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #3. 15/30. 15/40 (SP #1 for Kulikova). 2nd serve... 30/40 (SP #2 for Kulikova). Deuce #1. Ad Georgatou (GP #1). Deuce #2. Ad Georgatou (GP #2). Deuce #3. Ad Georgatou (GP #3). Deuce #4. Ad Georgatou (GP #4). 2nd serve... Deuce #5. Double fault #4. Ad Kulikova (SP #3). Deuce #6. Ad Kulikova (SP #4). Ad Georgatou (GP #5). Held.

6-6 tiebreak (all scores Georgatou/Kulikova): 0/0*. *0/1. *0/2. 1/2*. 2nd serve... 2/2*. *3/2. *4/2. Ace #13. 5/3*. Ace #1. *5/4. Ace #2. *6/4 (MP #1 for Georgatou). 6/5* (MP #2 for Georgatou). 2nd serve... Georgatou won 6-4 7-6 at 11:53 UZT (second set 1h09m, match 1h47m).


Singles: Qualifying: Third round: Alina Abdurakhimova v Stefanie Vögele (Monday 20th September 2010)

First set
ABDURA ____*@*__ 3
VÖGELE @*@*___*@ 6

The match started at 11:45 UZT.

Abdurakhimova serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Vögele serving 1-0: Ace #1. 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Abdurakhimova serving 0-2: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. Double fault #2. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Broken.

Vögele serving 3-0: Ace #2. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Vögele (GP #3). Held.

Abdurakhimova serving 0-4: 0/15. 15/15. 30/15. 15/15. 30/15. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Abdurakhimova (GP #1). Held.

Vögele serving 4-1: Ace #3. 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Abdurakhimova serving 2-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Vögele serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Abdurakhimova serving 3-5: 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (SP #1 for Vögele). Vögele won the first set 6-3 at 12:13 UZT (27m).


Second set
ABDURA ___*___ 1
VÖGELE *@*_*@* 6

Vögele serving 0-0: 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Abdurakhimova serving 0-1: 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Vögele serving 2-0: 2nd serve... 15/0. Ace #4. 40/0 (GP #1). Held.

Abdurakhimova serving 0-3: 15/0. Double fault #3. 15/15. 30/15. Held.

Vögele serving 3-1: 15/15. 30/0. 15/15. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Abdurakhimova serving 1-4: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vögele (BP #1). Deuce #2. Ad Abdurakhimova (GP #2). 2nd serve... Deuce #3. Ad Vögele (BP #2). Broken.

Vögele serving 5-1: 15/0. 30/0. 40/0 (MP #1 for Vögele). 40/15 (MP #2 for Vögele). 40/30 (MP #3 for Vögele). Vögele won 6-3 6-1 at 12:36 UZT (second set 23m, match 51m).


Singles: Qualifying: Third round: Yuliana Fedak v Ksenia Palkina (Monday 20th September 2010)

First set
FEDAK *@*__@*_* 6
PALKI ___*@__*_ 3

The match started at 12:11 UZT.

Fedak serving 0-0: 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Deuce #1. Held.

Palkina serving 0-1: 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Double fault #1. 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Fedak (BP #1). Double fault #2. Broken.

Fedak serving 2-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Palkina serving 0-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Fedak serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. Double fault #1. 0/40 (BP #1). 0/30. Double fault #1. 0/40 (BP #2). Broken.

Palkina serving 2-3: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Fedak serving 4-2: 0/15. 0/30. 15/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Fedak (GP #1). Deuce #2. Ad Fedak (GP #2). Held.

Palkina serving 2-5 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Fedak serving 5-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (SP #1 for Fedak). Ad Fedak (SP #2). Fedak won the first set 6-3 at 12:43 UZT (32m).


Second set
FEDAK __@__*__ 2
PALKI *@_@*_*@ 6

Palkina serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Fedak serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #2. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Palkina serving 2-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. Ace #1. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Palkina (GP #2). Deuce #2. Ad Fedak (BP #1). Broken.

Fedak serving 1-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Palkina (BP #1). Double fault #3. Broken.

Palkina serving 3-1: 15/0. 30/0. Ace #2 (2nd serve). 40/0 (GP #1). Ace #3 (2nd serve). Held.

Fedak serving 1-4: Double fault #4. 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Palkina serving 4-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #3. 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Fedak serving 2-5 (new balls): 15/0. 30/15. 30/30. 30/40 (SP #1 for Palkina). Palkina won the second set 6-2 at 13:11 UZT (second set 27m, match so far 59m).


Third set
FEDAK @*@*@* 6
PALKI ______ 0

Palkina serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Fedak serving 1-0: 0/15. Double fault #5. 0/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Palkina (BP #3). Deuce #2. Ad Palkina (BP #4). Deuce #3. Ad Fedak (GP #1). Held.

Palkina serving 0-2: 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 3-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Fedak (GP #2). Held.

Palkina serving 0-4: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Fedak (BP #2). 2nd serve... Broken.

Fedak serving 5-0: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Fedak (MP #1). Fedak won 6-3 2-6 6-0 at 13:38 UZT (third set 27m, match 1h26m).


Singles: Qualifying: Third round: Scarlett Werner v Zarina Diyas (Monday 20th September 2010)

First set
WERNE __@_@*___ 3
DIYAS *@_@__*@* 6

The match started at 12:29 UZT.

Diyas serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Werner serving 0-1: Double fault #1. 0/15. 0/30. Broken.

Diyas serving 2-0: Ace #1. 15/0. 15/15. Double fault #1. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Werner serving 1-2: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. Double fault #2. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Diyas serving 3-1: 0/15. Ace #2. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Werner serving 2-3: 2nd serve... 0/15. 15/15. Double fault #3. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Diyas serving 3-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Werner serving 3-4 (new balls): 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Diyas serving 5-3: Double fault #2. 0/15. 15/15. 15/30. Double fault #3. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ace #3. Ad Diyas (SP #1). Diyas won the first set 6-3 at 13:01 UZT (32m).


Second set
WERNE __*___*_ 2
DIYAS @*_*@*_* 6

Werner serving 0-0: The scoreboard froze at 13:01 UZT. The scoreboard resumed at 13:06 UZT (4m). 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Diyas serving 1-0: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Werner serving 0-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Diyas serving 2-1: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Werner serving 1-3: 2nd serve... 0/15. 15/15. Double fault #4. 15/30. 15/40 (BP #1). Double fault #4. 15/30. 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... Deuce #1. Ad Werner (GP #1). Deuce #2. Ad Diyas (BP #4). Broken.

Diyas serving 4-1: 15/0. Ace #4. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Werner serving 1-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. Double fault #5. 30/30. 30/40 (MP #1 for Diyas). Deuce #1. Ad Werner (GP #1). Held.

Diyas serving 5-2 (new balls): Ace #5. 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (MP #2 for Diyas). 40/15 (MP #3 for Diyas). Diyas won 6-3 6-2 at 13:34 UZT (second set 33m, match 1h05m).


Singles: Qualifying: Third round: Elena Vesnina v Lesya Tsurenko (Monday 20th September 2010)

First set
VESNINA @*___*@*@ 6
TSURENK __*@*____ 3

The match started at 12:59 UZT.

Tsurenko serving 0-0: 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #1. Broken.

Vesnina serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Tsurenko serving 0-2: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 2-1: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/40 (BP #1). Broken.

Tsurenko serving 2-2: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Vesnina serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Tsurenko serving 3-3: 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Tsurenko (GP #2). 2nd serve... Deuce #2. Ad Vesnina (BP #1). 2nd serve... Deuce #3. 2nd serve... Ad Vesnina (BP #2). Broken.

Vesnina serving 4-3 (new balls): 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Vesnina (GP #1). Held.

Tsurenko serving 3-5: Double fault #3. 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/40 (SP #1 for Vesnina). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vesnina (SP #2). Ad Tsurenko (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Vesnina (SP #3). Double fault #4. Vesnina won the first set 6-3 at 13:38 UZT (38m).


Second set
VESNINA *_*_*@*@ 6
TSURENK _*_*____ 2

Vesnina serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Tsurenko serving 0-1: 15/0. 30/0. Held.

Vesnina serving 1-1: 15/0. 30/0. Double fault #2. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Tsurenko serving 1-2: Ace #2 (2nd serve). 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Vesnina serving 2-2: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Vesnina (GP #1). Deuce #2. Ad Vesnina (GP #2). Held.

Tsurenko serving 2-3: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Vesnina serving 4-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Tsurenko serving 2-5 (new balls): 0/15. Double fault #5. 0/30. 15/40 (MP #1 for Vesnina). Vesnina won 6-3 6-2 at 14:05 UZT (second set 27m, match 1h06m).


Singles: Qualifying: Third round: Evgeniya Rodina v Arina Rodionova (Monday 20th September 2010)

First set
RODINA _@*@*_*___*_T 7
RODION @____*_*@*_*_ 6

The match started at 13:50 UZT.

Rodina serving 0-0: 0/15. 0/30. Double fault #1. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Rodionova serving 1-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 1-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Rodionova serving 1-2: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 3-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rodionova serving 1-4: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rodina serving 4-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Rodina (GP #1). Held.

Rodionova serving 2-5 (new balls): 15/0. Double fault #2. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Rodina serving 5-3: Ace #1. 15/0. Double fault #2. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Broken.

Rodionova serving 4-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. Double fault #3. 30/30. 30/40 (SP #1 for Rodina). Deuce #1. Ad Rodionova (GP #1). Held.

Rodina serving 5-5: 0/15. 15/15. Ace #2. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Rodionova serving 5-6: 0/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (SP #2 for Rodina). Deuce #1. Ad Rodionova (GP #1). 2nd serve... Held.

6-6 tiebreak (all scores Rodina/Rodionova): *0/0. 0/1*. 1/1*. *1/2. *2/2. 3/2*. 3/3*. *4/3. *5/3. 6/3* (SP #3 for Rodina). 2nd serve... Rodina won the first set 7-6 at 14:45 UZT (54m).


Second set
RODINA _*@*__@*@ 6
RODION *___*@___ 3

Rodionova serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Rodionova (GP #3). Deuce #2. Ad Rodionova (GP #4). Deuce #3. Ad Rodionova (GP #5). Deuce #4. Ad Rodionova (GP #6). Held.

Rodina serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Rodionova serving 1-1: 0/15. 0/30. Double fault #4. 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rodina serving 2-1 (new balls): 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... Held.

Rodionova serving 1-3: 0/15. 0/30. 0/15. 0/30. 15/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Rodina (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Rodina (BP #2). 2nd serve... Deuce #3. Ad Rodionova (GP #2). 2nd serve... Held.

Rodina serving 3-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Rodionova serving 3-3: The scoreboard froze at 15:16 UZT. The scoreboard resumed at 15:21 UZT (5m). 15/0. Double fault #6. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 4-3: 2nd serve... 0/15. 15/15. Ace #3. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Rodionova serving 3-5: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (MP #1 for Rodina). Rodina won 7-6 6-3 at 15:31 UZT (second set 46m, match 1h40m).


Singles: Qualifying: Third round: Katie O'Brien v Ekaterina Ivanova (Monday 20th September 2010)

First set
O'BRIEN __@*___*@*__ 5
IVANOVA *@__*@*___*@ 7

The match started at 13:50 UZT.

Ivanova serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Ivanova (GP #1). Deuce #2. Ace #1. Ad Ivanova (GP #2). Held.

O'Brien serving 0-1: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #1. Broken.

Ivanova serving 2-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #1. 15/30. Double fault #2. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

O'Brien serving 1-2: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Ace #1. Held.

Ivanova serving 2-2: 15/0. Ace #2. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Double fault #3. 40/30 (GP #3). Ace #3 (2nd serve). Held.

O'Brien serving 2-3: Double fault #2. 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Ivanova serving 4-2: 2nd serve... 15/0. Ace #4. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). 2nd serve... Ad Ivanova (GP #2). Deuce #1. Ad Ivanova (GP #3). Held.

O'Brien serving 2-5 (new balls): 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Ivanova serving 5-3: Ace #5. 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Ace #6. 30/40 (BP #2). Double fault #6. Broken.

O'Brien serving 4-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Ivanova (SP #1). Ace #2. Deuce #2. Ad O'Brien (GP #2). Held.

Ivanova serving 5-5: 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

O'Brien serving 5-6: 0/15. Double fault #3. 0/30. 2nd serve... 0/40 (SP #2 for Ivanova). 2nd serve... Ivanova won the first set 7-5 at 14:38 UZT (48m).


Second set
O'BRIEN _*_____ 1
IVANOVA *_*@*@* 6

Ivanova serving 0-0: 15/0. Ace #8. 30/0. Held.

O'Brien serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. Double fault #4. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Double fault #5. Deuce #1. Ad Ivanova (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad O'Brien (GP #2). Held.

Ivanova serving 1-1: 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Double fault #7. 40/30 (GP #2). Held.

O'Brien serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #6. 0/40 (BP #1). Broken.

Ivanova serving 3-1 (new balls): 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

O'Brien serving 1-4: 0/15. Double fault #7. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Ivanova serving 5-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. Ace #9 (2nd serve). 30/30. 40/30 (MP #1 for Ivanova). Deuce #1. Double fault #9. Ad O'Brien (BP #1). Deuce #2. Double fault #9. Ad O'Brien (BP #2). Ace #10. Ad Ivanova (MP #2). Ivanova won 7-5 6-1 at 15:07 UZT (second set 28m, match 1h16m).


Doubles: First round: A. Amanmuradova/D. Kustova v A. Dulgheru/M. Rybáriková (Monday 20th September 2010)

First set
AMANMUR/KUSTOVA *__@*_*_*___ 5
DULGHER/RYBÁRIK _*@__*_*_*@* 7

The match started at 14:43 UZT.

Amanmuradova serving 0-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. Held.

Dulgheru serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kustova serving 1-1: 0/15. Double fault #1 (Kustova serving). 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Amanmuradova serving 2-2: 0/15. 15/15. Ace #1 (Amanmuradova serving). 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Dulgheru serving 2-3: 15/0. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Kustova serving 3-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. Ace #2 (Kustova serving). 15/30. 30/30. Ace #3 (Kustova serving). 40/30 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 3-4 (new balls): 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 4-4: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 4-5: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. Held.

Kustova serving 5-5: 15/0. 2nd serve... Double fault #2 (Kustova serving). 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Double fault #3 (Kustova serving). Broken.

Rybáriková serving 6-5: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. Ace #1 (Rybáriková serving). 40/30 (SP #1 for Dulgheru/Rybáriková). Dulgheru/Rybáriková won the first set 7-5 at 15:22 UZT (39m).


Second set
AMANMUR/KUSTOVA *__@__*_*@*__ 6
DULGHER/RYBÁRIK _*@_@*_*___*T 7

Amanmuradova/Kustova serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Dulgheru serving 0-1: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Amanmuradova/Kustova serving 1-1: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Broken.

Rybáriková serving 2-1: Double fault #1 (Rybáriková serving). 0/15. 15/15. 15/30. Ace #2 (Rybáriková serving). 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Broken.

Amanmuradova/Kustova serving 2-2 (new balls): 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 3-2: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Amanmuradova/Kustova serving 2-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 4-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Amanmuradova/Kustova serving 3-5: 15/0. 30/0. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 5-4: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Amanmuradova/Kustova serving 5-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 5-6: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

6-6 tiebreak (all scores (Amanmuradova/Kustova)/(Dulgheru/Rybáriková)): *0/0. 1/0*. 1/1*. *1/2. *2/2. 3/2*. 3/3*. *4/3. *4/4. 4/5*. 4/6* (MP #1 for Dulgheru/Rybáriková). *5/6 (MP #2 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... *6/6. 7/6* (SP #1 for Amanmuradova/Kustova). 7/7*. Double fault #3 (Amanmuradova serving). *8/7 (SP #2 for Amanmuradova/Kustova). *8/8. 2nd serve... 9/8* (SP #3 for Amanmuradova/Kustova). 9/9*. *9/10 (MP #3 for Dulgheru/Rybáriková). *10/10. 11/10* (SP #4 for Amanmuradova/Kustova). 11/11*. *12/11 (SP #5 for Amanmuradova/Kustova). 2nd serve... *12/12. 12/13* (MP #4 for Dulgheru/Rybáriková). 13/13*. *13/14 (MP #5 for Dulgheru/Rybáriková). Dulgheru/Rybáriková won 7-5 7-6 at 16:22 UZT (second set 59m, match 1h39m).

--
Dr. Andrew Broad

andrewbroad
Sep 21st, 2010, 02:12 PM
Singles: First round: Jill Craybas v Ksenia Palkina (Tuesday 21st September 2010)

First set
CRAYBAS ?????*_* 6
PALKINA ?????_*_ 2

I joined the match at 10:34 UZT.

Craybas serving 4-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Palkina serving 1-5: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (SP #1 for Craybas). Deuce #1. 2nd serve... Ad Palkina (GP #1). Held.

Craybas serving 5-2 (new balls): 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. Craybas won the first set 6-2 at 10:43 UZT.


Second set
CRAYBAS @*_*__@*@ 6
PALKINA __*_*@___ 3

Palkina serving 0-0: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Palkina (GP #2). Deuce #2. Ad Craybas (BP #1). Broken.

Craybas serving 1-0: The scoreboard froze at 10:50 UZT. The scoreboard resumed at 10:53 UZT (3m). 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Double fault #2. Deuce #1. Ad Craybas (GP #2). Double fault #2. Deuce #2. Ad Craybas (GP #3). Deuce #3. Ad Craybas (GP #4). Deuce #4. Ad Craybas (GP #5). Held.

Palkina serving 0-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Craybas serving 2-1: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Craybas (GP #1). Held.

Palkina serving 1-3: 15/0. 30/0. Ace #1. 40/0 (GP #1). Held.

Craybas serving 3-2: 2nd serve... 15/0. Double fault #3. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Palkina serving 3-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Craybas (BP #1). Broken.

Craybas serving 4-3: 0/15. 15/15. Double fault #4. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Craybas (GP #2). Held.

Palkina serving 3-5 (new balls): 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (MP #1 for Craybas). Craybas won 6-2 6-3 at 11:29 UZT (second set 45m).


Singles: First round: Olga Savchuk v Nadejda Guskova (Tuesday 21st September 2010)

First set
SAVCHUK ???????@ 6
GUSKOVA ???????_ 2

I joined the match at 10:34 UZT.

Guskova serving 2-5 (new balls): 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 15/30. Double fault #2. 15/40 (SP #1 for Savchuk). Savchuk won the first set 6-2 at 10:35 UZT.


Second set
SAVCHUK *@*__@*@ 6
GUSKOVA ___*@___ 2

Savchuk serving 0-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Guskova serving 0-1: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Savchuk serving 2-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Ace #2. Held.

Guskova serving 0-3: 15/0. 30/15. 30/30. 2nd serve... Held.

Savchuk serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Guskova serving 2-3: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Savchuk serving 4-2: 2nd serve... 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Savchuk (GP #1). Held.

Guskova serving 2-5: 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Savchuk (MP #1). 2nd serve... Savchuk won 6-2 6-2 at 11:06 UZT (second set 31m).


Singles: First round: Zarina Diyas v Monica Niculescu (Tuesday 21st September 2010)

First set
DIYAS ?????_*__ 3
NICUL ?????*_*@ 6

I joined the match at 10:34 UZT.

Niculescu serving 3-2: 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Niculescu (GP #1). Held.

Diyas serving 2-4: 0/15. Double fault #4. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Diyas (GP #2). 2nd serve... Deuce #2. Ace #1. Ad Diyas (GP #3). Held.

Niculescu serving 4-3 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Diyas serving 3-5: 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #5. 0/40 (SP #1 for Niculescu). Niculescu won the first set 6-3 at 10:52 UZT.


Second set
DIYAS __@*_*@*___*T 7
NICUL *@__*___*@*__ 6

Niculescu serving 0-0: The scoreboard froze at 10:52 UZT. The scoreboard resumed at 10:59 UZT (6m). 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Diyas serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Niculescu (BP #1). Broken.

Niculescu serving 2-0: 2nd serve... 0/15. Double fault #1. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Diyas serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Diyas (GP #1). Held.

Niculescu serving 2-2: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Diyas serving 2-3: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Diyas (GP #2). Held.

Niculescu serving 3-3: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Diyas serving 4-3 (new balls): 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Niculescu serving 3-5: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Diyas serving 5-4: Ace #2. 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 5-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Diyas serving 5-6: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

6-6 tiebreak (all scores Diyas/Niculescu): 0/0*. *0/1. *1/1. 2/1*. 3/1*. *4/1. *5/1. 6/1* (SP #1 for Diyas). 6/2* (SP #2 for Diyas). 2nd serve... Diyas won the second set 7-6 at 12:01 UZT (second set 1h08m).


Third set
DIYAS ____*@__ 2
NICUL @*@*__@* 6

Diyas serving 0-0: The scoreboard froze at 12:01 UZT. The scoreboard resumed at 12:06 UZT (4m). 15/0. 15/15. Double fault #6. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Diyas (GP #1). Deuce #2. Ad Niculescu (BP #3). 2nd serve... Deuce #3. Ad Diyas (GP #2). Deuce #4. Ad Diyas (GP #3). 2nd serve... Deuce #5. 2nd serve... Ad Niculescu (BP #4). Broken.

Niculescu serving 1-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Diyas serving 0-2: 2nd serve... 15/0. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 3-0 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Diyas serving 0-4: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. Double fault #7. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Niculescu (BP #2). Deuce #2. Ad Diyas (GP #1). Deuce #3. 2nd serve... Ad Diyas (GP #2). Deuce #4. Ad Diyas (GP #3). 2nd serve... Deuce #5. Ad Diyas (GP #4). 2nd serve... Held.

Niculescu serving 4-1: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Diyas serving 2-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Niculescu (BP #2). Double fault #8. Broken.

Niculescu serving 5-2: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Ace #1. 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Niculescu (MP #1). Niculescu won 6-3 6-7 6-2 at 12:54 UZT (third set 53m).


Singles: First round: Alexandra Dulgheru v Kurumi Nara (Tuesday 21st September 2010)

First set
DULG @*@__*@* 6
NARA ___@*___ 2

I joined the match at 10:34 UZT.

Dulgheru serving 3-0: 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Nara serving 1-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Dulgheru serving 3-2: 15/0. Ace #2. 30/0. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Nara serving 2-4: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Dulgheru serving 5-2 (new balls): 15/0. Ace #4. 40/0 (SP #1 for Dulgheru). 2nd serve... 40/15 (SP #2 for Dulgheru). 2nd serve... Dulgheru won the first set 6-2 at 10:51 UZT.


Second set
DULG __@_@_@_@*@* 7
NARA *@_@_@_@____ 5

Nara serving 0-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... 30/40 (BP #3). Deuce #1. 30/40 (BP #4). Deuce #2. Ad Dulgheru (BP #5). Deuce #3. Ad Nara (GP #1). Held.

Dulgheru serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Nara serving 2-0: 2nd serve... 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Dulgheru (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 1-2: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Nara (BP #2). Broken.

Nara serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Dulgheru serving 2-3: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Dulgheru (GP #3). Deuce #2. Ad Nara (BP #1). 2nd serve... Broken.

Nara serving 4-2: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Dulgheru (BP #3). Double fault #2. Broken.

Dulgheru serving 3-4: Ace #5 (2nd serve). 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Dulgheru (GP #2). Double fault #2. Deuce #2. 2nd serve... Ad Nara (BP #1). Double fault #3. Broken.

Nara serving 5-3 (new balls): 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. Double fault #3. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Dulgheru serving 4-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Nara serving 5-5: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 6-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (MP #1 for Dulgheru). 2nd serve... Dulgheru won 6-2 7-5 at 11:58 UZT (second set 1h07m).


Singles: First round: Alexandra Panova v Nina Bratchikova (Tuesday 21st September 2010)

First set
PANOVA @*_*_*_*_* 6
BRATCH __*_*_*_*_ 4

The match started at 11:20 UZT.

Bratchikova serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Panova serving 1-0: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Panova (GP #2). Deuce #2. Ad Panova (GP #3). 2nd serve... Held.

Bratchikova serving 0-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Panova serving 2-1: 2nd serve... 0/15. Ace #1. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Panova (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Panova (GP #2). Held.

Bratchikova serving 1-3: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Panova serving 3-2: 2nd serve... 15/0. Ace #2. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Bratchikova serving 2-4: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Panova serving 4-3 (new balls): 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Bratchikova (BP #3). Deuce #2. Ad Bratchikova (BP #4). Deuce #3. Ad Panova (GP #1). Held.

Bratchikova serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Panova (SP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Bratchikova (GP #2). 2nd serve... Held.

Panova serving 5-4: Ace #3. 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Ad Panova (SP #2). 2nd serve... Panova won the first set 6-4 at 12:07 UZT (46m).


Second set
PANOVA @_@*_*@__* 6
BRATCH _@__*__@*_ 4

Bratchikova serving 0-0: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Panova serving 1-0: 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Bratchikova serving 1-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #2). 15/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Panova serving 2-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bratchikova serving 1-3: Double fault #1. 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Bratchikova (GP #1). Held.

Panova serving 3-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Panova (GP #3). Held.

Bratchikova serving 2-4 (new balls): 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Panova serving 5-2: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Bratchikova serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (MP #1 for Panova). 15/40 (MP #2 for Panova). 2nd serve... 30/40 (MP #3 for Panova). Ad Bratchikova (GP #1). 2nd serve... Held.

Panova serving 5-4: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (MP #4 for Panova). 40/30 (MP #5 for Panova). Deuce #1. 2nd serve... Ad Bratchikova (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Panova (MP #6). Panova won 6-4 6-4 at 12:54 UZT (second set 47m, match 1h33m).


Singles: First round: Maria Elena Camerin v Elena Bovina (Tuesday 21st September 2010)

First set
CAMERI @*@*@* 6
BOVINA ______ 0

The match started at 11:46 UZT.

Bovina serving 0-0: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. Double fault #1. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Camerin serving 1-0: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Double fault #1. 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Bovina serving 0-2: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Camerin serving 3-0: Double fault #2. 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #3. 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Bovina (BP #1). Deuce #2. Ad Camerin (GP #3). Held.

Bovina serving 0-4: Double fault #2. 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Ad Camerin (BP #1). Broken.

Camerin serving 5-0: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (SP #1 for Camerin). Camerin won the first set 6-0 at 12:13 UZT (27m).


Second set
CAMERI _*@*_____ 3
BOVINA *___*@*@* 6

Bovina serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Camerin serving 0-1 (new balls): 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Bovina serving 1-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Camerin serving 2-1: Double fault #4. 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bovina serving 1-3: 0/15. 15/15. Ace #1 (2nd serve). 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Camerin serving 3-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Bovina serving 3-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Ace #2. Held.

Camerin serving 3-4: 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Bovina serving 5-3: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Bovina). Double fault #4. Deuce #1. 40/30 (SP #2 for Bovina). Double fault #4. Deuce #2. Ad Bovina (SP #3). Deuce #3. Ad Bovina (SP #4). 2nd serve... Bovina won the second set 6-3 at 12:58 UZT (second set 45m, match so far 1h12m).


Third set
CAMERI __*@*@__*@ 6
BOVINA @*____@*__ 4

Camerin serving 0-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #5. 30/30. Double fault #6. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Bovina (BP #2). Deuce #2. Ad Bovina (BP #3). 2nd serve... Broken.

Bovina serving 1-0 (new balls): 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Camerin (BP #1). Deuce #2. Ad Bovina (GP #2). Held.

Camerin serving 0-2: Double fault #7. 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Bovina serving 2-1: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Camerin serving 2-2: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bovina serving 2-3: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Camerin serving 4-2: 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Bovina (BP #3). Double fault #8. Broken.

Bovina serving 3-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Bovina (GP #2). Held.

Camerin serving 4-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Double fault #9. 40/15 (GP #2). Held.

Bovina serving 4-5: 0/15. Double fault #5. 0/30. Camerin won 6-0 3-6 6-4 at 13:55 UZT (third set 57m, match 2h09m).


Singles: First round: Sabina Sharipova v Magdaléna Rybáriková (Tuesday 21st September 2010)

First set
SHARIPOVA *_*__@___ 3
RYBÁRIKOV _*_*@_@*@ 6

The match started at 12:21 UZT.

Sharipova serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 0-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Sharipova serving 1-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... 40/30 (GP #3). 2nd serve... Held.

Rybáriková serving 1-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Sharipova serving 2-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Rybáriková (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rybáriková serving 3-2: Double fault #1. 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Sharipova serving 3-3: 2nd serve... 15/0. Double fault #1. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rybáriková serving 4-3 (new balls): 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. Ace #2. 40/30 (GP #1). Held.

Sharipova serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. Double fault #2. 15/40 (SP #1 for Rybáriková). 30/40 (SP #2 for Rybáriková). Rybáriková won the first set 6-3 at 12:54 UZT (33m).


Second set
SHARIPOVA _*@___@__ 3
RYBÁRIKOV *__@*@_@* 6

Rybáriková serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. Double fault #2. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Ace #3. Held.

Sharipova serving 0-1: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 1-1: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #3. 40/30 (GP #2). Double fault #4. Deuce #1. Ad Sharipova (BP #1). Broken.

Sharipova serving 2-1: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Double fault #3. Deuce #1. Ad Sharipova (GP #2). Deuce #2. Ad Rybáriková (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 2-2: Ace #4. 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Sharipova serving 2-3: Double fault #4. 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 4-2: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Sharipova serving 3-4 (new balls): 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. Double fault #5. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Double fault #6. Broken.

Rybáriková serving 5-3: 15/0. 30/0. 40/0 (MP #1 for Rybáriková). 2nd serve... Rybáriková won 6-3 6-3 at 13:27 UZT (second set 33m, match 1h06m).


Singles: First round: Zuzana Kučová v Anna Chakvetadze (Tuesday 21st September 2010)

First set
KUČOVÁ ____*@*__ 3
CHAKVE @*@*___*@ 6

The match started at 13:10 UZT.

Kučová serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Chakvetadze (BP #2). Deuce #2. Ad Kučová (GP #1). Double fault #2. Deuce #3. 2nd serve... Ad Chakvetadze (BP #3). Broken.

Chakvetadze serving 1-0: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kučová serving 0-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #3. Broken.

Chakvetadze serving 3-0: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kučová serving 0-4: Ace #1. 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #4. 40/30 (GP #2). Held.

Chakvetadze serving 4-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kučová (BP #2). Broken.

Kučová serving 2-4: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. Double fault #5. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kučová (GP #2). Held.

Chakvetadze serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Chakvetadze (GP #3). Deuce #2. Ad Chakvetadze (GP #4). Held.

Kučová serving 3-5: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (SP #1 for Chakvetadze). Deuce #1. Ad Chakvetadze (SP #2). Chakvetadze won the first set 6-3 at 13:52 UZT (41m).


Second set
KUČOVÁ @*___*_*_*__ 5
CHAKVE __*@*_*_*_*@ 7

Chakvetadze serving 0-0: The scoreboard froze at 13:52 UZT. The scoreboard resumed at 13:55 UZT (3m). Double fault #2. 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Double fault #3. Broken.

Kučová serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Chakvetadze serving 0-2: 2nd serve... 15/0. Ace #1. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kučová serving 2-1: 2nd serve... 0/15. Double fault #7. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Chakvetadze serving 2-2: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Kučová serving 2-3: 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Chakvetadze serving 3-3: 0/15. 2nd serve... 15/15. Ace #2. 30/15. 40/15 (GP #1). Ace #3 (2nd serve). Held.

Kučová serving 3-4 (new balls): 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Chakvetadze serving 4-4: 15/0. 30/15. Double fault #4. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kučová serving 4-5: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Chakvetadze serving 5-5: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Chakvetadze (GP #1). Double fault #5. Deuce #2. Ad Chakvetadze (GP #2). 2nd serve... Deuce #3. Double fault #7. Ad Kučová (BP #4). Deuce #4. Ad Kučová (BP #5). Deuce #5. Ad Chakvetadze (GP #3). Ace #4. Held.

Kučová serving 5-6: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Deuce #1. Double fault #8. Ad Chakvetadze (MP #1). Deuce #2. Ad Chakvetadze (MP #2). 2nd serve... Chakvetadze won 6-3 7-5 at 14:40 UZT (second set 48m, match 1h30m).


Doubles: First round: A. Abdurakhimova/L. Azimova v A. Rodionova/O. Savchuk (Tuesday 21st September 2010)

First set
ABDURAK/AZIMOVA ______ 0
RODIONO/SAVCHUK @*@*@* 6

The match started at 13:16 UZT.

Abdurakhimova/Azimova serving 0-0: 0/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rodionova serving 1-0: 15/0. 30/0. Double fault #1 (Rodionova serving). 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Abdurakhimova/Azimova serving 0-2: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Savchuk serving 3-0: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Abdurakhimova/Azimova serving 0-4: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Rodionova serving 5-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. Double fault #2 (Rodionova serving). 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 40/40 (SP #1 for Rodionova/Savchuk). Rodionova/Savchuk won the first set 6-0 at 13:34 UZT (18m).


Second set
ABDURAK/AZIMOVA ______ 0
RODIONO/SAVCHUK @*@*@* 6

Azimova serving 0-0: 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Savchuk serving 1-0 (new balls): 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Abdurakhimova serving 0-2: 15/0. Double fault #1 (Abdurakhimova serving). 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Rodionova serving 3-0: 15/0. 30/0. Double fault #3 (Rodionova serving). 30/15. 30/30. Ace #1 (Rodionova serving). 40/30 (GP #1). Held.

Azimova serving 0-4: 0/15. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Savchuk serving 5-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #5 (Savchuk serving). 30/30. 40/30 (MP #1 for Rodionova/Savchuk). Rodionova/Savchuk won 6-0 6-0 at 13:52 UZT (second set 18m, match 36m).


Singles: First round: Nigina Abduraimova v Darya Kustova (Tuesday 21st September 2010)

First set
ABDURAI @*_???_*_*@* 7
KUSTOVA __*???*_*___ 5

The match started at 13:44 UZT.

Kustova serving 0-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. Double fault #1. 30/40 (BP #1). Double fault #2. Broken.

Abduraimova serving 1-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 0-2: 15/0. 30/0. 30/15. Ace #1. 40/15 (GP #1). Held.

Abduraimova serving 2-1: The scoreboard froze at 13:53 UZT.

Kustova serving 3-3: The scoreboard resumed at 14:13 UZT (20m). Held.

Abduraimova serving 3-4 (new balls): 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 4-4: 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kustova (GP #2). Held.

Abduraimova serving 4-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. Double fault #2. 30/40 (SP #1 for Kustova). Deuce #1. Ad Abduraimova (GP #1). Ace #1. Held.

Kustova serving 5-5: Double fault #3. 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Abduraimova serving 6-5: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (SP #1 for Abduraimova). Deuce #1. Ad Abduraimova (SP #2). 2nd serve... Abduraimova won the first set 7-5 at 14:32 UZT (47m).


Second set
ABDURAI _*@__*___ 3
KUSTOVA *__@*_*@* 6

Kustova serving 0-0: 15/0. Double fault #4. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Kustova (GP #2). Double fault #5. Deuce #2. Ad Kustova (GP #3). Held.

Abduraimova serving 0-1: 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kustova serving 1-1: Double fault #6. 0/15. Double fault #7. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Abduraimova (BP #4). 2nd serve... Broken.

Abduraimova serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Double fault #3. Broken.

Kustova serving 2-2 (new balls): 15/0. Double fault #8. 15/15. 30/15. Held.

Abduraimova serving 2-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kustova serving 3-3: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Abduraimova serving 3-4: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kustova (BP #2). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kustova (BP #3). Double fault #4. Broken.

Kustova serving 5-3: Double fault #9. 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (SP #1 for Kustova). 40/30 (SP #2 for Kustova). Deuce #1. Ad Kustova (SP #3). Kustova won the second set 6-3 at 15:05 UZT (second set 33m, match so far 1h20m).


Third set
ABDURAI __*_*_*__ 3
KUSTOVA @*_*_*_*@ 6

Abduraimova serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #5. 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Double fault #6. Deuce #1. Ad Kustova (BP #1). Broken.

Kustova serving 1-0: 15/0. Double fault #10. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Abduraimova serving 0-2: 2nd serve... 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Ace #4. Held.

Kustova serving 2-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Abduraimova serving 1-3 (new balls): 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kustova serving 3-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Abduraimova serving 2-4: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 4-3: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Abduraimova serving 3-5: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (MP #1 for Kustova). Kustova won 5-7 6-3 6-3 at 15:36 UZT (third set 30m, match 1h51m).


Singles: First round: Alla Kudryavtseva v Yuliana Fedak (Tuesday 21st September 2010)

First set
KUDRY _*__@*@_@* 6
FEDAK *_*@___@__ 4

The match started at 14:10 UZT.

Fedak serving 0-0: Ace #1. 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... 40/30 (GP #3). 2nd serve... Held.

Fedak serving 1-1: 2nd serve... 0/15. Double fault #1. 0/30. 15/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kudryavtseva serving 1-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (BP #1). Broken.

Kudryavtseva serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Fedak serving 3-3: 2nd serve... 0/15. Double fault #2. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Kudryavtseva serving 4-3 (new balls): 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 4-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... 30/40 (BP #3). Broken.

Kudryavtseva serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Kudryavtseva). Kudryavtseva won the first set 6-4 at 14:45 UZT (34m).


Second set
KUDRY _*@*@*@ 6
FEDAK *______ 1

Fedak serving 0-0: Double fault #3. 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Fedak (GP #3). Double fault #4. Deuce #2. Ad Kudryavtseva (BP #1). Deuce #3. Ad Fedak (GP #4). 2nd serve... Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Fedak serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/30. Double fault #5. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 2-1: 0/15. Ace #1. 15/30. Ace #2. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Fedak (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kudryavtseva (GP #2). Held.

Fedak serving 1-3: 2nd serve... 0/15. Double fault #6. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 4-1: 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #1. 40/30 (GP #2). Held.

Fedak serving 1-5 (new balls): Double fault #7. 0/15. 0/30. 0/40 (MP #1 for Kudryavtseva). 15/40 (MP #2 for Kudryavtseva). Kudryavtseva won 6-4 6-1 at 15:18 UZT (second set 33m, match 1h07m).


Doubles: First round: E. Dzehalevich/L. Tsurenko v M. Kondratieva/S. Lefčvre (Tuesday 21st September 2010)

First set
DZEHALE/TSURENK __@*_*___ 3
KONDRAT/LEFČVRE *@__*_*@* 6

The match started at 14:57 UZT.

Lefčvre serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Dzehalevich serving 0-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Ace #1 (Dzehalevich serving). 40/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kondratieva serving 2-0: 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Tsurenko serving 1-2: 15/0. 30/0. Double fault #1 (Tsurenko serving). 30/15. Double fault #2 (Tsurenko serving). 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 2-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Dzehalevich serving 2-3: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kondratieva serving 3-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Tsurenko serving 3-4 (new balls): 2nd serve... 15/15. Double fault #3 (Tsurenko serving). 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Lefčvre serving 5-3: Double fault #1 (Lefčvre serving). 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (SP #1 for Kondratieva/Lefčvre). 40/30 (SP #2 for Kondratieva/Lefčvre). 40/40 (SP #3 for Kondratieva/Lefčvre). Kondratieva/Lefčvre won the first set 6-3 at 15:27 UZT (30m).


Second set
DZEHALE/TSURENK __*@*_*_*___ 5
KONDRAT/LEFČVRE @*___*_*_*@* 7

Dzehalevich serving 0-0: The scoreboard froze at 15:27 UZT. The scoreboard resumed at 15:33 UZT (6m). 15/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Kondratieva/Lefčvre serving 1-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Tsurenko serving 0-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Dzehalevich serving 2-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Tsurenko serving 3-3: 0/15. Double fault #4 (Tsurenko serving). 0/30. 15/30. 30/30. Double fault #5 (Tsurenko serving). 30/40 (BP #1). 30/30. Double fault #5 (Tsurenko serving). 30/40 (BP #2). 40/40 (BP #3). Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 3-4 (new balls): 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dzehalevich serving 4-4: 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 4-5: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Tsurenko serving 5-5: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Broken.

Kondratieva/Lefčvre serving 6-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (MP #1 for Kondratieva/Lefčvre). 40/15 (MP #2 for Kondratieva/Lefčvre). 2nd serve... Kondratieva/Lefčvre won 6-3 7-5 at 16:15 UZT (second set 48m, match 1h18m).


Singles: First round: Ekaterina Bychkova v Sania Mirza (Tuesday 21st September 2010)

First set
BYCHK @_@*@*@ 6
MIRZA _@_____ 1

The match started at 14:53 UZT.

Mirza serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Bychkova (BP #1). 2nd serve... Broken.

Bychkova serving 1-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Double fault #1. Broken.

Mirza serving 1-1: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... Deuce #1. Ad Bychkova (BP #1). Deuce #2. Ad Bychkova (BP #2). Broken.

Bychkova serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. Double fault #2. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Bychkova (GP #1). 2nd serve... Held.

Mirza serving 1-3: 2nd serve... 0/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Bychkova serving 4-1: 15/0. Double fault #3. 15/15. Ace #1 (2nd serve). 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Mirza serving 1-5: 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (SP #1 for Bychkova). Bychkova won the first set 6-1 at 15:21 UZT (27m).


Second set
BYCHK *_*_*@____ 4
MIRZA _*_*__@*@* 6

Bychkova serving 0-0 (new balls): 15/0. Ace #2. 30/0. Double fault #4. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Mirza serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Bychkova serving 1-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Mirza serving 1-2: 15/0. 30/0. Ace #1. 40/0 (GP #1). Held.

Bychkova serving 2-2: Double fault #5. 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Mirza serving 2-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Bychkova serving 4-2: Double fault #6. 0/15. Double fault #7. 0/30. Double fault #8. 0/40 (BP #1). Broken.

Mirza serving 3-4: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Bychkova serving 4-4: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Mirza (BP #3). Double fault #9. Broken.

Mirza serving 5-4 (new balls): 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (SP #1 for Mirza). Mirza won the second set 6-4 at 16:00 UZT (second set 39m, match so far 1h06m).


Third set
BYCHK *@_____@*@*@ 7
MIRZA __@*@*@_____ 5

Bychkova serving 0-0: The scoreboard froze at 16:00 UZT. The scoreboard resumed at 16:05 UZT (5m). 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Bychkova (GP #3). Ace #3. Held.

Mirza serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. Ace #2. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Mirza (GP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Mirza (GP #2). Double fault #1. Deuce #3. Ad Mirza (GP #3). Deuce #4. Ad Bychkova (BP #3). Deuce #5. 2nd serve... Ad Bychkova (BP #4). 2nd serve... Deuce #6. Ad Bychkova (BP #5). Broken.

Bychkova serving 2-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Double fault #10. Broken.

Mirza serving 1-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #2. 40/15 (GP #2). Held.

Bychkova serving 2-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Double fault #11. Ad Mirza (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Mirza (BP #2). Deuce #3. 2nd serve... Ad Mirza (BP #3). Ace #4. Deuce #4. Ad Mirza (BP #4). 2nd serve... Broken.

Mirza serving 3-2: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. Held.

Bychkova serving 2-4: 2nd serve... 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Mirza serving 5-2: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Bychkova serving 3-5 (new balls): 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Mirza serving 5-4: 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Double fault #3. Broken.

Bychkova serving 5-5: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Ace #5. Deuce #1. Ad Bychkova (GP #1). 2nd serve... Held.

Mirza serving 5-6: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Double fault #4. 40/30 (GP #2). Deuce #1. Double fault #5. Ad Bychkova (MP #1). Bychkova won 6-1 4-6 7-5 at 17:02 UZT (third set 1h01m, match 2h08m).


Doubles: First round: N. Bratchikova/E. Ivanova v E. Rodina/S. Vögele (Tuesday 21st September 2010)

First set
BRATCH/IVANOV *___*__@*@*@ 7
RODINA/VÖGELE _*@*_*@_____ 5

The match started at 15:35 UZT.

Ivanova serving 0-0: Double fault #1 (Ivanova serving). 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Held.

Vögele serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Bratchikova serving 1-1: Double fault #2 (Bratchikova serving). 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 2-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Ivanova serving 1-3: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. Ace #1 (Ivanova serving). 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 3-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Bratchikova serving 2-4: 0/15. Double fault #3 (Bratchikova serving). 0/30. 0/15. Double fault #3 (Bratchikova serving). 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 40/40 (BP #4). 2nd serve... Broken.

Rodina serving 5-2 (new balls): 0/15. 15/15. 15/30. Double fault #1 (Rodina serving). 15/40 (BP #1). Broken.

Ivanova serving 3-5: 0/15. Ace #2 (Ivanova serving). 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vögele serving 5-4: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Bratchikova serving 5-5: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Rodina serving 5-6: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. Double fault #2 (Rodina serving). 15/40 (SP #1 for Bratchikova/Ivanova). 30/40 (SP #2 for Bratchikova/Ivanova). Bratchikova/Ivanova won the first set 7-5 at 16:13 UZT (38m).


Second set
BRATCH/IVANOV _@__*_*_*_ 4
RODINA/VÖGELE @_@*_*_*_* 6

Ivanova serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. Ace #3 (Ivanova serving). 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Vögele serving 1-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #3 (Vögele serving). Broken.

Bratchikova serving 1-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 2-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Held.

Ivanova serving 1-3 (new balls): 15/0. 15/15. Ace #4 (Ivanova serving). 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #5 (Ivanova serving). 40/30 (GP #2). Held.

Vögele serving 3-2: 2nd serve... 15/0. 15/15. Double fault #4 (Vögele serving). 15/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). 2nd serve... Held.

Bratchikova serving 2-4: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Rodina serving 4-3: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Ivanova serving 3-5: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Vögele serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Rodina/Vögele). 40/40 (SP #2 for Rodina/Vögele). Rodina/Vögele won the second set 6-4 at 16:51 UZT (second set 37m, match so far 1h15m).


Third set

Match-tiebreak (all scores (Bratchikova/Ivanova)/(Rodina/Vögele)): *0/0. 0/1*. 1/1*. *1/2. Ace #5 (Bratchikova serving). *2/2. 2nd serve... 3/2*. Ace #2 (Vögele serving). 3/3*. *3/4. 2nd serve... *4/4. 4/5*. 2nd serve... 5/5*. *5/6. *5/7. 2nd serve... 5/8*. 6/8*. 2nd serve... *6/9 (MP #1 for Rodina/Vögele). *7/9 (MP #2 for Rodina/Vögele). Rodina/Vögele won 5-7 6-4 [10/7] at 17:02 UZT (third set 11m, match 1h27m).


Singles: First round: Eirini Georgatou v Akgul Amanmuradova (Tuesday 21st September 2010)

First set
GEORGATOU _*_*__@*__ 4
AMANMURAD *_*_*@__*@ 6

The match started at 15:52 UZT.

Amanmuradova serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Georgatou serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 1-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Georgatou serving 1-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 2-2: 0/15. 15/15. 30/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 2-3: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Amanmuradova serving 4-2: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Ace #2. Deuce #1. Double fault #1. Ad Georgatou (BP #3). Broken.

Georgatou serving 3-4 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Amanmuradova serving 4-4: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Georgatou serving 4-5: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (SP #1 for Amanmuradova). 2nd serve... Amanmuradova won the first set 6-4 at 16:28 UZT (36m).


Second set
GEORGATOU _*_*_*___ 3
AMANMURAD *_*_*_*@* 6

Amanmuradova serving 0-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Georgatou (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Georgatou (BP #2). Deuce #3. Ad Amanmuradova (GP #3). 2nd serve... Deuce #4. 2nd serve... Ad Amanmuradova (GP #4). 2nd serve... Deuce #5. 2nd serve... Ad Amanmuradova (GP #5). 2nd serve... Held.

Georgatou serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Amanmuradova (BP #2). Deuce #2. 2nd serve... Ad Amanmuradova (BP #3). Deuce #3. Ad Georgatou (GP #1). Deuce #4. Ad Georgatou (GP #2). Held.

Amanmuradova serving 1-1: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Amanmuradova (GP #1). Held.

Georgatou serving 1-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 2-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. Ace #4. 40/30 (GP #1). Held.

Georgatou serving 2-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Ad Georgatou (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Amanmuradova (BP #3). Deuce #2. 2nd serve... Ad Georgatou (GP #2). Held.

Amanmuradova serving 3-3 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Ace #6. Held.

Georgatou serving 3-4: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Amanmuradova (BP #1). Broken.

Amanmuradova serving 5-3: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Amanmuradova). 40/30 (MP #2 for Amanmuradova). 2nd serve... Deuce #1. Ad Amanmuradova (MP #3). Deuce #2. Ace #7. Ad Amanmuradova (MP #4). Amanmuradova won 6-4 6-3 at 17:23 UZT (second set 55m, match 1h31m).

--
Dr. Andrew Broad

andrewbroad
Sep 22nd, 2010, 04:16 PM
Singles: Second round: Evgeniya Rodina v Anna Chakvetadze (Wednesday 22nd September 2010)

First set
RODINA *_??????????T 7
CHAKVE _*??????????_ 6

The match started at 11:14 UZT.

Rodina serving 0-0: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Rodina (GP #1). Deuce #2. Ad Chakvetadze (BP #3). 2nd serve... Deuce #3. Ad Chakvetadze (BP #4). 2nd serve... Deuce #4. Ad Rodina (GP #2). 2nd serve... Deuce #5. Ad Rodina (GP #3). Held.

Chakvetadze serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. Ace #2 (2nd serve). 40/0 (GP #1). Held.

Rodina serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #1. 15/30. The scoreboard froze at 11:25 UZT.

6-6 tiebreak (all scores Rodina/Chakvetadze): *0/0. 6/4* (SP #1 for Rodina). Rodina won the first set 7-6.


Second set
CHAKVE *_*__ 2 retired
RODINA _*_*@ 3

Chakvetadze serving 1-1: The scoreboard resumed at 12:22 UZT (57m). 30/15. Double fault #3. 30/30. The scoreboard froze at 12:23 UZT.

Chakvetadze serving 2-2: The scoreboard resumed at 12:28 UZT (4m). 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #4. Broken.

Rodina serving 3-2: The scoreboard froze at 12:31 UZT. The scoreboard resumed at 12:36 UZT (4m). Rodina won 7-6 3-2 (Chakvetadze retired with a viral illness) at 12:36 UZT (match 1h22m).


Singles: Second round: Maria Elena Camerin v Stefanie Vögele (Wednesday 22nd September 2010)

First set
CAMERI __@??????_ 4
VÖGELE *@_??????@ 6

The match started at 11:08 UZT.

Vögele serving 0-0: 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Camerin serving 0-1: 15/0. Double fault #1. 15/15. 15/0. Ace #1 (2nd serve). 30/15. Double fault #2. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Camerin (GP #1). 2nd serve... Double fault #3. Deuce #2. Double fault #4. Ad Vögele (BP #2). 2nd serve... Double fault #5. Broken.

Vögele serving 2-0: 15/0. 2nd serve... Double fault #1. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Double fault #2. 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Foot-fault. 2nd serve... Ad Camerin (BP #1). 2nd serve... Broken.

Camerin serving 1-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). The scoreboard froze at 11:25 UZT.

Camerin serving 4-5: Vögele won the first set 6-4 at 12:22 UZT (1h13m).


Second set
CAMERI ????___ 1
VÖGELE ????*@* 6

Vögele serving 3-1: The scoreboard resumed at 12:22 UZT (57m). Ace #4. Held.

Camerin serving 1-4: 0/15. 15/15. The scoreboard froze at 12:23 UZT. The scoreboard resumed at 12:28 UZT (4m). Broken.

Vögele serving 5-1 (new balls): 15/0. 30/0. Ace #5. 40/0 (MP #1 for Vögele). Vögele won 6-4 6-1 at 12:30 UZT (second set 7m, match 1h21m).


Singles: Second round: Ekaterina Ivanova v Monica Niculescu (Wednesday 22nd September 2010)

First set
IVANOVA *@*@*@ 6
NICULES ______ 0

The match started at 11:09 UZT.

Ivanova serving 0-0: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Niculescu serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. Double fault #2. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. 2nd serve... Ad Ivanova (BP #4). Double fault #3. Broken.

Ivanova serving 2-0: 15/0. Double fault #1. 15/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Niculescu serving 0-3: 0/15. The scoreboard froze at 11:23 UZT.

Niculescu serving 0-5: Ivanova won the first set 6-0.


Second set
IVANOVA ______ 0
NICULES @*@*@* 6

Niculescu serving 5-0: Niculescu won the second set 6-0.


Third set
IVANOVA ????___ 1
NICULES ????@*@ 6

Ivanova serving 1-3: The scoreboard resumed at 12:22 UZT (59m). Double fault #3. Broken.

Niculescu serving 4-1: 15/0. The scoreboard froze at 12:23 UZT. Held.

Ivanova serving 1-5: The scoreboard resumed at 12:28 UZT (4m). Ad Niculescu (MP #1). Ace #2. Deuce #1. Ad Niculescu (MP #2). Niculescu won 0-6 6-0 6-1 at 12:29 UZT (third set 6m, match 1h19m).


Singles: Second round: Alla Kudryavtseva v Alexandra Panova (Wednesday 22nd September 2010)

First set
KUDRYA _*@??????* 6
PANOVA *__??????_ 4

The match started at 11:10 UZT.

Panova serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Panova serving 1-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 2-1: Double fault #1. 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Panova (BP #1). Deuce #2. The scoreboard froze at 11:25 UZT.

Kudryavtseva serving 5-4: Kudryavtseva won the first set 6-4.


Second set
KUDRYA ???????* 6
PANOVA ???????_ 2

Kudryavtseva serving 5-2: Kudryavtseva won 6-4 6-2.


Singles: Second round: Darya Kustova v Magdaléna Rybáriková (Wednesday 22nd September 2010)

First set
KUSTOVA *__@*@*@ 6
RYBÁRIK _*@_____ 2

The match started at 12:31 UZT.

Kustova serving 0-0: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 1-1: 0/15. Ace #1 (2nd serve). 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #1. Broken.

Rybáriková serving 2-1: 2nd serve... 15/15. 2nd serve... Ace #1. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Kustova serving 2-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Kustova (GP #2). Double fault #3. Deuce #2. Ad Kustova (GP #3). 2nd serve... Deuce #3. Ad Rybáriková (BP #1). 2nd serve... Deuce #4. Ad Kustova (GP #4). Held.

Rybáriková serving 2-3: 0/15. Double fault #1. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kustova (BP #4). Double fault #2. Broken.

Kustova serving 4-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Rybáriková serving 2-5 (new balls): 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (SP #1 for Kustova). Kustova won the first set 6-2 at 12:59 UZT (28m).


Second set
KUSTOVA *__@*@____ 4
RYBÁRIK _*@___@*@* 6

Kustova serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Kustova (GP #3). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kustova (GP #4). Deuce #3. Ad Kustova (GP #5). Held.

Rybáriková serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 1-1: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 2-1: 15/0. Double fault #3. 15/15. 15/30. 30/30. Double fault #4. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kustova serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Rybáriková serving 2-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Kustova serving 4-2: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Broken.

Rybáriková serving 3-4: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #5. 40/30 (GP #2). Held.

Kustova serving 4-4 (new balls): 0/15. 15/15. 30/15. Double fault #4. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Rybáriková (BP #2). Broken.

Rybáriková serving 5-4: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (SP #1 for Rybáriková). Double fault #6. 40/30 (SP #2 for Rybáriková). Deuce #1. Ad Rybáriková (SP #3). Deuce #2. Double fault #7. Ad Kustova (BP #1). Deuce #3. Ad Rybáriková (SP #4). Rybáriková won the second set 6-4 at 13:47 UZT (second set 47m, match so far 1h16m).


Third set
KUSTOVA *_*@_@*_* 6
RYBÁRIK _*__@__*_ 3

Kustova serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 0-1: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Kustova serving 1-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 1-2: Double fault #8. 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kustova serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rybáriková serving 2-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Double fault #9. Broken.

Kustova serving 4-2: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 2-5 (new balls): 0/15. Ace #2. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (MP #1 for Kustova). Deuce #1. Ad Rybáriková (GP #1). 2nd serve... Held.

Kustova serving 5-3: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (MP #2 for Kustova). 2nd serve... Kustova won 6-2 4-6 6-3 at 14:21 UZT (third set 33m, match 1h50m).


Doubles: First round: E. Bovina/E. Georgatou v Y. Fedak/A. Vasylyeva (Wednesday 22nd September 2010)

First set
BOVIN/GEORG *@*_*@* 6
FEDAK/VASYL ___*___ 1

The match started at 12:44 UZT.

Bovina serving 0-0: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Ace #1 (Bovina serving). Held.

Fedak serving 0-1: 0/15. 15/15. Double fault #1 (Fedak serving). 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 2-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Vasylyeva serving 0-3: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Bovina serving 3-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Ace #2 (Bovina serving). Held.

Fedak serving 1-4: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Georgatou serving 5-1: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (SP #1 for Bovina/Georgatou). Bovina/Georgatou won the first set 6-1 at 13:03 UZT (19m).


Second set
BOVIN/GEORG _*_*_*_*_*__ 5
FEDAK/VASYL *_*_*_*_*_*@ 7

Vasylyeva serving 0-0 (new balls): 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Fedak serving 1-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Bovina serving 1-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vasylyeva serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Georgatou serving 2-3: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Fedak serving 3-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Bovina serving 3-4: Ace #3 (Bovina serving). 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Vasylyeva serving 4-4: 15/0. 15/15. 30/15. Ace #1 (Vasylyeva serving). 40/15 (GP #1). Held.

Georgatou serving 4-5 (new balls): 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Fedak serving 5-5: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Bovina serving 5-6: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (SP #1 for Fedak/Vasylyeva). 2nd serve... 40/40 (SP #2 for Fedak/Vasylyeva). Fedak/Vasylyeva won the second set 7-5 at 13:38 UZT (second set 34m, match so far 53m).


Third set

Match-tiebreak (all scores (Bovina/Georgatou)/(Fedak/Vasylyeva)): 0/0*. *0/1. 2nd serve... 1/2*. 1/3*. *2/3. *3/3. 4/3*. *5/4. *6/4. 7/4*. 7/5*. *7/6. *8/6. 9/6* (MP #1 for Bovina/Georgatou). Bovina/Georgatou won 6-1 5-7 [10/6] at 13:48 UZT (third set 10m, match 1h03m).


Singles: Second round: Jill Craybas v Akgul Amanmuradova (Wednesday 22nd September 2010)

First set
CRAYBAS _*_*_*@*____ 5
AMANMUR *_*_*___*@*@ 7

The match started at 13:04 UZT.

Amanmuradova serving 0-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Craybas serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #1. 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Deuce #1. Ad Amanmuradova (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Craybas (GP #4). 2nd serve... Deuce #3. Ad Craybas (GP #5). Deuce #4. Ad Craybas (GP #6). Held.

Amanmuradova serving 1-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #1. 30/30. 40/30 (GP #1). Ace #1. Held.

Craybas serving 1-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 2-2: 15/0. 30/0. Ace #2. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Craybas serving 2-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 3-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). Broken.

Craybas serving 4-3 (new balls): 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Amanmuradova serving 3-5: 15/0. 15/30. Ace #3. 30/30. 30/40 (SP #1 for Craybas). Deuce #1. Ad Amanmuradova (GP #1). Deuce #2. Ad Amanmuradova (GP #2). Held.

Craybas serving 5-4: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Amanmuradova serving 5-5: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Craybas serving 5-6: 2nd serve... Double fault #2. 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (SP #1 for Amanmuradova). Amanmuradova won the first set 7-5 at 13:52 UZT (48m).


Second set
CRAYBAS _*_*_*__@*@_T 7
AMANMUR *_*_*_*@___@_ 6

Amanmuradova serving 0-0: 15/0. Ace #4. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Craybas serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 1-1: 15/0. 30/0. 30/15. Held.

Craybas serving 1-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Amanmuradova serving 2-2 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Craybas serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 3-3: Ace #5. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Craybas serving 3-4: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Amanmuradova (BP #3). Broken.

Amanmuradova serving 5-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Craybas serving 4-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Amanmuradova serving 5-5: 0/15. Ace #6. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Craybas serving 6-5: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

6-6 tiebreak (all scores Craybas/Amanmuradova): 0/0*. *0/1. *0/2. 1/2*. 2/2*. *2/3. *3/3. 4/3*. 2nd serve... 4/4*. *5/4. *5/5. 2nd serve... 6/5* (SP #1 for Craybas). 6/6*. 2nd serve... *7/6 (SP #2 for Craybas). Craybas won the second set 7-6 at 14:51 UZT (second set 58m, match so far 1h47m).


Third set
CRAYBAS *_*_____ 2
AMANMUR _*_*@*@* 6

Craybas serving 0-0 (new balls): The scoreboard froze at 14:51 UZT. The scoreboard resumed at 14:56 UZT (5m). 0/15. 15/15. 30/15. Ace #1. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ace #7. Ad Amanmuradova (GP #2). Held.

Craybas serving 1-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. Ace #2 (2nd serve). 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Amanmuradova serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. Ace #8. 40/15 (GP #1). Held.

Craybas serving 2-2: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Craybas (GP #2). Deuce #2. Ad Craybas (GP #3). Deuce #3. The scoreboard froze at 15:17 UZT.

Amanmuradova serving 5-2: The scoreboard resumed at 15:31 UZT (13m). Amanmuradova won 7-5 6-7 6-2 at 15:31 UZT (third set 40m, match 2h27m).


Doubles: First round: A. Khabibulina/K. Palkina v A. Panova/T. Poutchek (Wednesday 22nd September 2010)

First set
KHABIB/PALKIN ___@___ 1
PANOVA/POUTCH @*@_@*@ 6

The match started at 14:11 UZT.

Khabibulina/Palkina serving 0-0: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 1-0: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/40 (BP #1). Held.

Khabibulina/Palkina serving 0-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 3-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Khabibulina/Palkina serving 1-3: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 4-1: 0/15. 15/15. 30/15. Held.

Khabibulina/Palkina serving 1-5: 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (SP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won the first set 6-1 at 14:36 UZT (25m).


Second set
KHABIB/PALKIN __@____ 1
PANOVA/POUTCH *@_@*@* 6

Panova/Poutchek serving 0-0 (new balls): 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Palkina serving 0-1: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 2-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Khabibulina serving 1-2: 0/15. 15/15. Double fault #3 (Khabibulina serving). 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 3-1: 0/15. 15/15. 15/30. 15/15. 15/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Palkina serving 1-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 5-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won 6-1 6-1 at 15:01 UZT (second set 24m, match 49m).


Doubles: First round: L. Kichenok/N. Kichenok v M. Camerin/S. Mirza (Wednesday 22nd September 2010)

First set
KICHE/KICHE *___*@__ 2
CAMER/MIRZA _*@*__@* 6

The match started at 14:25 UZT.

Kichenok/Kichenok serving 0-0: 2nd serve... 15/0. Double fault #1 (Kichenok serving). 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Camerin/Mirza serving 0-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kichenok/Kichenok serving 1-1: 0/15. Double fault #2 (Kichenok serving). 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Camerin/Mirza serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kichenok/Kichenok serving 1-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Ace #1 (Kichenok serving). Held.

Camerin/Mirza serving 3-2: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Broken.

Kichenok/Kichenok serving 3-3: 15/0. 15/15. 30/15. Ace #2 (Kichenok serving). 40/15 (GP #1). Double fault #3 (Kichenok serving). 40/30 (GP #2). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Broken.

Camerin/Mirza serving 5-2 (new balls): 15/0. 15/0. 30/0. 40/0 (SP #1 for Camerin/Mirza). Camerin/Mirza won the first set 6-2 at 14:54 UZT (29m).


Second set
KICHE/KICHE *_*____@_ 3
CAMER/MIRZA _*_*@*@_@ 6

Kichenok/Kichenok serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #4 (Kichenok serving). 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #2). Held.

Mirza serving 0-1: 0/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 40/40 (BP #3). Held.

Kichenok/Kichenok serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Camerin serving 1-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... Double fault #1 (Camerin serving). 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #2). Held.

Kichenok/Kichenok serving 2-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). Broken.

Mirza serving 3-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kichenok/Kichenok serving 2-4: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Ace #4 (Kichenok serving). 40/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Camerin serving 5-2: 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kichenok/Kichenok serving 3-5 (new balls): Double fault #5 (Kichenok serving). 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (MP #1 for Camerin/Mirza). Camerin/Mirza won 6-2 6-3 at 15:29 UZT (second set 34m, match 1h03m).


Singles: Second round: Elena Vesnina v Olga Savchuk (Wednesday 22nd September 2010)

First set
VESNINA _*@*@*_* 6
SAVCHUK *_____*_ 2

The match started at 14:39 UZT.

Savchuk serving 0-0: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Vesnina serving 0-1: 0/15. 15/15. Ace #1. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Savchuk serving 1-1: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Vesnina serving 2-1: Ace #2. 15/0. 30/0. Ace #3. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Savchuk serving 1-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/0 (GP #3). 40/15 (GP #4). 40/30 (GP #5). Deuce #1. Ad Vesnina (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Savchuk (GP #6). Deuce #3. Ad Vesnina (BP #2). 2nd serve... Deuce #4. Broken.

Vesnina serving 4-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Savchuk serving 1-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Vesnina serving 5-2 (new balls): 15/0. Double fault #1. 15/15. 30/15. 30/30. Double fault #2. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vesnina (SP #1). Vesnina won the first set 6-2 at 15:11 UZT (31m).


Second set
VESNINA @*_*@_@* 6
SAVCHUK __*__@__ 2

Savchuk serving 0-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Ace #1. 15/40 (BP #2). Broken.

Vesnina serving 1-0: Ace #4. 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Deuce #1. Ad Vesnina (GP #4). Held.

Savchuk serving 0-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Savchuk serving 1-3: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Vesnina serving 4-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #3. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Savchuk serving 2-4: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Vesnina (BP #3). Deuce #2. Ad Vesnina (BP #4). Broken.

Vesnina serving 5-2: 0/15. 0/30. Ace #6. 15/30. 30/30. Ace #7. 40/30 (MP #1 for Vesnina). Vesnina won 6-2 6-2 at 15:43 UZT (second set 32m, match 1h03m).


Singles: Second round: Alexandra Dulgheru v Ekaterina Bychkova (Wednesday 22nd September 2010)

First set
DULGHERU *_*_*___*_ 4
BYCHKOVA _*_*_*@*_* 6

The match started at 15:49 UZT.

Dulgheru serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Dulgheru (GP #3). 2nd serve... Held.

Bychkova serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... 2nd serve... Ad Dulgheru (BP #1). Deuce #2. Held.

Dulgheru serving 1-1: 0/15. 0/15. 15/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Bychkova serving 1-2: 2nd serve... 15/0. Held.

Dulgheru serving 2-2: 15/0. 2nd serve... Double fault #2. 15/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Bychkova serving 2-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/0 (GP #3). 2nd serve... 40/15 (GP #4). Held.

Dulgheru serving 3-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Bychkova serving 4-3 (new balls): 0/15. 15/15. 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 3-5: 15/0. 15/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bychkova serving 5-4: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (SP #1 for Bychkova). 2nd serve... Double fault #1. 40/15 (SP #2 for Bychkova). Ace #3 (2nd serve). Bychkova won the first set 6-4 at 16:23 UZT (33m).


Second set
DULGHERU *_*@*?????*@ 7
BYCHKOVA _*___?????__ 5

Dulgheru serving 0-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Bychkova serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 2nd serve... 30/0. 30/15. Held.

Dulgheru serving 1-1: 15/0. 30/0. Held.

Bychkova serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... Double fault #2. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Dulgheru serving 3-1: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Bychkova serving 1-4: 2nd serve... The scoreboard froze at 16:42 UZT.

Bychkova serving 5-6: Dulgheru won 4-6 6-1 7-5.


Doubles: First round: J. Craybas/M. Niculescu v N. Abduraimova/S. Sharipova (Wednesday 22nd September 2010)

First set
CRAYBAS/NICULES ?????????* 6
ABDURAI/SHARIPO ?????????_ 4

Craybas/Niculescu serving 5-4: Craybas/Niculescu won the first set 6-4.


Second set
CRAYBAS/NICULES ??????@ 6
ABDURAI/SHARIPO ??????_ 1

I joined the match at 19:04 UZT.

Abduraimova/Sharipova serving 1-5 (new balls): 30/40 (MP #1 for Craybas/Niculescu). 2nd serve... 40/40 (MP #2 for Craybas/Niculescu). Craybas/Niculescu won 6-4 6-1 at 19:05 UZT.

--
Dr. Andrew Broad

andrewbroad
Sep 23rd, 2010, 02:18 PM
Singles: Quarter-final: Stefanie Vögele v Evgeniya Rodina (Thursday 23rd September 2010)

First set
VÖGELE *_*_*@____ 4
RODINA _*_*__@*@* 6

The match started at 11:09 UZT.

Vögele serving 0-0: 2nd serve... 30/0. Ace #1. Held.

Rodina serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vögele serving 1-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Rodina (BP #3). Ace #2. Ad Vögele (GP #1). 2nd serve... Held.

Rodina serving 1-2: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Rodina (GP #3). Held.

Vögele serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Rodina serving 2-3: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Rodina (GP #1). 2nd serve... Ad Vögele (BP #2). Broken.

Vögele serving 4-2: Double fault #1. 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Rodina serving 3-4 (new balls): 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vögele (BP #2). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Rodina (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 4-4: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Rodina (BP #2). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Rodina (BP #3). 2nd serve... Broken.

Rodina serving 5-4: 15/0. 40/0 (SP #1 for Rodina). 2nd serve... 40/15 (SP #2 for Rodina). 2nd serve... 40/30 (SP #3 for Rodina). Rodina won the first set 6-4 at 11:54 UZT (45m).


Second set
VÖGELE *_*@__*_*@ 6
RODINA _*__@*_*__ 4

Vögele serving 0-0: 0/15. Double fault #2. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Rodina serving 0-1: 0/15. 15/15. Ace #2. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 1-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Rodina serving 1-2: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Vögele serving 3-1: 15/0. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Double fault #3. Broken.

Rodina serving 2-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 3-3 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Rodina serving 3-4: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Rodina (GP #1). Held.

Vögele serving 4-4: 15/0. 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Ace #6. Held.

Rodina serving 4-5: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (SP #1 for Vögele). 2nd serve... Vögele won the second set 6-4 at 12:29 UZT (second set 35m, match so far 1h20m).


Third set
VÖGELE ______ 0
RODINA @*@*@* 6

Vögele serving 0-0: The scoreboard froze at 12:29 UZT. The scoreboard resumed at 12:34 UZT (5m). 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Rodina (BP #2). 2nd serve... Broken.

Rodina serving 1-0: 0/15. 15/15. Ace #3. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Vögele serving 0-2: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Rodina serving 3-0: 15/0. 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 0-4: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 5-0 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (MP #1 for Rodina). 2nd serve... 40/15 (MP #2 for Rodina). Double fault #1. 40/30 (MP #3 for Rodina). Rodina won 6-4 4-6 6-0 at 12:57 UZT (third set 27m, match 1h48m).


Doubles: Quarter-final: E. Bovina/E. Georgatou v M. Kondratieva/S. Lefčvre (Thursday 23rd September 2010)

First set
BOVINA/GEORGA __*__@*@*@ 6
KONDRA/LEFČVR @*_*@_____ 4

The match started at 11:17 UZT.

Bovina serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... 40/40 (BP #4). Broken.

Lefčvre serving 1-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 0-2: 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. Double fault #1 (Georgatou serving). 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Kondratieva serving 2-1: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Bovina serving 1-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Lefčvre serving 4-1: 0/15. Double fault #1 (Lefčvre serving). 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Georgatou serving 2-4: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. Double fault #2 (Georgatou serving). 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Kondratieva serving 4-3 (new balls): 0/15. 0/30. 0/15. 0/40 (BP #1). Broken.

Bovina serving 4-4: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Lefčvre serving 4-5: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (SP #1 for Bovina/Georgatou). 2nd serve... Bovina/Georgatou won the first set 6-4 at 11:52 UZT (34m).


Second set
BOVINA/GEORGA __*___*_ 2
KONDRA/LEFČVR @*_*@*_* 6

Bovina/Georgatou serving 0-0: The scoreboard froze at 11:52 UZT. The scoreboard resumed at 11:58 UZT (5m). 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 1-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Bovina/Georgatou serving 0-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Lefčvre serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #2 (Lefčvre serving). 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bovina/Georgatou serving 1-3: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 4-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bovina/Georgatou serving 1-5 (new balls): 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 30/30. 40/30 (GP #2). Held.

Lefčvre serving 5-2: Ace #1 (Lefčvre serving). 15/0. 30/0. 40/0 (SP #1 for Kondratieva/Lefčvre). 2nd serve... 40/15 (SP #2 for Kondratieva/Lefčvre). 2nd serve... 40/30 (SP #3 for Kondratieva/Lefčvre). Ace #3 (Lefčvre serving). Kondratieva/Lefčvre won the second set 6-2 at 12:27 UZT (second set 34m, match so far 1h09m).


Third set

Match-tiebreak (all scores (Bovina/Georgatou)/(Kondratieva/Lefčvre)): *0/0. 1/0*. 2nd serve... 2/0*. *2/1. *3/1. 4/1*. 4/2*. *5/2. 2nd serve... *6/2. Double fault #3 (Lefčvre serving). 6/3*. 2nd serve... 6/4*. 2nd serve... *7/4. *7/5. 7/6*. 2nd serve... 7/7*. *8/7. 2nd serve... *9/7 (MP #1 for Bovina/Georgatou). 9/8* (MP #2 for Bovina/Georgatou). 2nd serve... 9/9*. Ace #0 (Bovina serving). *9/10 (MP #1 for Kondratieva/Lefčvre). Kondratieva/Lefčvre won 4-6 6-2 [11/9] at 12:43 UZT (third set 16m, match 1h26m).


Singles: Quarter-final: Alexandra Dulgheru v Monica Niculescu (Thursday 23rd September 2010)

First set
DULGHERU *__@*__@*__@_ 6
NICULESC _*@__*@__*@_T 7

The match started at 12:18 UZT.

Dulgheru serving 0-0: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Niculescu serving 0-1: 15/0. 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 1-1: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Niculescu (BP #1). Broken.

Niculescu serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 2-3: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Dulgheru (BP #1). Deuce #2. Ad Niculescu (GP #2). Held.

Dulgheru serving 3-3: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Niculescu serving 4-3 (new balls): 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Dulgheru serving 4-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 4-5: The scoreboard froze at 13:03 UZT. The scoreboard resumed at 13:06 UZT (3m). 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 5-5: 0/15. Double fault #1. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 6-5: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

6-6 tiebreak (all scores Dulgheru/Niculescu): *0/0. 0/1*. 0/2*. *1/2. *1/3. 2nd serve... 1/4*. 1/5*. *1/6 (SP #1 for Niculescu). *2/6 (SP #2 for Niculescu). 3/6* (SP #3 for Niculescu). 4/6* (SP #4 for Niculescu). *5/6 (SP #5 for Niculescu). 2nd serve... Niculescu won the first set 7-6 at 13:26 UZT (1h07m).


Second set
DULGHERU @*@*_*_* 6
NICULESC ____*_*_ 2

Niculescu serving 0-0: The scoreboard froze at 13:26 UZT. The scoreboard resumed at 13:33 UZT (6m). 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 1-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Niculescu serving 0-2: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Niculescu (GP #1). Deuce #2. Ad Dulgheru (BP #4). Broken.

Dulgheru serving 3-0 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 0-4: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Dulgheru (BP #3). Deuce #2. Ad Niculescu (GP #1). 2nd serve... Held.

Dulgheru serving 4-1: 0/15. 15/15. 30/15. Double fault #2. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Niculescu (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Niculescu (BP #2). Deuce #3. Ad Niculescu (BP #3). Deuce #4. Ad Dulgheru (GP #2). Held.

Niculescu serving 1-5: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Dulgheru serving 5-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (SP #1 for Dulgheru). Deuce #1. Ad Dulgheru (SP #2). Dulgheru won the second set 6-2 at 14:21 UZT (second set 54m, match so far 2h02m).


Third set
DULGHERU ___*@__*_ 3
NICULESC *@*__@*_* 6

Niculescu serving 0-0: The scoreboard froze at 14:21 UZT. The scoreboard resumed at 14:24 UZT (3m). 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 2-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 0-3: 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Niculescu serving 3-1 (new balls): 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Broken.

Dulgheru serving 2-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 4-2: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Niculescu (GP #1). Held.

Dulgheru serving 2-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 5-3: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Niculescu). Niculescu won 7-6 2-6 6-3 at 15:00 UZT (third set 38m, match 2h41m).


Doubles: Quarter-final: A. Panova/T. Poutchek v A. Rodionova/O. Savchuk (Thursday 23rd September 2010)

First set
PANOVA/POUTCH *__@*@__*_*_T 7
RODION/SAVCHU _*@___@*_*_*_ 6

The match started at 12:59 UZT.

Panova/Poutchek serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/0 (GP #3). Held.

Savchuk serving 0-1: 15/0. 30/0. 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Panova/Poutchek serving 1-1: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Rodionova serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Panova/Poutchek serving 2-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Savchuk serving 2-3: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 4-2: 2nd serve... 0/15. 0/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rodionova serving 3-4 (new balls): 0/15. 2nd serve... 0/30. 30/30. Ace #1 (Rodionova serving). 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Panova/Poutchek serving 4-4: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Savchuk serving 4-5: 15/0. 30/0. Ace #2 (Savchuk serving). 40/0 (GP #1). Held.

Panova/Poutchek serving 5-5: 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 40/40 (BP #4). Held.

Rodionova serving 5-6: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

6-6 tiebreak (all scores (Panova/Poutchek)/(Rodionova/Savchuk)): 2/0*. *2/1. *3/1. 4/1*. 5/1*. *5/2. *6/2 (SP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won the first set 7-6 at 13:47 UZT (47m).


Second set
PANOVA/POUTCH @*___*_*@* 6
RODION/SAVCHU __*@*_*___ 4

Rodionova serving 0-0: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Broken.

Poutchek serving 1-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Savchuk serving 0-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Panova serving 2-1 (new balls): Double fault #1 (Panova serving). 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rodionova serving 2-2: Ace #3 (Rodionova serving). 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Poutchek serving 2-3: 0/15. 15/15. Ace #1 (Poutchek serving). 30/15. Held.

Savchuk serving 3-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Panova serving 3-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rodionova serving 4-4: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #1 (Rodionova serving). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Broken.

Poutchek serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Panova/Poutchek won 7-6 6-4 at 14:20 UZT (second set 33m, match 1h20m).


Singles: Quarter-final: Elena Vesnina v Darya Kustova (Thursday 23rd September 2010)

First set
VESNINA @*@*@* 6
KUSTOVA ______ 0

The match started at 13:16 UZT.

Kustova serving 0-0: 15/0. Ace #1 (2nd serve). 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kustova (GP #3). 2nd serve... Deuce #2. Ad Vesnina (BP #1). Ace #2. Deuce #3. Ad Vesnina (BP #2). Broken.

Vesnina serving 1-0: 0/15. The scoreboard froze at 13:22 UZT. Held.

Kustova serving 0-2: Broken.

Vesnina serving 3-0: The scoreboard resumed at 13:30 UZT (7m). 15/15. 2nd serve... Double fault #1. 15/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 0-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... 30/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Vesnina serving 5-0: 15/15. Ace #1. 30/15. 30/30. Ace #1. 30/15. 30/30. 40/30 (SP #1 for Vesnina). Vesnina won the first set 6-0 at 13:38 UZT (22m).


Second set
VESNINA _*@*@*@ 6
KUSTOVA *______ 1

Kustova serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. Held.

Vesnina serving 0-1 (new balls): 2nd serve... 15/0. Double fault #2. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 1-1: 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Vesnina serving 2-1: 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kustova serving 1-3: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Ad Kustova (GP #3). Double fault #4. Deuce #1. Ad Vesnina (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Vesnina (BP #2). Deuce #3. Ad Vesnina (BP #3). Broken.

Vesnina serving 4-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kustova serving 1-5: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (MP #1 for Vesnina). Vesnina won 6-0 6-1 at 14:05 UZT (second set 26m, match 49m).


Singles: Quarter-final: Alla Kudryavtseva v Akgul Amanmuradova (Thursday 23rd September 2010)

First set
KUDRYAVTSEVA ___*@*@*___*T 7
AMANMURADOVA *@*_____*@*__ 6

The match started at 14:25 UZT.

Amanmuradova serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 0/15. 0/30. 15/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Amanmuradova serving 2-0: 2nd serve... 15/0. Ace #2. 40/0 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 0-3: 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 3-1: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kudryavtseva serving 2-3: 15/0. Double fault #1. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 3-3: 15/0. 30/0. Double fault #1. 30/15. 30/30. Double fault #2. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #2). Ace #3. Deuce #2. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (BP #3). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 3-5: 0/15. 0/30. Ace #4. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 5-4: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (SP #1 for Kudryavtseva). Deuce #1. Ad Amanmuradova (BP #1). Broken.

Amanmuradova serving 5-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Ad Amanmuradova (GP #2). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #1). Deuce #2. Ad Amanmuradova (GP #3). Held.

Kudryavtseva serving 5-6: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

6-6 tiebreak (all scores Kudryavtseva/Amanmuradova): 0/0*. 2nd serve... *1/0. *1/1. 1/2*. 2nd serve... 1/3*. 2nd serve... *1/4. *2/4. 3/4*. 3/5*. 2nd serve... *4/5. 6/5* (SP #2 for Kudryavtseva). 2nd serve... Kudryavtseva won the first set 7-6 at 15:20 UZT (55m).


Second set
KUDRYAVTSEVA *@*__@*_* 6
AMANMURADOVA ___*@__*_ 3

Kudryavtseva serving 0-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... Held.

Amanmuradova serving 0-1: 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (BP #1). Broken.

Kudryavtseva serving 2-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... Held.

Amanmuradova serving 0-3 (new balls): 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... Held.

Kudryavtseva serving 3-1: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Amanmuradova (BP #2). Broken.

Amanmuradova serving 2-3: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kudryavtseva serving 4-2: 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 2-5: 15/0. 30/0. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Amanmuradova (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 5-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (MP #1 for Kudryavtseva). Kudryavtseva won 7-6 6-3 at 15:57 UZT (second set 36m, match 1h32m).


Doubles: Quarter-final: A. Dulgheru/M. Rybáriková v M. Camerin/S. Mirza (Thursday 23rd September 2010)

First set
DULGH/RYBÁR _*___*@_@*@* 7
CAMER/MIRZA *_*@*__@____ 5

The match started at 16:42 UZT.

Mirza serving 0-0: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Camerin serving 1-1: 15/0. 30/0. 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 1-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Mirza serving 3-1: 15/0. Double fault #1 (Mirza serving). 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 1-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... Held.

Camerin serving 4-2: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 40/40 (BP #3). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 3-4 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/40 (BP #1). Broken.

Mirza serving 5-3: 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 4-5: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Camerin serving 5-5: 2nd serve... Double fault #2 (Camerin serving). 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 6-5: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... Dulgheru/Rybáriková won the first set 7-5 at 17:22 UZT (40m).


Second set
DULGH/RYBÁR @*_*@*@ 6
CAMER/MIRZA __*____ 1

Mirza serving 0-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 1-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Camerin serving 0-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 2-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Mirza serving 1-3 (new balls): 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 4-1: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Camerin serving 1-5: Double fault #3 (Camerin serving). 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (MP #1 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... Dulgheru/Rybáriková won 7-5 6-1 at 17:45 UZT (second set 22m, match 1h03m).


Doubles: Quarter-final: J. Craybas/M. Niculescu v E. Rodina/S. Vögele (Thursday 23rd September 2010)

First set
CRAYBA/NICULE _*_*_*@*@ 6
RODINA/VÖGELE *_*_*____ 3

The match started at 16:43 UZT.

Vögele serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Craybas/Niculescu serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rodina serving 1-1: 2nd serve... 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Held.

Craybas/Niculescu serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Vögele serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #2 (Vögele serving). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Craybas/Niculescu serving 2-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Rodina serving 3-3: 0/15. 0/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Craybas/Niculescu serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Vögele serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (SP #1 for Craybas/Niculescu). Craybas/Niculescu won the first set 6-3 at 17:13 UZT (30m).


Second set
CRAYBA/NICULE *___*@_@*@ 6
RODINA/VÖGELE _*@*__@___ 4

Craybas/Niculescu serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 0-1: Double fault #3 (Vögele serving). 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... Ace #2 (Vögele serving). Held.

Craybas/Niculescu serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 40/15 (GP #1). Held.

Craybas/Niculescu serving 1-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). 2nd serve... Held.

Vögele serving 3-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Craybas/Niculescu serving 3-3: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Double fault #5 (Rodina serving). Broken.

Craybas/Niculescu serving 4-4: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Vögele serving 4-5: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/40 (MP #1 for Craybas/Niculescu). Ace #3 (Vögele serving). 30/40 (MP #2 for Craybas/Niculescu). Craybas/Niculescu won 6-3 6-4 at 17:51 UZT (second set 38m, match 1h08m).

--
Dr. Andrew Broad

andrewbroad
Sep 24th, 2010, 06:06 PM
Singles: Semi-final: Monica Niculescu v Elena Vesnina (Friday 24th September 2010)

First set
NICULES *_*_*____ 3
VESNINA _*_*_*@*@ 6

The match started at 11:14 UZT.

Niculescu serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. Ace #1. 40/15 (GP #1). Held.

Vesnina serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. Ace #1. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 1-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vesnina serving 1-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 2-2: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Vesnina serving 2-3: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Vesnina (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Vesnina (GP #2). Held.

Niculescu serving 3-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Vesnina (BP #3). Broken.

Vesnina serving 4-3 (new balls): 15/0. Double fault #1. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Ace #2. Held.

Niculescu serving 3-5: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (SP #1 for Vesnina). 2nd serve... Vesnina won the first set 6-3 at 11:55 UZT (41m).


Second set
NICULES @*___*@*@ 6
VESNINA __*@*____ 3

Vesnina serving 0-0: 15/0. Double fault #2. 15/15. Double fault #3. 15/30. 15/40 (BP #1). Double fault #4. Broken.

Niculescu serving 1-0: 15/0. Double fault #4. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Vesnina serving 0-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. Double fault #5. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Vesnina (GP #1). Held.

Niculescu serving 2-1: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Vesnina (BP #3). Broken.

Vesnina serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 2-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Vesnina serving 3-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. 2nd serve... Ad Niculescu (BP #4). Broken.

Niculescu serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Vesnina serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (SP #1 for Niculescu). 2nd serve... Niculescu won the second set 6-3 at 12:38 UZT (second set 43m, match so far 1h24m).


Third set
NICULES *@*_*_____ 4
VESNINA ___*_*@*@* 6

Niculescu serving 0-0: The scoreboard froze at 12:38 UZT. The scoreboard resumed at 12:43 UZT (4m). 15/0. 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Vesnina serving 0-1: 0/15. 15/15. Double fault #6. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 2-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vesnina serving 0-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 3-1: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Vesnina serving 1-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Niculescu serving 4-2: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Vesnina serving 3-4 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 4-4: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Vesnina serving 5-4: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (MP #1 for Vesnina). Vesnina won 6-3 3-6 6-4 at 13:23 UZT (third set 44m, match 2h09m).


Singles: Semi-final: Evgeniya Rodina v Alla Kudryavtseva (Friday 24th September 2010)

First set
RODINA __???__ 1
KUDRYA *@???@* 6

The match started at 13:39 UZT.

Kudryavtseva serving 0-0: 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (GP #1). Held.

Rodina serving 0-1: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Kudryavtseva serving 2-0: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 15/15. The scoreboard froze at 13:47 UZT.

Rodina serving 1-4: The scoreboard resumed at 14:02 UZT (14m). 30/40 (BP #1). Deuce #1. Broken.

Kudryavtseva serving 5-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 15/0. 2nd serve... 30/0. Ace #2. 40/0 (SP #1 for Kudryavtseva). Kudryavtseva won the first set 6-1 at 14:06 UZT (26m).


Second set
RODINA *_*__@*@* 6
KUDRYA _*_*@____ 3

Rodina serving 0-0 (new balls): The scoreboard froze at 14:06 UZT. The scoreboard resumed at 14:11 UZT (4m). 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Rodina (GP #3). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. Ace #4. 40/0 (GP #1). Held.

Rodina serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 1-2: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rodina serving 2-2: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Rodina (GP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (BP #2). 2nd serve... Deuce #3. Double fault #1. Ad Kudryavtseva (BP #3). Deuce #4. Ad Rodina (GP #2). 2nd serve... Deuce #5. Ad Kudryavtseva (BP #4). Deuce #6. Ad Rodina (GP #3). Deuce #7. Ad Kudryavtseva (BP #5). 2nd serve... Deuce #8. Ad Kudryavtseva (BP #6). Broken.

Kudryavtseva serving 3-2: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Rodina serving 3-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kudryavtseva serving 3-4: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 5-3: 15/0. 30/0. 40/15 (SP #1 for Rodina). Rodina won the second set 6-3 at 14:49 UZT (second set 43m, match so far 1h09m).


Third set
RODINA _*_*_*___ 3
KUDRYA *_*_*_*@* 6

Kudryavtseva serving 0-0 (new balls): The scoreboard froze at 14:49 UZT. The scoreboard resumed at 14:54 UZT (4m). 15/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Ad Rodina (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (GP #2). Double fault #2. Deuce #2. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (GP #3). Ace #5. Held.

Rodina serving 0-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rodina serving 1-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 2-2: 15/0. 15/15. Ace #8. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Rodina serving 2-3: 15/0. 30/0. 30/15. 30/0. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Rodina (GP #2). Deuce #2. Ad Rodina (GP #3). Held.

Kudryavtseva serving 3-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Rodina serving 3-4: 15/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #2). Broken.

Kudryavtseva serving 5-3: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (MP #1). Kudryavtseva won 6-1 3-6 6-3 at 15:32 UZT (third set 42m, match 1h52m).


Doubles: Semi-final: J. Craybas/M. Niculescu v A. Dulgheru/M. Rybáriková (Friday 24th September 2010)

First set
CRAYBAS/NICULES *__@*_*_*@ 6
DULGHER/RYBÁRIK _*@__*_*__ 4

The match started at 15:16 UZT.

Craybas/Niculescu serving 0-0: 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Craybas/Niculescu serving 1-1: 15/0. 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 2-1: 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Craybas/Niculescu serving 2-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Craybas/Niculescu serving 3-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 3-4 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Craybas/Niculescu serving 4-4: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Double fault #1 (Craybas serving). 40/40 (BP #1). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 4-5: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (SP #1 for Craybas/Niculescu). 15/40 (SP #2 for Craybas/Niculescu). 30/40 (SP #3 for Craybas/Niculescu). Craybas/Niculescu won the first set 6-4 at 15:57 UZT (41m).


Second set
CRAYBAS/NICULES _@*@*___*_*__ 6
DULGHER/RYBÁRIK @____*@*_*_*T 7

Niculescu serving 0-0: The scoreboard froze at 15:57 UZT. The scoreboard resumed at 16:01 UZT (3m). 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 1-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Double fault #3 (Rybáriková serving). Broken.

Craybas serving 1-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 1-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Niculescu serving 3-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. Ace #1 (Niculescu serving). 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 1-4: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... Held.

Craybas serving 4-2 (new balls): 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 3-4: 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Niculescu serving 4-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 4-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Craybas serving 5-5: 15/0. 15/15. 30/15. Ace #2 (Craybas serving). 40/15 (GP #1). Double fault #2 (Craybas serving). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Held.

Dulgheru serving 5-6: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (MP #1 for Craybas/Niculescu). 40/40 (MP #2 for Craybas/Niculescu). Held.

6-6 tiebreak (all scores (Craybas/Niculescu)/(Dulgheru/Rybáriková)): *0/0. 1/0*. 1/1*. *1/2. *1/3. 1/4*. 2nd serve... 2/4*. *2/5. *3/5. 3/6* (SP #1 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... 4/6* (SP #2 for Dulgheru/Rybáriková). *5/6 (SP #3 for Dulgheru/Rybáriková). *6/6. 6/7* (SP #4 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... Dulgheru/Rybáriková won the second set 7-6 at 16:58 UZT (second set 1h00m, match so far 1h41m).


Third set

Match-tiebreak (all scores (Craybas/Niculescu)/(Dulgheru/Rybáriková)): 0/0*. 2nd serve... *0/1. *1/1. 2/1*. 2/2*. *3/2. *3/3. 4/3*. 2nd serve... 4/4*. *5/4. *6/4. 6/5*. 6/6*. *6/7. *6/8. 6/9* (MP #1 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... Dulgheru/Rybáriková won 4-6 7-6 [10/6] at 17:12 UZT (third set 14m, match 1h55m).


Doubles: Semi-final: M. Kondratieva/S. Lefčvre v A. Panova/T. Poutchek (Friday 24th September 2010)

First set
KONDRA/LEFČVR _*_*___*_ 3
PANOVA/POUTCH *_*_*@*_* 6

The match started at 15:51 UZT.

Panova serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Lefčvre serving 0-1: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Poutchek serving 1-1: 0/15. 15/15. 30/15. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Kondratieva serving 1-2: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Held.

Panova serving 2-2: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. Ace #1 (Panova serving). 40/30 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 2-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Poutchek serving 4-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Kondratieva serving 2-5 (new balls): 15/0. 30/0. Double fault #1 (Kondratieva serving). 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 30/30. 40/30 (GP #2). Held.

Panova serving 5-3: 15/0. 30/0. 40/0 (SP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won the first set 6-3 at 16:25 UZT (33m).


Second set
KONDRA/LEFČVR __*_*@*@* 6
PANOVA/POUTCH @*_*_____ 3

Kondratieva/Lefčvre serving 0-0: The scoreboard froze at 16:25 UZT. The scoreboard resumed at 16:30 UZT (5m). 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Panova serving 1-0: 0/15. 2nd serve... 15/15. 40/15 (GP #1). Ace #3 (Panova serving). Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 0-2: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Held.

Poutchek serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 1-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... 40/30 (GP #3). Held.

Panova serving 3-2: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Kondratieva/Lefčvre serving 3-3: 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Poutchek serving 3-4 (new balls): The scoreboard froze at 16:54 UZT. The scoreboard resumed at 17:00 UZT (5m). 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Kondratieva/Lefčvre serving 5-3: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (SP #1 for Kondratieva/Lefčvre). The scoreboard froze at 17:06 UZT. The scoreboard resumed at 17:12 UZT (5m). Kondratieva/Lefčvre won the second set 6-3 at 17:12 UZT (second set 47m, match so far 1h21m).


Third set

Match-tiebreak (all scores (Kondratieva/Lefčvre)/(Panova/Poutchek)): 0/0*. *0/1. 2nd serve... *0/2. 2nd serve... 0/3*. 0/4*. 2nd serve... *1/4. *2/4. 2/5*. 2/6*. *2/7. *3/7. 2nd serve... 3/8*. 3/9* (MP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won 6-3 3-6 [10/3] at 17:19 UZT (third set 7m, match 1h28m).

--
Dr. Andrew Broad

andrewbroad
Sep 25th, 2010, 03:40 PM
Doubles: Final: A. Dulgheru/M. Rybáriková v A. Panova/T. Poutchek (Saturday 25th September 2010)

First set
DULGHE/RYBÁRI _*@*_____ 3
PANOVA/POUTCH *___*@*@* 6

The match started at 11:45 UZT.

Panova/Poutchek serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Dulgheru serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Panova/Poutchek serving 1-1: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 40/40 (BP #3). Held.

Panova/Poutchek serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 3-2: 0/15. 0/30. 15/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 3-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 3-4 (new balls): Double fault #1 (Rybáriková serving). 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Broken.

Panova/Poutchek serving 5-3: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (SP #1 for Panova/Poutchek). 40/30 (SP #2 for Panova/Poutchek). 2nd serve... Panova/Poutchek won the first set 6-3 at 12:15 UZT (30m).


Second set
DULGHE/RYBÁRI *_*_*__@__ 4
PANOVA/POUTCH _*_*_*@_@* 6

Dulgheru serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Panova serving 0-1: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Rybáriková serving 1-1: Double fault #2 (Rybáriková serving). 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 40/40 (BP #4). Held.

Poutchek serving 1-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 2-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Panova serving 2-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Rybáriková serving 3-3: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 40/40 (BP #3). Broken.

Poutchek serving 4-3 (new balls): 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Dulgheru serving 4-4: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Panova serving 5-4: Double fault #1 (Panova serving). 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won 6-3 6-4 at 12:52 UZT (second set 36m, match 1h06m).


Singles: Final: Elena Vesnina v Alla Kudryavtseva (Saturday 25th September 2010)

First set
VESNINA *_*_*___*_ 4
KUDRYAV _*_*_*@*_* 6

The match started at 14:03 UZT.

Vesnina serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 1-1: Ace #1. 15/0. 30/0. 30/15. Double fault #1. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 1-2: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 2-2: Double fault #2. 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vesnina (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Vesnina (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 2-3: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (GP #3). Held.

Vesnina serving 3-3: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Ad Kudryavtseva (GP #3). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 3-5: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (SP #1). Ace #1. Kudryavtseva won the first set 6-4 at 14:48 UZT (45m).


Second set
VESNINA *__@*___*_ 4
KUDRYAV _*@__*@*_* 6

Vesnina serving 0-0: Double fault #3. 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. Ace #2. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #1). Deuce #2. Ad Kudryavtseva (BP #2). Deuce #3. 2nd serve... Ad Vesnina (GP #3). Deuce #4. Ad Vesnina (GP #4). Deuce #5. Ad Vesnina (GP #5). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 1-1: Double fault #4. 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Vesnina (BP #1). Broken.

Vesnina serving 2-2: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 2-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (GP #2). Held.

Vesnina serving 3-3 (new balls): 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #2). Broken.

Kudryavtseva serving 4-3: 15/0. Ace #3. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Vesnina serving 3-5: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vesnina (GP #4). Held.

Kudryavtseva serving 5-4: 0/15. Ace #4. 15/15. 30/15. Ace #5. 40/15 (MP #1 for Kudryavtseva). Kudryavtseva won 6-4 6-4 at 15:38 UZT (second set 49m, match 1h35m).

--
Dr. Andrew Broad