Archive of point-by-point scores for Tashkent (finals added: 'Rybárigheru' blew 3-1*) - TennisForum.com
 
LinkBack Thread Tools
post #1 of 8 (permalink) Old Sep 18th, 2010, 10:25 PM Thread Starter
Team WTAworld
Senior Member
 
andrewbroad's Avatar
 
Join Date: May 2002
Location: England
Posts: 6,960
                     
Archive of point-by-point scores for Tashkent (finals added: 'Rybárigheru' blew 3-1*)

Tashkent Open (Tashkent, Uzbekistan; outdoor hard; WTA International)

Singles: Qualifying: First round: Nadiya Kichenok v Albina Khabibulina (Saturday 18th September 2010)

First set
KICHENOK *@_@*_*@ 6
KHABIBUL __@__*__ 2


The match started at 10:10 UZT.

Kichenok serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kichenok (GP #3). 2nd serve... Held.

Khabibulina serving 0-1: 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Double fault #2. Ad Kichenok (BP #3). Broken.

Kichenok serving 2-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Ace #1. Deuce #1. Ad Khabibulina (BP #2). Broken.

Khabibulina serving 1-2: Double fault #3. 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Double fault #5. Broken.

Kichenok serving 3-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. Held.

Khabibulina serving 1-4: Double fault #6. 0/15. 15/30. 30/30. Double fault #7. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Khabibulina (GP #1). 2nd serve... Held.

Kichenok serving 4-2: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Khabibulina serving 2-5 (new balls): 0/15. Ace #1. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Deuce #1. Double fault #8. Ad Kichenok (SP #1). Deuce #2. Ad Kichenok (SP #2). Kichenok won the first set 6-2 at 10:42 UZT (31m).


Second set
KICHENOK *@*@*_* 6
KHABIBUL _____*_ 1


Kichenok serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Khabibulina serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/30. Double fault #9. 30/40 (BP #1). Broken.

Kichenok serving 2-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Khabibulina serving 0-3: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #11. Broken.

Kichenok serving 4-0: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Khabibulina serving 0-5: 15/0. 30/0. 30/15. Held.

Kichenok serving 5-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (MP #1 for Kichenok). 2nd serve... Kichenok won 6-2 6-1 at 11:04 UZT (second set 21m, match 53m).


Singles: Qualifying: First round: Daria Kuchmina v Aminat Kushkhova (Saturday 18th September 2010)

First set
KUCHMINA __*@*@*__@ 6
KUSHKHOV @*_____*@_ 4


The match started at 10:10 UZT.

Kuchmina serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Kushkhova serving 1-0: 15/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kuchmina serving 0-2: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Kushkhova serving 2-1: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kuchmina serving 2-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Kushkhova serving 2-3: 0/15. 15/15. Double fault #1. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kuchmina serving 4-2: 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kushkhova serving 2-5 (new balls): 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Kuchmina serving 5-3: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Double fault #2. Ad Kushkhova (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kushkhova serving 4-5: 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (SP #1 for Kuchmina). Kuchmina won the first set 6-4 at 10:41 UZT (31m).


Second set
KUCHMINA *____@_@_ 3
KUSHKHOV _*@*@_@_@ 6


Kuchmina serving 0-0: 2nd serve... 15/0. Double fault #3. 15/15. Double fault #4. 30/30. Held.

Kushkhova serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Kuchmina serving 1-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kuchmina (GP #2). 2nd serve... Ad Kushkhova (BP #1). Double fault #6. Broken.

Kushkhova serving 2-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Kuchmina serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Ad Kushkhova (BP #2). Broken.

Kushkhova serving 4-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Broken.

Kuchmina serving 2-4 (new balls): 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Kuchmina (GP #2). Deuce #2. Ad Kushkhova (BP #1). Broken.

Kushkhova serving 5-2: 15/0. 30/15. Double fault #4. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kuchmina (BP #2). Deuce #2. Ad Kushkhova (SP #1). Ad Kuchmina (BP #3). Broken.

Kuchmina serving 3-5: 15/0. 15/15. Double fault #7. 15/30. 15/40 (SP #2 for Kushkhova). 30/40 (SP #3 for Kushkhova). Kushkhova won the second set 6-3 at 11:22 UZT (second set 40m, match so far 1h12m).


Third set
KUCHMINA @_@*???__ 3
KUSHKHOV _@__???@* 6


Kushkhova serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kuchmina serving 1-0: 15/0. Double fault #8. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kuchmina (GP #1). Deuce #2. Ad Kushkhova (BP #2). Deuce #3. 2nd serve... Ad Kushkhova (BP #3). Broken.

Kushkhova serving 1-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #5. Broken.

Kuchmina serving 2-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Kushkhova serving 1-3: 15/0. 15/15. The scoreboard froze at 11:43 UZT.

Kuchmina serving 3-4: The scoreboard resumed at 11:54 UZT (10m). 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. Double fault #10. Broken.

Kushkhova serving 5-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (MP #1 for Kushkhova). Kushkhova won 4-6 6-3 6-3 at 12:00 UZT (third set 37m, match 1h50m).


Singles: Qualifying: First round: Yuliana Fedak v Karina Pimkina (Saturday 18th September 2010)

First set
FEDAK ????____ 2
PIMKI ????@*@* 6


I joined the match at 10:22 UZT.

Fedak serving 2-2: 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Ad Pimkina (BP #1). Broken.

Pimkina serving 3-2: Double fault #3. 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Fedak serving 2-4: 0/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Fedak (GP #3). Deuce #2. Ad Fedak (GP #4). Deuce #3. Double fault #3. Ad Pimkina (BP #1). Broken.

Pimkina serving 5-2 (new balls): 15/0. Double fault #4. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (SP #1 for Pimkina). Pimkina won the first set 6-2 at 10:38 UZT.


Second set
FEDAK *@*_*_*_* 6
PIMKI ___*_*_*_ 3


Fedak serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Pimkina serving 0-1: Ace #1. 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #5. 30/30. Broken.

Fedak serving 2-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Pimkina serving 0-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. Double fault #6. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Ace #2. Deuce #1. Ad Pimkina (GP #1). Held.

Fedak serving 3-1: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Fedak (GP #1). Held.

Pimkina serving 1-4: 15/0. 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Double fault #7. Deuce #1. Double fault #8. Ad Fedak (BP #1). Ace #3. Ad Pimkina (GP #2). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Pimkina (GP #3). Held.

Fedak serving 4-2: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Ace #1. Held.

Pimkina serving 2-5: 0/15. Double fault #10. 0/30. 15/30. 30/40 (SP #1 for Fedak). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Fedak (SP #2). Ad Pimkina (GP #1). 2nd serve... Held.

Fedak serving 5-3 (new balls): 0/15. 15/15. 2nd serve... 40/15 (SP #3 for Fedak). Fedak won the second set 6-3 at 11:15 UZT (second set 36m).


Third set
FEDAK @*@*@* 6
PIMKI ______ 0


Pimkina serving 0-0: 0/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Fedak (BP #3). Ad Pimkina (GP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Pimkina (GP #2). 2nd serve... Deuce #3. Ad Fedak (BP #4). Broken.

Fedak serving 1-0: 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... Deuce #1. Ad Fedak (GP #1). Deuce #2. Ad Fedak (GP #2). Held.

Pimkina serving 0-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. Double fault #12. 15/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 3-0: 15/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Double fault #4. Deuce #1. Ad Pimkina (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Fedak (GP #2). 2nd serve... Held.

Pimkina serving 0-4: Double fault #13. 0/15. Double fault #14. 0/30. 15/30. Double fault #15. 15/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 5-0: 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Fedak). 2nd serve... 40/30 (MP #2 for Fedak). Fedak won 2-6 6-3 6-0 at 11:45 UZT (third set 30m).


Singles: Qualifying: First round: Eugeniya Pashkova v Valeriya Korotina (Saturday 18th September 2010)

First set
PASHKOVA @*_*@*@ 6
KOROTINA __*____ 1


The match started at 10:14 UZT.

Korotina serving 0-0: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Pashkova (BP #1). 2nd serve... Broken.

Pashkova serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Korotina serving 0-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #3. 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Pashkova serving 2-1: 15/0. 30/0. Ace #1. 40/0 (GP #1). Held.

Korotina serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Pashkova serving 4-1: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Korotina serving 1-5: 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (SP #1 for Pashkova). 30/40 (SP #2 for Pashkova). 2nd serve... Pashkova won the first set 6-1 at 10:40 UZT (26m).


Second set
PASHKOVA _@*@*@* 6
KOROTINA @______ 1


Pashkova serving 0-0 (new balls): 15/0. Double fault #1. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Korotina serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. Double fault #6. 30/40 (BP #1). Broken.

Pashkova serving 1-1: 15/0. 15/15. 30/15. Ace #2. 40/15 (GP #1). Held.

Korotina serving 1-2: 2nd serve... 0/30. Double fault #7. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Double fault #8. Broken.

Pashkova serving 3-1: Double fault #2. 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Held.

Korotina serving 1-4: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Deuce #1. Double fault #10. Ad Pashkova (BP #1). Broken.

Pashkova serving 5-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (MP #1 for Pashkova). Double fault #3. 40/15 (MP #2 for Pashkova). Pashkova won 6-1 6-1 at 11:03 UZT (second set 22m, match 49m).


Singles: Qualifying: First round: Anastasiya Prenko v Alexandra Kolesnichenko (Saturday 18th September 2010)

First set
PRENKO __*_*___ 2
KOLESN @*_*_*@* 6


The match started at 11:20 UZT.

Prenko serving 0-0: 15/0. Double fault #1. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Prenko (GP #3). Deuce #2. Double fault #2. Ad Kolesnichenko (BP #1). Broken.

Kolesnichenko serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Prenko serving 0-2: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Ace #1. 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Kolesnichenko (BP #3). Deuce #2. Ad Prenko (GP #1). Deuce #3. 2nd serve... Ad Prenko (GP #2). Held.

Kolesnichenko serving 2-1: 15/15. Foot-fault. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Ace #1. Held.

Prenko serving 1-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Prenko (GP #2). 2nd serve... Held.

Kolesnichenko serving 3-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... Held.

Prenko serving 2-4: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Kolesnichenko serving 5-2 (new balls): 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (SP #1 for Kolesnichenko). Kolesnichenko won the first set 6-2 at 11:55 UZT (34m).


Second set
PRENKO _@*_*_*_*@ 6
KOLESN @__*_*_*__ 4


Prenko serving 0-0: The scoreboard froze at 11:55 UZT. The scoreboard resumed at 12:02 UZT (6m). 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kolesnichenko serving 1-0: 15/0. 30/0. Double fault #2. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Prenko serving 1-1: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Kolesnichenko serving 1-2: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Prenko serving 2-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Kolesnichenko serving 2-3: 15/0. 30/0. Double fault #3. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Prenko serving 3-3: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kolesnichenko serving 3-4: 15/0. 30/0. Double fault #4. 30/15. 30/30. Double fault #5. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kolesnichenko (GP #1). Held.

Prenko serving 4-4 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kolesnichenko serving 4-5: 15/0. 30/0. 40/15 (GP #1). Double fault #6. 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Prenko (SP #1). Prenko won the second set 6-4 at 12:39 UZT (second set 43m, match so far 1h18m).


Third set
PRENKO *_*@*@_@ 6
KOLESN _*____@_ 2


Prenko serving 0-0: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. Ace #2. Held.

Kolesnichenko serving 0-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Prenko serving 1-1: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Kolesnichenko serving 1-2: 15/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. Broken.

Prenko serving 3-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Ace #3. Held.

Kolesnichenko serving 1-4: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Prenko serving 5-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. Ace #4. 40/30 (MP #1 for Prenko). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kolesnichenko (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Kolesnichenko (BP #2). Broken.

Kolesnichenko serving 2-5 (new balls): 0/15. 0/30. 0/40 (MP #2 for Prenko). Prenko won 2-6 6-4 6-2 at 13:12 UZT (third set 33m, match 1h52m).


Singles: Qualifying: First round: Elena Zenko v Viktoriya Karmenova (Saturday 18th September 2010)

First set
ZENKO @*_*__@_@_@* 7
KARME __*_*@_@_@__ 5


The match started at 11:35 UZT.

Karmenova serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #2. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). Double fault #3. Broken.

Zenko serving 1-0: Ace #1 (2nd serve). 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Karmenova serving 0-2: Double fault #4. 0/15. Double fault #5 (foot-fault). 15/30. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Zenko serving 2-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Karmenova serving 1-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). 2nd serve... Deuce #1. Ad Karmenova (GP #4). 2nd serve... Deuce #2. Ad Karmenova (GP #5). Foot-fault. 2nd serve... Held.

Zenko serving 3-2: 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). Double fault #1. Broken.

Karmenova serving 3-3: 0/15. 15/15. 30/15. Double fault #6. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Zenko serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Karmenova serving 4-4: 15/0. 30/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. Double fault #7 (foot-fault). 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Zenko (BP #2). 2nd serve... Deuce #2. Ad Karmenova (GP #1). Deuce #3. 2nd serve... Ad Zenko (BP #3). Deuce #4. Ad Zenko (BP #4). 2nd serve... Broken.

Zenko serving 5-4: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Zenko). 2nd serve... Deuce #1. Ad Karmenova (BP #1). Broken.

Karmenova serving 5-5: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Zenko (BP #3). Broken.

Zenko serving 6-5: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Zenko (SP #2). Zenko won the first set 7-5 at 12:23 UZT (47m).


Second set
ZENKO @*_*_*@* 6
KARME __*_*___ 2


Karmenova serving 0-0: The scoreboard froze at 12:23 UZT. The scoreboard resumed at 12:30 UZT (6m). 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Zenko serving 1-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Deuce #1. Ad Zenko (GP #2). Deuce #2. Held.

Karmenova serving 0-2: Double fault #9. 0/15. Double fault #10. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Zenko serving 2-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Karmenova serving 1-3 (new balls): 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Zenko serving 3-2: 15/0. 2nd serve... 30/15. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Zenko (GP #1). Held.

Karmenova serving 2-4: Double fault #11. 0/15. 2nd serve... 15/15. Double fault #12. 15/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Zenko (BP #1). 2nd serve... Broken.

Zenko serving 5-2: 15/0. 30/0. 40/0 (MP #1 for Zenko). 40/15 (MP #2 for Zenko). Zenko won 7-5 6-2 at 12:57 UZT (second set 33m, match 1h21m).


Singles: Qualifying: First round: Anastasiya Vasylyeva v Elena Kulikova (Saturday 18th September 2010)

First set
VASYLYEV ____*@*__ 3
KULIKOVA @*@*___*@ 6


The match started at 12:02 UZT.

Vasylyeva serving 0-0: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 1-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Vasylyeva serving 0-2: 0/15. Ace #1. 15/15. Double fault #1. 15/30. Double fault #2. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 3-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. Ace #2. 40/15 (GP #1). Double fault #2. 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kulikova (GP #3). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kulikova (GP #4). 2nd serve... Deuce #3. 2nd serve... Ad Kulikova (GP #5). 2nd serve... Held.

Vasylyeva serving 0-4: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kulikova serving 4-1: 0/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Vasylyeva serving 2-4: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Vasylyeva (GP #2). Held.

Kulikova serving 4-3 (new balls): 0/15. 15/15. 2nd serve... Held.

Vasylyeva serving 3-5: 0/15. Double fault #3. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (SP #1 for Kulikova). 2nd serve... Kulikova won the first set 6-3 at 12:33 UZT (30m).


Second set
VASYLYEV @__*____ 2
KULIKOVA _@*_*@*@ 6


Kulikova serving 0-0: The scoreboard froze at 12:33 UZT. The scoreboard resumed at 12:36 UZT (3m). 15/30. 2nd serve... Broken.

Vasylyeva serving 1-0: 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vasylyeva serving 1-2: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Held.

Kulikova serving 2-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... Held.

Vasylyeva serving 2-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 4-2: 15/15. Ace #6 (2nd serve). 30/15. Held.

Vasylyeva serving 2-5 (new balls): 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (MP #1 for Kulikova). The scoreboard froze... Kulikova won 6-3 6-2.


Singles: Qualifying: First round: Victoria Serenkova v Zarina Diyas (Saturday 18th September 2010)

First set
SEREN ______ 0
DIYAS *@*@*@ 6


I joined the match at 12:35 UZT.

Serenkova serving 0-1: 0/15. Double fault #1. 0/30. Broken.

Diyas serving 2-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Deuce #1. Ad Diyas (GP #4). Held.

Serenkova serving 0-3: Double fault #2. 0/15. Broken.

Diyas serving 4-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Serenkova serving 0-5: 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Double fault #5. Deuce #1. Ad Diyas (SP #1). Diyas won the first set 6-0 at 12:47 UZT.


Second set
SEREN _____*_ 1
DIYAS *@*@*_* 6


Diyas serving 0-0: 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Serenkova serving 0-1 (new balls): 0/15. Broken.

Diyas serving 2-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Serenkova serving 0-3: Double fault #8. 15/15. 15/30. Broken.

Diyas serving 4-0: 15/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Serenkova serving 0-5: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Diyas serving 5-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (MP #1 for Diyas). Diyas won 6-0 6-1 at 13:02 UZT (second set 14m).


Singles: Qualifying: First round: Anna Brazhnikova v Tatiana Poutchek (Saturday 18th September 2010)

First set
BRAZHNIK __*_*__@*@__ 5
POUTCHEK @*_*_*@___@* 7


The match started at 13:13 UZT.

Brazhnikova serving 0-0: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Poutchek serving 1-0: 15/0. Double fault #1. 15/15. 15/30. Double fault #2. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Held.

Brazhnikova serving 0-2: 15/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #1. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Poutchek serving 2-1: 15/0. 15/15. 40/30 (GP #1). Held.

Brazhnikova serving 1-3: 15/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Brazhnikova (GP #2). Held.

Poutchek serving 3-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Brazhnikova serving 2-4: 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Double fault #2. Deuce #1. Ad Brazhnikova (GP #2). Deuce #2. 2nd serve... Ad Poutchek (BP #1). Double fault #3. Broken.

Poutchek serving 5-2 (new balls): 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Brazhnikova serving 3-5: 0/15. 15/15. 30/15. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Brazhnikova (GP #2). Held.

Poutchek serving 5-4: 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #3. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Brazhnikova serving 5-5: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Poutchek (BP #1). 2nd serve... Broken.

Poutchek serving 6-5: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (SP #1 for Poutchek). 40/15 (SP #2 for Poutchek). 40/30 (SP #3 for Poutchek). Poutchek won the first set 7-5 at 14:02 UZT (49m).


Second set
BRAZHNIK *_*_____ 2
POUTCHEK _*_*@*@* 6


Brazhnikova serving 0-0: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Double fault #4. Deuce #1. Held.

Poutchek serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. Held.

Brazhnikova serving 1-1: 0/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Poutchek serving 1-2: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Brazhnikova serving 2-2 (new balls): 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Broken.

Poutchek serving 3-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Brazhnikova serving 2-4: 0/15. 15/15. 40/15 (GP #1). 30/30. Double fault #5. Deuce #1. Double fault #6. Ad Poutchek (BP #1). Broken.

Poutchek serving 5-2: 15/0. 30/0. 40/0 (MP #1 for Poutchek). Poutchek won 7-5 6-2 at 14:31 UZT (second set 28m, match 1h17m).


Singles: Qualifying: First round: Eirini Georgatou v Marta Sirotkina (Saturday 18th September 2010)

First set
GEORGATOU @*_*_*_*___*T 7
SIROTKINA __*_*_*_*@*__ 6


The match started at 13:16 UZT.

Sirotkina serving 0-0: 0/15. Double fault #2. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Georgatou serving 1-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Sirotkina serving 0-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 2-1: 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Sirotkina serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #3. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Ad Sirotkina (GP #1). 2nd serve... Held.

Georgatou serving 3-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Sirotkina serving 2-4: 2nd serve... 15/0. Ace #1. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Georgatou serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Sirotkina serving 3-5: 15/0. Double fault #4. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Ace #2. Held.

Georgatou serving 5-4: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Sirotkina serving 5-5: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Double fault #6. Deuce #1. Ad Sirotkina (GP #3). Held.

Georgatou serving 5-6: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

6-6 tiebreak (all scores Georgatou/Sirotkina): 0/0*. *1/0. *2/0. 3/0*. Ace #3. 3/1*. *4/1. *5/1. 6/1* (SP #1 for Georgatou). 6/2* (SP #2 for Georgatou). *6/3 (SP #3 for Georgatou). 2nd serve... Georgatou won the first set 7-6 at 14:08 UZT (52m).


Second set
GEORGATOU __*_*@*@* 6
SIROTKINA @*_*_____ 3


Georgatou serving 0-0: 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Sirotkina serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Georgatou (BP #1). Deuce #2. Ad Sirotkina (GP #2). Ace #4. Held.

Georgatou serving 0-2: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. Deuce #1. Ad Georgatou (GP #1). Held.

Sirotkina serving 2-1 (new balls): 15/0. Ace #5 (2nd serve). 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Georgatou serving 1-3: Ace #1. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Sirotkina serving 3-2: 0/15. 0/30. Ace #6. 15/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 3-3: Double fault #2. 0/15. 0/30. 15/30. 40/30 (GP #1). The scoreboard froze at 14:38 UZT. Held.

Sirotkina serving 3-4: Broken.

Georgatou serving 5-3: The scoreboard resumed at 14:47 UZT (9m). 30/30. 40/30 (MP #1 for Georgatou). Georgatou won 7-6 6-3 at 14:48 UZT (second set 40m, match 1h32m).


Singles: Qualifying: First round: Nigina Rahmanova v Ksenia Palkina (Saturday 18th September 2010)

First set
RAHMANO ______ 0
PALKINA @*@*@* 6


The match started at 13:22 UZT.

Rahmanova serving 0-0: Double fault #1 (foot-fault). 0/30. Double fault #2. 0/40 (BP #1). Broken.

Palkina serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 40/30 (GP #1). Held.

Rahmanova serving 0-2: 0/15. Double fault #3. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Palkina serving 3-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Rahmanova serving 0-4: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. Double fault #5. 30/40 (BP #1). Broken.

Palkina serving 5-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... Palkina won the first set 6-0 at 13:37 UZT (14m).


Second set
RAHMANO ____*__ 1
PALKINA @*@*_*@ 6


Rahmanova serving 0-0: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Palkina serving 1-0 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. Held.

Rahmanova serving 0-2: 15/15. Double fault #6. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Palkina serving 3-0: 0/15. 15/15. 30/15. Held.

Rahmanova serving 0-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #7. 40/15 (GP #2). Held.

Palkina serving 4-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Double fault #1. Ad Rahmanova (BP #2). Deuce #1. Ad Palkina (GP #1). 2nd serve... Held.

Rahmanova serving 1-5: 0/15. Double fault #8. 0/30. 15/30. 15/40 (MP #1 for Palkina). 2nd serve... 30/40 (MP #2 for Palkina). Palkina won 6-0 6-1 at 13:59 UZT (second set 22m, match 36m).


Singles: Qualifying: First round: Scarlett Werner v Rano Nizamova (Saturday 18th September 2010)

First set
WERNER _@*@*@* 6
NIZAMO @______ 1


The match started at 14:21 UZT.

Werner serving 0-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 15/0. 30/40 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Nizamova (GP #3). Deuce #2. Broken.

Nizamova serving 1-0: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (GP #1). 30/40 (GP #2). Double fault #1. Broken.

Werner serving 1-1: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (BP #1). Held.

Nizamova serving 1-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... Broken.

Werner serving 3-1: 15/0. 15/15. Double fault #2. 30/15. 2nd serve... 40/15 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Held.

Nizamova serving 1-4: The scoreboard froze at 14:38 UZT. Broken.

Werner serving 5-1: The scoreboard resumed at 14:48 UZT (9m). Double fault #3. Werner won the first set 6-1 at 14:48 UZT (26m).


Second set
WERNER @*@*@* 6
NIZAMO ______ 0


Nizamova serving 0-0 (new balls): Ace #1 (2nd serve). 0/15. Ace #2. 0/30. 0/40 (GP #1). Broken.

Werner serving 1-0: Double fault #4. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (BP #1). 2nd serve... Held.

Nizamova serving 0-2: Ace #3. 0/15. Double fault #2. 15/15. 15/30. 15/40 (GP #1). Broken.

Werner serving 3-0: 15/0. 15/15. Double fault #6. 30/15. 40/15 (BP #1). Double fault #7. Held.

Nizamova serving 0-4: 0/15. 15/15. 15/40 (GP #1). Broken.

Werner serving 5-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (MP #1 for Werner). Werner won 6-1 6-0 at 15:05 UZT (second set 17m, match 44m).


Singles: Qualifying: First round: Ekaterina Dzehalevich v Nadejda Guskova (Saturday 18th September 2010)

First set
DZEHALE ____*@*_*_ 4
GUSKOVA @*@*___*_* 6


The match started at 14:53 UZT.

Dzehalevich serving 0-0: 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 1-0: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... Ad Guskova (GP #2). 2nd serve... Held.

Dzehalevich serving 0-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Guskova (BP #1). 2nd serve... Broken.

Guskova serving 3-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Dzehalevich serving 0-4: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Guskova serving 4-1: 15/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Dzehalevich (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Dzehalevich (BP #2). Broken.

Dzehalevich serving 2-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Dzehalevich (GP #1). Held.

Guskova serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Dzehalevich serving 3-5: 2nd serve... 15/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Guskova serving 5-4: 15/0. 15/15. Double fault #1. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Guskova won the first set 6-4 at 15:31 UZT (38m).


Second set
DZEHALE __*_*_*__ 3
GUSKOVA @*_*_*_*@ 6


Dzehalevich serving 0-0: The scoreboard froze at 15:31 UZT. The scoreboard resumed at 15:36 UZT (5m). 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 1-0: 15/0. Double fault #2. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dzehalevich serving 0-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Guskova serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Ace #1. Held.

Dzehalevich serving 1-3: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Guskova serving 3-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Dzehalevich serving 2-4 (new balls): Ace #2. 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Guskova serving 4-3: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Dzehalevich (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Guskova (GP #2). Held.

Dzehalevich serving 3-5: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Guskova (MP #1). Guskova won 6-4 6-3 at 16:07 UZT (second set 36m, match 1h14m).


Singles: Qualifying: First round: Lyudmyla Kichenok v Sophie Lefčvre (Saturday 18th September 2010)

First set
KICHENO @*_*@*@ 6
LEFČVRE __*____ 1


The match started at 15:09 UZT.

Lefčvre serving 0-0: 0/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Kichenok serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 0-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kichenok serving 2-1: 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 1-3: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kichenok serving 4-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. Ace #2. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Lefčvre (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Lefčvre (BP #2). Deuce #3. Ad Kichenok (GP #2). 2nd serve... Held.

Lefčvre serving 1-5: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #1. 0/40 (SP #1 for Kichenok). 15/40 (SP #2 for Kichenok). Kichenok won the first set 6-1 at 15:35 UZT (25m).


Second set
KICHENO *__@*_*_*@ 6
LEFČVRE _*@__*_*__ 4


Kichenok serving 0-0 (new balls): Double fault #1. 0/15. Ace #4 (2nd serve). 15/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Lefčvre serving 0-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. Ace #2 (2nd serve). 40/30 (GP #1). Held.

Kichenok serving 1-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Lefčvre serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #3. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kichenok serving 2-2: 0/15. Ace #5. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 2-3: 15/0. 30/0. Held.

Kichenok serving 3-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 3-4: 15/0. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Ad Lefčvre (GP #1). Double fault #4. Deuce #1. 2nd serve... Ad Lefčvre (GP #2). 2nd serve... Held.

Kichenok serving 4-4: 2nd serve... 15/0. 30/0. Ace #6. 40/0 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 4-5 (new balls): 15/15. 30/15. Double fault #5. 30/30. 2nd serve... Kichenok won 6-1 6-4 at 16:10 UZT (second set 34m, match 1h00m).


Singles: Qualifying: First round: Maria Kondratieva v Aleksandra Romanova (Saturday 18th September 2010)

First set
KONDRATI *@???@_@* 6
ROMANOVA __???_@__ 3


The match started at 15:12 UZT.

Kondratieva serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Romanova serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 2-0: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. The scoreboard froze at 15:20 UZT.

Romanova serving 2-3: The scoreboard resumed at 15:53 UZT (33m). Deuce #1. Ad Kondratieva (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 4-2: 0/15. 15/30. Broken.

Romanova serving 3-4 (new balls): 15/0. Broken.

Kondratieva serving 5-3: Kondratieva won the first set 6-3 at 15:56 UZT (44m).


Second set
KONDRATI _*_*_*_*_*_*_ 6
ROMANOVA *_*_*_*_*_*_T 7


Romanova serving 0-0: 30/30. Held.

Kondratieva serving 0-1: Double fault #1. 0/15. 15/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Romanova serving 1-1: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #1. 40/30 (GP #2). Held.

Kondratieva serving 1-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. Double fault #2. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kondratieva (GP #1). Held.

Romanova serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kondratieva serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Romanova serving 3-3: 15/0. 15/15. Double fault #2. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Romanova (GP #1). 2nd serve... Held.

Kondratieva serving 3-4 (new balls): 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Ad Kondratieva (GP #1). Held.

Romanova serving 4-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kondratieva serving 4-5: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Romanova serving 5-5: 2nd serve... 30/0. 2nd serve... Held.

Kondratieva serving 5-6: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

6-6 tiebreak (all scores Kondratieva/Romanova): 0/0*. *0/1. *1/1. 2nd serve... 1/2*. 1/3*. *1/4. *2/4. 2nd serve... 2/5*. 2nd serve... 2/6* (SP #1 for Romanova). Romanova won the second set 7-6 at 16:45 UZT (second set 48m, match so far 1h32m).


Third set
KONDRATI *_*___*@*_*_T 7
ROMANOVA _*_*@*___*_*_ 6


Kondratieva serving 0-0: The scoreboard froze at 16:45 UZT. The scoreboard resumed at 16:53 UZT (7m). Ace #2. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Romanova serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kondratieva serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. Held.

Romanova serving 1-2 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. Held.

Kondratieva serving 2-2: 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Romanova serving 3-2: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Romanova (GP #1). Held.

Kondratieva serving 2-4: Double fault #3. 0/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kondratieva (GP #1). Held.

Romanova serving 4-3: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kondratieva (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 4-4: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Romanova serving 4-5: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Romanova (GP #2). Deuce #2. 2nd serve... Ad Romanova (GP #3). 2nd serve... Deuce #3. Ad Romanova (GP #4). Held.

Kondratieva serving 5-5: 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Double fault #4. Deuce #1. 2nd serve... Ad Kondratieva (GP #3). Held.

Romanova serving 5-6: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

6-6 tiebreak (all scores Kondratieva/Romanova): *0/0. 2nd serve... 1/0*. 1/1*. *1/2. 2nd serve... *2/2. 2nd serve... 3/2*. 2nd serve... 4/2*. Double fault #4. *5/2. *6/2 (MP #1 for Kondratieva). 6/3* (MP #2 for Kondratieva). 6/4* (MP #3 for Kondatieva). *6/5 (MP #4 for Kondratieva). *6/6. 2nd serve... 7/6* (MP #5 for Kondratieva). 2nd serve... Kondratieva won 6-3 6-7 7-6 at 17:50 UZT (third set 1h05m, match 2h38m).


Singles: Qualifying: First round: Polina Merenkova v Lola Azimova (Saturday 18th September 2010)

This match never appeared on the scoreboard. Azimova won 6-3 6-2.

--
Dr. Andrew Broad

My Eternal Fanship: 1. Monica Seles; 2. Мария Шарапова (‘Maria Sharapova’); 3. Daniela Hantuchová; 4. Jelena Dokić; 5. Iva Majoli; 6. Karina Habšudová; 7. Вера Звонарёва (‘Vera Zvonarëva’); 8. Nicole Vaidišová; 9. Анна Чакветадзе (‘Anna Chakvetadze’); 10. Lucie Šafářová; 11. Ирода Туляганова (‘Iroda Tulyaganova’); 12. Magdaléna Rybáriková; 13. Sabine Lisicki

Last edited by andrewbroad; Sep 25th, 2010 at 02:40 PM. Reason: edit Title
andrewbroad is offline  
Sponsored Links
Advertisement
 
post #2 of 8 (permalink) Old Sep 19th, 2010, 04:56 PM Thread Starter
Team WTAworld
Senior Member
 
andrewbroad's Avatar
 
Join Date: May 2002
Location: England
Posts: 6,960
                     
Singles: Qualifying: Second round: Nadiya Kichenok v Ksenia Palkina (Sunday 19th September 2010)

First set
KICHENO _ 0 retired
PALKINA @ 1


The match started at 10:08 UZT.

Kichenok serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Palkina serving 1-0: Palkina won 1-0 (Kichenok retired) at 10:13 UZT.


Singles: Qualifying: Second round: Eirini Georgatou v Lola Azimova (Sunday 19th September 2010)

First set
GEORGAT @*@*@* 6
AZIMOVA ______ 0


The match started at 10:09 UZT.

Azimova serving 0-0: 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Georgatou (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Azimova (GP #3). Deuce #3. Ad Georgatou (BP #2). Deuce #4. Ad Georgatou (BP #3). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 1-0: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Azimova serving 0-2: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Georgatou serving 3-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... Held.

Azimova serving 0-4: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Georgatou serving 5-0: 15/0. 30/0. 40/0 (SP #1 for Georgatou). Georgatou won the first set 6-0 at 10:30 UZT (21m).


Second set
GEORGAT _*@*@*@ 6
AZIMOVA *______ 1


Azimova serving 0-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Georgatou serving 0-1 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Azimova serving 1-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 2-1: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Azimova serving 1-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). Broken.

Georgatou serving 4-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Azimova serving 1-5: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... Georgatou won 6-0 6-1 at 10:52 UZT (second set 22m, match 43m).


Singles: Qualifying: Second round: Anastasiya Prenko v Tatiana Poutchek (Sunday 19th September 2010)

First set
PRENKO *_____*_ 2
POUTCH _*@*@*_* 6


The match started at 10:13 UZT.

Prenko serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Poutchek serving 0-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Prenko serving 1-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #3. Broken.

Poutchek serving 2-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Prenko serving 1-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Poutchek serving 4-1: Double fault #2. 0/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Prenko serving 1-5: 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Poutchek serving 5-2 (new balls): Double fault #3. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (SP #1 for Poutchek). Double fault #4. 40/30 (SP #2 for Poutchek). Poutchek won the first set 6-2 at 10:34 UZT (20m).


Second set
PRENKO __*_*___ 2
POUTCH @*_*_*@* 6


Prenko serving 0-0: 0/15. Double fault #4. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Double fault #5. Broken.

Poutchek serving 1-0: Double fault #5. 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. Double fault #6. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Prenko serving 0-2: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Prenko (GP #1). Double fault #6. Ad Poutchek (BP #3). Deuce #2. Ad Prenko (GP #2). Deuce #3. Ad Prenko (GP #3). Held.

Poutchek serving 2-1: 15/0. 30/0. Held.

Prenko serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Ad Prenko (GP #3). 2nd serve... Held.

Poutchek serving 3-2: 15/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Prenko serving 2-4: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Poutchek serving 5-2: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (MP #1 for Poutchek). Poutchek won 6-2 6-2 at 11:04 UZT (second set 30m, match 51m).


Singles: Qualifying: Second round: Eugeniya Pashkova v Elena Kulikova (Sunday 19th September 2010)

First set
PASHKOVA __*_*@*_*@ 6
KULIKOVA @*_*___*__ 4


The match started at 10:12 UZT.

Pashkova serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Kulikova (BP #2). Broken.

Kulikova serving 1-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Ace #1. Held.

Pashkova serving 0-2: 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kulikova serving 2-1: 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Pashkova serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kulikova serving 3-2: 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Pashkova serving 3-3: Double fault #2. 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kulikova serving 3-4 (new balls): 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #1. 15/30. 40/30 (GP #1). Held.

Pashkova serving 4-4: Double fault #3. 0/15. 15/15. Double fault #4. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Pashkova (GP #2). 2nd serve... Held.

Kulikova serving 4-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Double fault #3. Ad Pashkova (SP #1). Pashkova won the first set 6-4 at 10:53 UZT (40m).


Second set
PASHKOVA __*____ 1
KULIKOVA @*_*@*@ 6


Pashkova serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kulikova (BP #3). Broken.

Kulikova serving 1-0: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Pashkova serving 0-2: 15/0. Double fault #5. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Kulikova serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Pashkova serving 1-3: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #6. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 4-1: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. Double fault #4. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kulikova (GP #1). Deuce #2. Ad Kulikova (GP #2). 2nd serve... Held.

Pashkova serving 1-5 (new balls): 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/40 (SP #1 for Kulikova). 2nd serve... Ad Pashkova (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Pashkova (GP #2). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Kulikova (SP #2). 2nd serve... Deuce #3. Ad Kulikova (SP #3). Kulikova won the second set 6-1 at 11:30 UZT (second set 37m, match so far 1h17m).


Third set
PASHKOVA ___*_*_*_ 3
KULIKOVA *@*_*_*_* 6


Kulikova serving 0-0: The scoreboard froze at 11:30 UZT. The scoreboard resumed at 11:37 UZT (6m). 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Pashkova serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. Double fault #9. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kulikova (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 2-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Ace #2. Ad Kulikova (GP #3). Deuce #1. Ad Kulikova (GP #4). Held.

Pashkova serving 0-3: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. Held.

Kulikova serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Pashkova serving 1-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kulikova serving 4-2: 0/15. 15/15. Ace #3. 30/30. Held.

Pashkova serving 2-5: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Pashkova (GP #2). Double fault #12. Deuce #2. Ad Pashkova (GP #3). Held.

Kulikova serving 5-3 (new balls): 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. The scoreboard froze at 12:14 UZT. The scoreboard resumed at 12:54 UZT (39m). 40/30 (MP #1 for Kulikova). Kulikova won 4-6 6-1 6-3 at 12:55 UZT (third set 1h24m, match 2h42m).


Singles: Qualifying: Second round: Nadejda Guskova v Maria Kondratieva (Sunday 19th September 2010)

First set
GUSKOVA _@*@*_*__@ 6
KONDRAT @____*_*@_ 4


The match started at 11:07 UZT.

Guskova serving 0-0: 2nd serve... 15/15. 15/30. Double fault #1. 15/40 (BP #1). Ace #1 (2nd serve). 30/40 (BP #2). Double fault #2. Broken.

Kondratieva serving 1-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 1-1: 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Kondratieva serving 1-2: 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... Ad Guskova (BP #1). Broken.

Guskova serving 3-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Held.

Kondratieva serving 1-4: 0/15. 0/30. 15/30. 40/30 (GP #1). Held.

Guskova serving 4-2: Ace #2. 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Guskova (GP #1). Held.

Kondratieva serving 2-5 (new balls): 0/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Guskova serving 5-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 4-5: The scoreboard froze at 11:33 UZT. The scoreboard resumed at 11:40 UZT (7m). 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (SP #1 for Guskova). 30/40 (SP #2 for Guskova). Guskova won the first set 6-4 at 11:43 UZT (35m).


Second set
GUSKOVA *@*@_@* 6
KONDRAT ____@__ 1


Guskova serving 0-0: The scoreboard froze at 11:43 UZT. The scoreboard resumed at 11:50 UZT (6m). 0/15. 2nd serve... 15/15. Ace #4. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kondratieva serving 0-1: 0/15. 0/30. 30/15. Double fault #1. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Guskova (BP #1). 2nd serve... Broken.

Guskova serving 2-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Kondratieva serving 0-3: 15/0. 15/15. 15/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 4-0: 2nd serve... 0/15. Ace #7. 30/15. 2nd serve... Deuce #1. Ad Kondratieva (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 1-4: 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #2. Broken.

Guskova serving 5-1 (new balls): 15/0. 30/0. Double fault #3. 30/15. 40/15 (MP #1 for Guskova). Guskova won 6-4 6-1 at 12:11 UZT (second set 28m, match 1h03m).


Singles: Qualifying: Second round: Lyudmyla Kichenok v Scarlett Werner (Sunday 19th September 2010)

First set
KICHEN *_*____@_ 3
WERNER _*_*@*@_@ 6


The match started at 11:12 UZT.

Kichenok serving 0-0: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Werner serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. Held.

Kichenok serving 1-1: 15/0. Ace #1. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Werner serving 1-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kichenok serving 2-2: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kichenok (GP #1). Deuce #2. Double fault #1. Ad Werner (BP #2). Broken.

Werner serving 3-2: 15/0. Double fault #1. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kichenok serving 2-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Ace #2. 15/40 (BP #2). Double fault #2. Broken.

Werner serving 5-2 (new balls): 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #2. 0/40 (BP #1). Broken.

Kichenok serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kichenok (GP #2). Double fault #3. Deuce #2. Ace #3. Ad Werner (SP #1). Double fault #4. Werner won the first set 6-3 at 11:51 UZT (38m).


Second set
KICHEN ____@*@*_*@* 7
WERNER *@*@____*___ 5


Werner serving 0-0: The scoreboard froze at 11:51 UZT. The scoreboard resumed at 11:56 UZT (4m). 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Kichenok serving 0-1: Double fault #5. 0/15. 0/30. Double fault #6. 0/40 (BP #1). Double fault #7. Broken.

Werner serving 2-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Double fault #3. 40/30 (GP #2). Held.

Kichenok serving 0-3: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Double fault #8. Broken.

Werner serving 4-0: 0/15. Double fault #8. 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. Double fault #4. 30/40 (BP #1). Broken.

Kichenok serving 1-4: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Werner serving 4-2: Double fault #5. 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Double fault #6. Broken.

Kichenok serving 3-4 (new balls): 15/0. 30/0. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Werner serving 4-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Double fault #7. 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Kichenok serving 4-5: 0/15. 15/15. Double fault #9. 15/30. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Ace #5. Held.

Werner serving 5-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #8. 40/15 (GP #2). Double fault #9. 40/30 (GP #3). Deuce #1. Ad Werner (GP #4). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Kichenok (BP #1). Double fault #10. Broken.

Kichenok serving 6-5: Ace #6 (2nd serve). 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (SP #1 for Kichenok). Double fault #10. 40/30 (SP #2 for Kichenok). Kichenok won the second set 7-5 at 12:43 UZT (second set 51m, match so far 1h30m).


Third set
KICHEN _*_*___*_ 3
WERNER *_*_*@*_* 6


Werner serving 0-0: The scoreboard froze at 12:43 UZT. The scoreboard resumed at 12:48 UZT (4m). 0/15. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Werner (GP #1). Held.

Kichenok serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. Double fault #10. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Werner serving 1-1: 15/15. Double fault #11. 15/30. 30/30. Double fault #12. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Werner (GP #1). Held.

Kichenok serving 1-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kichenok (GP #1). Deuce #2. Ad Kichenok (GP #2). Double fault #11. Deuce #3. Ad Werner (BP #2). 2nd serve... Deuce #4. Ad Kichenok (GP #3). Held.

Werner serving 2-2 (new balls): 15/0. Ace #1. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kichenok serving 2-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Werner serving 4-2: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Held.

Kichenok serving 2-5: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Ace #7. Held.

Werner serving 5-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (MP #1 for Werner). Werner won 6-3 5-7 6-3 at 13:27 UZT (third set 43m, match 2h14m).


Singles: Qualifying: Second round: Elena Zenko v Zarina Diyas (Sunday 19th September 2010)

First set
ZENKO _____*_ 1
DIYAS *@*@*_* 6


The match started at 11:17 UZT.

Diyas serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... Held.

Zenko serving 0-1: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Diyas serving 2-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Zenko serving 0-3: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Diyas serving 4-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. Double fault #1. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Zenko serving 0-5: 15/0. 15/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Diyas serving 5-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (SP #1 for Diyas). Diyas won the first set 6-1 at 11:33 UZT (15m).


Second set
ZENKO ______ 0
DIYAS @*@*@* 6


Zenko serving 0-0 (new balls): 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... Deuce #1. Ad Diyas (BP #1). Double fault #3. Broken.

Diyas serving 1-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Zenko serving 0-2: Double fault #4. 0/15. Double fault #5. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Diyas serving 3-0: 2nd serve... 15/15. Double fault #3. 15/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Held.

Zenko serving 0-4: 15/0. Double fault #6. 15/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Ad Diyas (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Broken.

Diyas serving 5-0: 15/0. Double fault #4. 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Diyas). Diyas won 6-1 6-0 at 11:50 UZT (second set 17m, match 32m).


Singles: Qualifying: Second round: Yuliana Fedak v Aminat Kushkhova (Sunday 19th September 2010)

First set
FEDAK @*@___@*@ 6
KUSHK ___@*@___ 3


The match started at 12:29 UZT.

Kushkhova serving 0-0: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Fedak serving 1-0: 2nd serve... 15/0. Double fault #1. 15/15. Double fault #2. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kushkhova serving 0-2: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 3-0: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #3. 40/30 (GP #2). Deuce #1. Double fault #4. Ad Kushkhova (BP #1). Broken.

Kushkhova serving 1-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Kushkhova (GP #2). Ace #1. Held.

Fedak serving 3-2: 0/15. 15/15. Double fault #5. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kushkhova serving 3-3: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Fedak (BP #1). Broken.

Fedak serving 4-3 (new balls): Double fault #6. 0/15. 0/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Fedak (GP #2). Deuce #2. Ad Fedak (GP #3). Held.

Kushkhova serving 3-5: 15/0. 2nd serve... 30/15. 30/40 (SP #1 for Fedak). 2nd serve... Fedak won the first set 6-3 at 13:02 UZT (32m).


Second set
FEDAK *_*_*___*@*_T 7
KUSHK _*_*_*@*___*_ 6


Fedak serving 0-0: The scoreboard froze at 13:02 UZT. The scoreboard resumed at 13:06 UZT (4m). Double fault #7. 0/15. 15/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kushkhova serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Fedak serving 1-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kushkhova serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kushkhova (GP #2). Deuce #2. Ad Kushkhova (GP #3). Held.

Fedak serving 2-2: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kushkhova serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kushkhova (GP #1). Double fault #2. Ad Fedak (BP #2). Deuce #2. Ad Kushkhova (GP #2). Held.

Fedak serving 3-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kushkhova serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Fedak serving 3-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kushkhova serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. Double fault #3. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Fedak serving 5-5: 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Fedak (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Fedak (GP #2). Held.

Kushkhova serving 5-6: 2nd serve... 15/0. 30/0. Ace #3. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

6-6 tiebreak (all scores Fedak/Kushkhova): *0/0. 1/0*. 2/0*. *3/0. 2nd serve... *4/0. 2nd serve... 5/0*. 2nd serve... 5/1*. *5/2. 2nd serve... *5/3. 6/3* (MP #1 for Fedak). 6/4* (MP #2 for Fedak). 2nd serve... Fedak won 6-3 7-6 at 14:02 UZT (second set 1h00m, match 1h33m).

--
Dr. Andrew Broad

My Eternal Fanship: 1. Monica Seles; 2. Мария Шарапова (‘Maria Sharapova’); 3. Daniela Hantuchová; 4. Jelena Dokić; 5. Iva Majoli; 6. Karina Habšudová; 7. Вера Звонарёва (‘Vera Zvonarëva’); 8. Nicole Vaidišová; 9. Анна Чакветадзе (‘Anna Chakvetadze’); 10. Lucie Šafářová; 11. Ирода Туляганова (‘Iroda Tulyaganova’); 12. Magdaléna Rybáriková; 13. Sabine Lisicki
andrewbroad is offline  
post #3 of 8 (permalink) Old Sep 20th, 2010, 08:43 PM Thread Starter
Team WTAworld
Senior Member
 
andrewbroad's Avatar
 
Join Date: May 2002
Location: England
Posts: 6,960
                     
Singles: Qualifying: Third round: Nadejda Guskova v Tatiana Poutchek (Monday 20th September 2010)

First set
GUSKOVA _*@_@*_*@ 6
POUTCHE *__@__*__ 3


The match started at 10:13 UZT.

Poutchek serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Poutchek (GP #1). Double fault #1. Deuce #2. Ad Poutchek (GP #2). Held.

Guskova serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. Double fault #2. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Held.

Poutchek serving 1-1: 0/15. Double fault #2. 0/30. 15/30. 30/30. Double fault #3. 30/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #3. Broken.

Poutchek serving 2-2: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Poutchek (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Poutchek (GP #2). Deuce #3. Ad Guskova (BP #2). Broken.

Guskova serving 3-2: 15/0. Double fault #4. 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... Deuce #1. Ad Guskova (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Guskova (GP #2). Held.

Poutchek serving 2-4: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Guskova serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. Double fault #6. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Poutchek serving 3-5: 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (SP #1 for Guskova). 2nd serve... 30/40 (SP #2 for Guskova). Guskova won the first set 6-3 at 10:52 UZT (39m).


Second set
GUSKOVA *____@*@__ 4
POUTCHE _*@*@___@* 6


Guskova serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. Ace #1. 40/30 (GP #1). Ace #2. Held.

Poutchek serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Guskova serving 1-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Poutchek (BP #3). Broken.

Poutchek serving 2-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Guskova serving 1-3: Double fault #7. 0/15. Double fault #8. 0/30. Double fault #9. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Double fault #10. Broken.

Poutchek serving 4-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Double fault #4. Broken.

Guskova serving 2-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Ace #3 (2nd serve). Held.

Poutchek serving 4-3 (new balls): Ace #1. 15/0. 15/15. Double fault #5. 15/30. Double fault #6. 15/40 (BP #1). Broken.

Guskova serving 4-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Poutchek serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (SP #1 for Poutchek). Poutchek won the second set 6-4 at 11:28 UZT (second set 36m, match so far 1h15m).


Third set
GUSKOVA __*@*@_@_@ 6
POUTCHE @*____@_@_ 4


Guskova serving 0-0: 0/15. 2nd serve... 0/30. Ace #4. 15/30. 2nd serve... 30/30. Double fault #11. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Poutchek (BP #2). 2nd serve... Broken.

Poutchek serving 1-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Guskova serving 0-2: 0/15. 15/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 30/30. Deuce #1. Ad Poutchek (BP #2). Deuce #2. Ad Poutchek (BP #3). Ad Guskova (GP #1). Deuce #3. Ad Poutchek (BP #4). Deuce #4. Ad Guskova (GP #2). 2nd serve... Held.

Poutchek serving 2-1: The scoreboard froze at 11:43 UZT. The scoreboard resumed at 11:50 UZT (6m). Broken.

Guskova serving 2-2: 40/30 (GP #1). Held.

Poutchek serving 2-3: Double fault #8. 0/15. 15/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Guskova (BP #2). Deuce #2. 2nd serve... Ad Guskova (BP #3). 2nd serve... Broken.

Guskova serving 4-2 (new balls): 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #12. Broken.

Poutchek serving 3-4: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Double fault #9. Broken.

Guskova serving 5-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Poutchek serving 4-5: 0/15. Double fault #10. 0/30. 0/40 (MP #1 for Guskova). 15/40 (MP #2 for Guskova). 2nd serve... Guskova won 6-3 4-6 6-4 at 12:12 UZT (third set 44m, match 1h59m).


Singles: Qualifying: Third round: Eirini Georgatou v Elena Kulikova (Monday 20th September 2010)

First set
GEORGATO _*@*_*_*_* 6
KULIKOVA *___*_*_*_ 4


The match started at 10:05 UZT.

Kulikova serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Double fault #1. Deuce #1. Ad Kulikova (GP #2). Ace #1. Held.

Georgatou serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kulikova serving 1-1: 2nd serve... 0/15. Ace #2. 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #1. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kulikova (BP #3). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kulikova (BP #4). 2nd serve... Deuce #3. Ad Georgatou (GP #1). 2nd serve... Held.

Kulikova serving 1-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Ace #3. 40/15 (GP #1). Ace #4. Held.

Georgatou serving 3-2: 0/15. 2nd serve... 15/15. 0/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 2nd serve... Held.

Kulikova serving 2-4: 0/15. 15/15. Ace #5. 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kulikova (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kulikova (GP #2). Held.

Georgatou serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kulikova serving 3-5: 15/0. Ace #6. 30/0. 40/0 (GP #1). Ace #7. Held.

Georgatou serving 5-4: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Georgatou). 2nd serve... Georgatou won the first set 6-4 at 10:43 UZT (37m).


Second set
GEORGATO @_@__*_*_*_*T 7
KULIKOVA _@_@*_*_*_*__ 6


Kulikova serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 1-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Broken.

Kulikova serving 1-1: 0/15. 15/15. 15/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 2-1: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. Double fault #2. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kulikova serving 2-2: 2nd serve... 0/15. Ace #8. 15/15. Ace #9. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Kulikova (GP #3). Deuce #2. Ad Kulikova (GP #4). Held.

Georgatou serving 2-3: Ace #1. 15/0. 15/15. 30/30. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kulikova serving 3-3 (new balls): Ace #10. 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #3. 40/15 (GP #2). Held.

Georgatou serving 3-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Georgatou (GP #2). Held.

Kulikova serving 4-4: 15/0. 2nd serve... 15/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 4-5: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Georgatou (GP #2). 2nd serve... Held.

Kulikova serving 5-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. Ace #12. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 5-6: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #3. 15/30. 15/40 (SP #1 for Kulikova). 2nd serve... 30/40 (SP #2 for Kulikova). Deuce #1. Ad Georgatou (GP #1). Deuce #2. Ad Georgatou (GP #2). Deuce #3. Ad Georgatou (GP #3). Deuce #4. Ad Georgatou (GP #4). 2nd serve... Deuce #5. Double fault #4. Ad Kulikova (SP #3). Deuce #6. Ad Kulikova (SP #4). Ad Georgatou (GP #5). Held.

6-6 tiebreak (all scores Georgatou/Kulikova): 0/0*. *0/1. *0/2. 1/2*. 2nd serve... 2/2*. *3/2. *4/2. Ace #13. 5/3*. Ace #1. *5/4. Ace #2. *6/4 (MP #1 for Georgatou). 6/5* (MP #2 for Georgatou). 2nd serve... Georgatou won 6-4 7-6 at 11:53 UZT (second set 1h09m, match 1h47m).


Singles: Qualifying: Third round: Alina Abdurakhimova v Stefanie Vögele (Monday 20th September 2010)

First set
ABDURA ____*@*__ 3
VÖGELE @*@*___*@ 6


The match started at 11:45 UZT.

Abdurakhimova serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Vögele serving 1-0: Ace #1. 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Abdurakhimova serving 0-2: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. Double fault #2. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Broken.

Vögele serving 3-0: Ace #2. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Vögele (GP #3). Held.

Abdurakhimova serving 0-4: 0/15. 15/15. 30/15. 15/15. 30/15. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Abdurakhimova (GP #1). Held.

Vögele serving 4-1: Ace #3. 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Abdurakhimova serving 2-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Vögele serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Abdurakhimova serving 3-5: 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (SP #1 for Vögele). Vögele won the first set 6-3 at 12:13 UZT (27m).


Second set
ABDURA ___*___ 1
VÖGELE *@*_*@* 6


Vögele serving 0-0: 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Abdurakhimova serving 0-1: 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Vögele serving 2-0: 2nd serve... 15/0. Ace #4. 40/0 (GP #1). Held.

Abdurakhimova serving 0-3: 15/0. Double fault #3. 15/15. 30/15. Held.

Vögele serving 3-1: 15/15. 30/0. 15/15. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Abdurakhimova serving 1-4: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vögele (BP #1). Deuce #2. Ad Abdurakhimova (GP #2). 2nd serve... Deuce #3. Ad Vögele (BP #2). Broken.

Vögele serving 5-1: 15/0. 30/0. 40/0 (MP #1 for Vögele). 40/15 (MP #2 for Vögele). 40/30 (MP #3 for Vögele). Vögele won 6-3 6-1 at 12:36 UZT (second set 23m, match 51m).


Singles: Qualifying: Third round: Yuliana Fedak v Ksenia Palkina (Monday 20th September 2010)

First set
FEDAK *@*__@*_* 6
PALKI ___*@__*_ 3


The match started at 12:11 UZT.

Fedak serving 0-0: 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Deuce #1. Held.

Palkina serving 0-1: 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Double fault #1. 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Fedak (BP #1). Double fault #2. Broken.

Fedak serving 2-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Palkina serving 0-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Fedak serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. Double fault #1. 0/40 (BP #1). 0/30. Double fault #1. 0/40 (BP #2). Broken.

Palkina serving 2-3: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Fedak serving 4-2: 0/15. 0/30. 15/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Fedak (GP #1). Deuce #2. Ad Fedak (GP #2). Held.

Palkina serving 2-5 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Fedak serving 5-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (SP #1 for Fedak). Ad Fedak (SP #2). Fedak won the first set 6-3 at 12:43 UZT (32m).


Second set
FEDAK __@__*__ 2
PALKI *@_@*_*@ 6


Palkina serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Fedak serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #2. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Palkina serving 2-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. Ace #1. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Palkina (GP #2). Deuce #2. Ad Fedak (BP #1). Broken.

Fedak serving 1-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Palkina (BP #1). Double fault #3. Broken.

Palkina serving 3-1: 15/0. 30/0. Ace #2 (2nd serve). 40/0 (GP #1). Ace #3 (2nd serve). Held.

Fedak serving 1-4: Double fault #4. 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Palkina serving 4-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #3. 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Fedak serving 2-5 (new balls): 15/0. 30/15. 30/30. 30/40 (SP #1 for Palkina). Palkina won the second set 6-2 at 13:11 UZT (second set 27m, match so far 59m).


Third set
FEDAK @*@*@* 6
PALKI ______ 0


Palkina serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Fedak serving 1-0: 0/15. Double fault #5. 0/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Palkina (BP #3). Deuce #2. Ad Palkina (BP #4). Deuce #3. Ad Fedak (GP #1). Held.

Palkina serving 0-2: 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 3-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Fedak (GP #2). Held.

Palkina serving 0-4: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Fedak (BP #2). 2nd serve... Broken.

Fedak serving 5-0: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Fedak (MP #1). Fedak won 6-3 2-6 6-0 at 13:38 UZT (third set 27m, match 1h26m).


Singles: Qualifying: Third round: Scarlett Werner v Zarina Diyas (Monday 20th September 2010)

First set
WERNE __@_@*___ 3
DIYAS *@_@__*@* 6


The match started at 12:29 UZT.

Diyas serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Werner serving 0-1: Double fault #1. 0/15. 0/30. Broken.

Diyas serving 2-0: Ace #1. 15/0. 15/15. Double fault #1. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Werner serving 1-2: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. Double fault #2. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Diyas serving 3-1: 0/15. Ace #2. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Werner serving 2-3: 2nd serve... 0/15. 15/15. Double fault #3. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Diyas serving 3-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Werner serving 3-4 (new balls): 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Diyas serving 5-3: Double fault #2. 0/15. 15/15. 15/30. Double fault #3. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ace #3. Ad Diyas (SP #1). Diyas won the first set 6-3 at 13:01 UZT (32m).


Second set
WERNE __*___*_ 2
DIYAS @*_*@*_* 6


Werner serving 0-0: The scoreboard froze at 13:01 UZT. The scoreboard resumed at 13:06 UZT (4m). 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Diyas serving 1-0: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Werner serving 0-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Diyas serving 2-1: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Werner serving 1-3: 2nd serve... 0/15. 15/15. Double fault #4. 15/30. 15/40 (BP #1). Double fault #4. 15/30. 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... Deuce #1. Ad Werner (GP #1). Deuce #2. Ad Diyas (BP #4). Broken.

Diyas serving 4-1: 15/0. Ace #4. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Werner serving 1-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. Double fault #5. 30/30. 30/40 (MP #1 for Diyas). Deuce #1. Ad Werner (GP #1). Held.

Diyas serving 5-2 (new balls): Ace #5. 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (MP #2 for Diyas). 40/15 (MP #3 for Diyas). Diyas won 6-3 6-2 at 13:34 UZT (second set 33m, match 1h05m).


Singles: Qualifying: Third round: Elena Vesnina v Lesya Tsurenko (Monday 20th September 2010)

First set
VESNINA @*___*@*@ 6
TSURENK __*@*____ 3


The match started at 12:59 UZT.

Tsurenko serving 0-0: 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #1. Broken.

Vesnina serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Tsurenko serving 0-2: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 2-1: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/40 (BP #1). Broken.

Tsurenko serving 2-2: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Vesnina serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Tsurenko serving 3-3: 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Tsurenko (GP #2). 2nd serve... Deuce #2. Ad Vesnina (BP #1). 2nd serve... Deuce #3. 2nd serve... Ad Vesnina (BP #2). Broken.

Vesnina serving 4-3 (new balls): 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Vesnina (GP #1). Held.

Tsurenko serving 3-5: Double fault #3. 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/40 (SP #1 for Vesnina). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vesnina (SP #2). Ad Tsurenko (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Vesnina (SP #3). Double fault #4. Vesnina won the first set 6-3 at 13:38 UZT (38m).


Second set
VESNINA *_*_*@*@ 6
TSURENK _*_*____ 2


Vesnina serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Tsurenko serving 0-1: 15/0. 30/0. Held.

Vesnina serving 1-1: 15/0. 30/0. Double fault #2. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Tsurenko serving 1-2: Ace #2 (2nd serve). 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Vesnina serving 2-2: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Vesnina (GP #1). Deuce #2. Ad Vesnina (GP #2). Held.

Tsurenko serving 2-3: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Vesnina serving 4-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Tsurenko serving 2-5 (new balls): 0/15. Double fault #5. 0/30. 15/40 (MP #1 for Vesnina). Vesnina won 6-3 6-2 at 14:05 UZT (second set 27m, match 1h06m).


Singles: Qualifying: Third round: Evgeniya Rodina v Arina Rodionova (Monday 20th September 2010)

First set
RODINA _@*@*_*___*_T 7
RODION @____*_*@*_*_ 6


The match started at 13:50 UZT.

Rodina serving 0-0: 0/15. 0/30. Double fault #1. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Rodionova serving 1-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 1-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Rodionova serving 1-2: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 3-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rodionova serving 1-4: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rodina serving 4-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Rodina (GP #1). Held.

Rodionova serving 2-5 (new balls): 15/0. Double fault #2. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Rodina serving 5-3: Ace #1. 15/0. Double fault #2. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Broken.

Rodionova serving 4-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. Double fault #3. 30/30. 30/40 (SP #1 for Rodina). Deuce #1. Ad Rodionova (GP #1). Held.

Rodina serving 5-5: 0/15. 15/15. Ace #2. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Rodionova serving 5-6: 0/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (SP #2 for Rodina). Deuce #1. Ad Rodionova (GP #1). 2nd serve... Held.

6-6 tiebreak (all scores Rodina/Rodionova): *0/0. 0/1*. 1/1*. *1/2. *2/2. 3/2*. 3/3*. *4/3. *5/3. 6/3* (SP #3 for Rodina). 2nd serve... Rodina won the first set 7-6 at 14:45 UZT (54m).


Second set
RODINA _*@*__@*@ 6
RODION *___*@___ 3


Rodionova serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Rodionova (GP #3). Deuce #2. Ad Rodionova (GP #4). Deuce #3. Ad Rodionova (GP #5). Deuce #4. Ad Rodionova (GP #6). Held.

Rodina serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Rodionova serving 1-1: 0/15. 0/30. Double fault #4. 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rodina serving 2-1 (new balls): 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... Held.

Rodionova serving 1-3: 0/15. 0/30. 0/15. 0/30. 15/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Rodina (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Rodina (BP #2). 2nd serve... Deuce #3. Ad Rodionova (GP #2). 2nd serve... Held.

Rodina serving 3-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Rodionova serving 3-3: The scoreboard froze at 15:16 UZT. The scoreboard resumed at 15:21 UZT (5m). 15/0. Double fault #6. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 4-3: 2nd serve... 0/15. 15/15. Ace #3. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Rodionova serving 3-5: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (MP #1 for Rodina). Rodina won 7-6 6-3 at 15:31 UZT (second set 46m, match 1h40m).


Singles: Qualifying: Third round: Katie O'Brien v Ekaterina Ivanova (Monday 20th September 2010)

First set
O'BRIEN __@*___*@*__ 5
IVANOVA *@__*@*___*@ 7


The match started at 13:50 UZT.

Ivanova serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Ivanova (GP #1). Deuce #2. Ace #1. Ad Ivanova (GP #2). Held.

O'Brien serving 0-1: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Double fault #1. Broken.

Ivanova serving 2-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #1. 15/30. Double fault #2. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

O'Brien serving 1-2: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Ace #1. Held.

Ivanova serving 2-2: 15/0. Ace #2. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Double fault #3. 40/30 (GP #3). Ace #3 (2nd serve). Held.

O'Brien serving 2-3: Double fault #2. 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Ivanova serving 4-2: 2nd serve... 15/0. Ace #4. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). 2nd serve... Ad Ivanova (GP #2). Deuce #1. Ad Ivanova (GP #3). Held.

O'Brien serving 2-5 (new balls): 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Ivanova serving 5-3: Ace #5. 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Ace #6. 30/40 (BP #2). Double fault #6. Broken.

O'Brien serving 4-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Ivanova (SP #1). Ace #2. Deuce #2. Ad O'Brien (GP #2). Held.

Ivanova serving 5-5: 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

O'Brien serving 5-6: 0/15. Double fault #3. 0/30. 2nd serve... 0/40 (SP #2 for Ivanova). 2nd serve... Ivanova won the first set 7-5 at 14:38 UZT (48m).


Second set
O'BRIEN _*_____ 1
IVANOVA *_*@*@* 6


Ivanova serving 0-0: 15/0. Ace #8. 30/0. Held.

O'Brien serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. Double fault #4. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Double fault #5. Deuce #1. Ad Ivanova (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad O'Brien (GP #2). Held.

Ivanova serving 1-1: 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Double fault #7. 40/30 (GP #2). Held.

O'Brien serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #6. 0/40 (BP #1). Broken.

Ivanova serving 3-1 (new balls): 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

O'Brien serving 1-4: 0/15. Double fault #7. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Ivanova serving 5-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. Ace #9 (2nd serve). 30/30. 40/30 (MP #1 for Ivanova). Deuce #1. Double fault #9. Ad O'Brien (BP #1). Deuce #2. Double fault #9. Ad O'Brien (BP #2). Ace #10. Ad Ivanova (MP #2). Ivanova won 7-5 6-1 at 15:07 UZT (second set 28m, match 1h16m).


Doubles: First round: A. Amanmuradova/D. Kustova v A. Dulgheru/M. Rybáriková (Monday 20th September 2010)

First set
AMANMUR/KUSTOVA *__@*_*_*___ 5
DULGHER/RYBÁRIK _*@__*_*_*@* 7


The match started at 14:43 UZT.

Amanmuradova serving 0-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. Held.

Dulgheru serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kustova serving 1-1: 0/15. Double fault #1 (Kustova serving). 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Amanmuradova serving 2-2: 0/15. 15/15. Ace #1 (Amanmuradova serving). 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Dulgheru serving 2-3: 15/0. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Kustova serving 3-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. Ace #2 (Kustova serving). 15/30. 30/30. Ace #3 (Kustova serving). 40/30 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 3-4 (new balls): 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 4-4: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 4-5: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. Held.

Kustova serving 5-5: 15/0. 2nd serve... Double fault #2 (Kustova serving). 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Double fault #3 (Kustova serving). Broken.

Rybáriková serving 6-5: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. Ace #1 (Rybáriková serving). 40/30 (SP #1 for Dulgheru/Rybáriková). Dulgheru/Rybáriková won the first set 7-5 at 15:22 UZT (39m).


Second set
AMANMUR/KUSTOVA *__@__*_*@*__ 6
DULGHER/RYBÁRIK _*@_@*_*___*T 7


Amanmuradova/Kustova serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Dulgheru serving 0-1: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Amanmuradova/Kustova serving 1-1: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Broken.

Rybáriková serving 2-1: Double fault #1 (Rybáriková serving). 0/15. 15/15. 15/30. Ace #2 (Rybáriková serving). 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Broken.

Amanmuradova/Kustova serving 2-2 (new balls): 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 3-2: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Amanmuradova/Kustova serving 2-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 4-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Amanmuradova/Kustova serving 3-5: 15/0. 30/0. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 5-4: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Amanmuradova/Kustova serving 5-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 5-6: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

6-6 tiebreak (all scores (Amanmuradova/Kustova)/(Dulgheru/Rybáriková)): *0/0. 1/0*. 1/1*. *1/2. *2/2. 3/2*. 3/3*. *4/3. *4/4. 4/5*. 4/6* (MP #1 for Dulgheru/Rybáriková). *5/6 (MP #2 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... *6/6. 7/6* (SP #1 for Amanmuradova/Kustova). 7/7*. Double fault #3 (Amanmuradova serving). *8/7 (SP #2 for Amanmuradova/Kustova). *8/8. 2nd serve... 9/8* (SP #3 for Amanmuradova/Kustova). 9/9*. *9/10 (MP #3 for Dulgheru/Rybáriková). *10/10. 11/10* (SP #4 for Amanmuradova/Kustova). 11/11*. *12/11 (SP #5 for Amanmuradova/Kustova). 2nd serve... *12/12. 12/13* (MP #4 for Dulgheru/Rybáriková). 13/13*. *13/14 (MP #5 for Dulgheru/Rybáriková). Dulgheru/Rybáriková won 7-5 7-6 at 16:22 UZT (second set 59m, match 1h39m).

--
Dr. Andrew Broad

My Eternal Fanship: 1. Monica Seles; 2. Мария Шарапова (‘Maria Sharapova’); 3. Daniela Hantuchová; 4. Jelena Dokić; 5. Iva Majoli; 6. Karina Habšudová; 7. Вера Звонарёва (‘Vera Zvonarëva’); 8. Nicole Vaidišová; 9. Анна Чакветадзе (‘Anna Chakvetadze’); 10. Lucie Šafářová; 11. Ирода Туляганова (‘Iroda Tulyaganova’); 12. Magdaléna Rybáriková; 13. Sabine Lisicki
andrewbroad is offline  
 
post #4 of 8 (permalink) Old Sep 21st, 2010, 01:12 PM Thread Starter
Team WTAworld
Senior Member
 
andrewbroad's Avatar
 
Join Date: May 2002
Location: England
Posts: 6,960
                     
Singles: First round: Jill Craybas v Ksenia Palkina (Tuesday 21st September 2010)

First set
CRAYBAS ?????*_* 6
PALKINA ?????_*_ 2


I joined the match at 10:34 UZT.

Craybas serving 4-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Palkina serving 1-5: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (SP #1 for Craybas). Deuce #1. 2nd serve... Ad Palkina (GP #1). Held.

Craybas serving 5-2 (new balls): 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. Craybas won the first set 6-2 at 10:43 UZT.


Second set
CRAYBAS @*_*__@*@ 6
PALKINA __*_*@___ 3


Palkina serving 0-0: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Palkina (GP #2). Deuce #2. Ad Craybas (BP #1). Broken.

Craybas serving 1-0: The scoreboard froze at 10:50 UZT. The scoreboard resumed at 10:53 UZT (3m). 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Double fault #2. Deuce #1. Ad Craybas (GP #2). Double fault #2. Deuce #2. Ad Craybas (GP #3). Deuce #3. Ad Craybas (GP #4). Deuce #4. Ad Craybas (GP #5). Held.

Palkina serving 0-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Craybas serving 2-1: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Craybas (GP #1). Held.

Palkina serving 1-3: 15/0. 30/0. Ace #1. 40/0 (GP #1). Held.

Craybas serving 3-2: 2nd serve... 15/0. Double fault #3. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Palkina serving 3-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Craybas (BP #1). Broken.

Craybas serving 4-3: 0/15. 15/15. Double fault #4. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Craybas (GP #2). Held.

Palkina serving 3-5 (new balls): 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (MP #1 for Craybas). Craybas won 6-2 6-3 at 11:29 UZT (second set 45m).


Singles: First round: Olga Savchuk v Nadejda Guskova (Tuesday 21st September 2010)

First set
SAVCHUK ???????@ 6
GUSKOVA ???????_ 2


I joined the match at 10:34 UZT.

Guskova serving 2-5 (new balls): 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 15/30. Double fault #2. 15/40 (SP #1 for Savchuk). Savchuk won the first set 6-2 at 10:35 UZT.


Second set
SAVCHUK *@*__@*@ 6
GUSKOVA ___*@___ 2


Savchuk serving 0-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Guskova serving 0-1: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Savchuk serving 2-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Ace #2. Held.

Guskova serving 0-3: 15/0. 30/15. 30/30. 2nd serve... Held.

Savchuk serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Guskova serving 2-3: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Savchuk serving 4-2: 2nd serve... 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Savchuk (GP #1). Held.

Guskova serving 2-5: 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Savchuk (MP #1). 2nd serve... Savchuk won 6-2 6-2 at 11:06 UZT (second set 31m).


Singles: First round: Zarina Diyas v Monica Niculescu (Tuesday 21st September 2010)

First set
DIYAS ?????_*__ 3
NICUL ?????*_*@ 6


I joined the match at 10:34 UZT.

Niculescu serving 3-2: 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Niculescu (GP #1). Held.

Diyas serving 2-4: 0/15. Double fault #4. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Diyas (GP #2). 2nd serve... Deuce #2. Ace #1. Ad Diyas (GP #3). Held.

Niculescu serving 4-3 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Diyas serving 3-5: 0/15. 2nd serve... 0/30. Double fault #5. 0/40 (SP #1 for Niculescu). Niculescu won the first set 6-3 at 10:52 UZT.


Second set
DIYAS __@*_*@*___*T 7
NICUL *@__*___*@*__ 6


Niculescu serving 0-0: The scoreboard froze at 10:52 UZT. The scoreboard resumed at 10:59 UZT (6m). 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Diyas serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Niculescu (BP #1). Broken.

Niculescu serving 2-0: 2nd serve... 0/15. Double fault #1. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Diyas serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Diyas (GP #1). Held.

Niculescu serving 2-2: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Diyas serving 2-3: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Diyas (GP #2). Held.

Niculescu serving 3-3: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Diyas serving 4-3 (new balls): 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Niculescu serving 3-5: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Diyas serving 5-4: Ace #2. 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 5-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Diyas serving 5-6: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

6-6 tiebreak (all scores Diyas/Niculescu): 0/0*. *0/1. *1/1. 2/1*. 3/1*. *4/1. *5/1. 6/1* (SP #1 for Diyas). 6/2* (SP #2 for Diyas). 2nd serve... Diyas won the second set 7-6 at 12:01 UZT (second set 1h08m).


Third set
DIYAS ____*@__ 2
NICUL @*@*__@* 6


Diyas serving 0-0: The scoreboard froze at 12:01 UZT. The scoreboard resumed at 12:06 UZT (4m). 15/0. 15/15. Double fault #6. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Diyas (GP #1). Deuce #2. Ad Niculescu (BP #3). 2nd serve... Deuce #3. Ad Diyas (GP #2). Deuce #4. Ad Diyas (GP #3). 2nd serve... Deuce #5. 2nd serve... Ad Niculescu (BP #4). Broken.

Niculescu serving 1-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Diyas serving 0-2: 2nd serve... 15/0. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 3-0 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Diyas serving 0-4: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. Double fault #7. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Niculescu (BP #2). Deuce #2. Ad Diyas (GP #1). Deuce #3. 2nd serve... Ad Diyas (GP #2). Deuce #4. Ad Diyas (GP #3). 2nd serve... Deuce #5. Ad Diyas (GP #4). 2nd serve... Held.

Niculescu serving 4-1: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Diyas serving 2-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Niculescu (BP #2). Double fault #8. Broken.

Niculescu serving 5-2: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Ace #1. 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Niculescu (MP #1). Niculescu won 6-3 6-7 6-2 at 12:54 UZT (third set 53m).


Singles: First round: Alexandra Dulgheru v Kurumi Nara (Tuesday 21st September 2010)

First set
DULG @*@__*@* 6
NARA ___@*___ 2


I joined the match at 10:34 UZT.

Dulgheru serving 3-0: 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Nara serving 1-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Dulgheru serving 3-2: 15/0. Ace #2. 30/0. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Nara serving 2-4: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Dulgheru serving 5-2 (new balls): 15/0. Ace #4. 40/0 (SP #1 for Dulgheru). 2nd serve... 40/15 (SP #2 for Dulgheru). 2nd serve... Dulgheru won the first set 6-2 at 10:51 UZT.


Second set
DULG __@_@_@_@*@* 7
NARA *@_@_@_@____ 5


Nara serving 0-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... 30/40 (BP #3). Deuce #1. 30/40 (BP #4). Deuce #2. Ad Dulgheru (BP #5). Deuce #3. Ad Nara (GP #1). Held.

Dulgheru serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Nara serving 2-0: 2nd serve... 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Dulgheru (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 1-2: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Nara (BP #2). Broken.

Nara serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Dulgheru serving 2-3: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Dulgheru (GP #3). Deuce #2. Ad Nara (BP #1). 2nd serve... Broken.

Nara serving 4-2: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Dulgheru (BP #3). Double fault #2. Broken.

Dulgheru serving 3-4: Ace #5 (2nd serve). 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Dulgheru (GP #2). Double fault #2. Deuce #2. 2nd serve... Ad Nara (BP #1). Double fault #3. Broken.

Nara serving 5-3 (new balls): 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. Double fault #3. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Dulgheru serving 4-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Nara serving 5-5: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 6-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (MP #1 for Dulgheru). 2nd serve... Dulgheru won 6-2 7-5 at 11:58 UZT (second set 1h07m).


Singles: First round: Alexandra Panova v Nina Bratchikova (Tuesday 21st September 2010)

First set
PANOVA @*_*_*_*_* 6
BRATCH __*_*_*_*_ 4


The match started at 11:20 UZT.

Bratchikova serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Panova serving 1-0: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Panova (GP #2). Deuce #2. Ad Panova (GP #3). 2nd serve... Held.

Bratchikova serving 0-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Panova serving 2-1: 2nd serve... 0/15. Ace #1. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Panova (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Panova (GP #2). Held.

Bratchikova serving 1-3: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Panova serving 3-2: 2nd serve... 15/0. Ace #2. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Bratchikova serving 2-4: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Panova serving 4-3 (new balls): 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Bratchikova (BP #3). Deuce #2. Ad Bratchikova (BP #4). Deuce #3. Ad Panova (GP #1). Held.

Bratchikova serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Panova (SP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Bratchikova (GP #2). 2nd serve... Held.

Panova serving 5-4: Ace #3. 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Ad Panova (SP #2). 2nd serve... Panova won the first set 6-4 at 12:07 UZT (46m).


Second set
PANOVA @_@*_*@__* 6
BRATCH _@__*__@*_ 4


Bratchikova serving 0-0: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Panova serving 1-0: 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Bratchikova serving 1-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #2). 15/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Panova serving 2-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bratchikova serving 1-3: Double fault #1. 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Bratchikova (GP #1). Held.

Panova serving 3-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Panova (GP #3). Held.

Bratchikova serving 2-4 (new balls): 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Panova serving 5-2: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Bratchikova serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (MP #1 for Panova). 15/40 (MP #2 for Panova). 2nd serve... 30/40 (MP #3 for Panova). Ad Bratchikova (GP #1). 2nd serve... Held.

Panova serving 5-4: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (MP #4 for Panova). 40/30 (MP #5 for Panova). Deuce #1. 2nd serve... Ad Bratchikova (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Panova (MP #6). Panova won 6-4 6-4 at 12:54 UZT (second set 47m, match 1h33m).


Singles: First round: Maria Elena Camerin v Elena Bovina (Tuesday 21st September 2010)

First set
CAMERI @*@*@* 6
BOVINA ______ 0


The match started at 11:46 UZT.

Bovina serving 0-0: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. Double fault #1. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Camerin serving 1-0: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Double fault #1. 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Bovina serving 0-2: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Camerin serving 3-0: Double fault #2. 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #3. 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Bovina (BP #1). Deuce #2. Ad Camerin (GP #3). Held.

Bovina serving 0-4: Double fault #2. 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Ad Camerin (BP #1). Broken.

Camerin serving 5-0: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (SP #1 for Camerin). Camerin won the first set 6-0 at 12:13 UZT (27m).


Second set
CAMERI _*@*_____ 3
BOVINA *___*@*@* 6


Bovina serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Camerin serving 0-1 (new balls): 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Bovina serving 1-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Camerin serving 2-1: Double fault #4. 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bovina serving 1-3: 0/15. 15/15. Ace #1 (2nd serve). 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Camerin serving 3-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Bovina serving 3-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Ace #2. Held.

Camerin serving 3-4: 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Bovina serving 5-3: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Bovina). Double fault #4. Deuce #1. 40/30 (SP #2 for Bovina). Double fault #4. Deuce #2. Ad Bovina (SP #3). Deuce #3. Ad Bovina (SP #4). 2nd serve... Bovina won the second set 6-3 at 12:58 UZT (second set 45m, match so far 1h12m).


Third set
CAMERI __*@*@__*@ 6
BOVINA @*____@*__ 4


Camerin serving 0-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #5. 30/30. Double fault #6. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Bovina (BP #2). Deuce #2. Ad Bovina (BP #3). 2nd serve... Broken.

Bovina serving 1-0 (new balls): 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Camerin (BP #1). Deuce #2. Ad Bovina (GP #2). Held.

Camerin serving 0-2: Double fault #7. 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Bovina serving 2-1: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Camerin serving 2-2: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bovina serving 2-3: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Camerin serving 4-2: 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Bovina (BP #3). Double fault #8. Broken.

Bovina serving 3-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Bovina (GP #2). Held.

Camerin serving 4-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Double fault #9. 40/15 (GP #2). Held.

Bovina serving 4-5: 0/15. Double fault #5. 0/30. Camerin won 6-0 3-6 6-4 at 13:55 UZT (third set 57m, match 2h09m).


Singles: First round: Sabina Sharipova v Magdaléna Rybáriková (Tuesday 21st September 2010)

First set
SHARIPOVA *_*__@___ 3
RYBÁRIKOV _*_*@_@*@ 6


The match started at 12:21 UZT.

Sharipova serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 0-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Sharipova serving 1-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... 40/30 (GP #3). 2nd serve... Held.

Rybáriková serving 1-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Sharipova serving 2-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Rybáriková (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rybáriková serving 3-2: Double fault #1. 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Sharipova serving 3-3: 2nd serve... 15/0. Double fault #1. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rybáriková serving 4-3 (new balls): 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. Ace #2. 40/30 (GP #1). Held.

Sharipova serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. Double fault #2. 15/40 (SP #1 for Rybáriková). 30/40 (SP #2 for Rybáriková). Rybáriková won the first set 6-3 at 12:54 UZT (33m).


Second set
SHARIPOVA _*@___@__ 3
RYBÁRIKOV *__@*@_@* 6


Rybáriková serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. Double fault #2. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Ace #3. Held.

Sharipova serving 0-1: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 1-1: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #3. 40/30 (GP #2). Double fault #4. Deuce #1. Ad Sharipova (BP #1). Broken.

Sharipova serving 2-1: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Double fault #3. Deuce #1. Ad Sharipova (GP #2). Deuce #2. Ad Rybáriková (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 2-2: Ace #4. 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Sharipova serving 2-3: Double fault #4. 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 4-2: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Sharipova serving 3-4 (new balls): 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. Double fault #5. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Double fault #6. Broken.

Rybáriková serving 5-3: 15/0. 30/0. 40/0 (MP #1 for Rybáriková). 2nd serve... Rybáriková won 6-3 6-3 at 13:27 UZT (second set 33m, match 1h06m).


Singles: First round: Zuzana Kučová v Anna Chakvetadze (Tuesday 21st September 2010)

First set
KUČOVÁ ____*@*__ 3
CHAKVE @*@*___*@ 6


The match started at 13:10 UZT.

Kučová serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Chakvetadze (BP #2). Deuce #2. Ad Kučová (GP #1). Double fault #2. Deuce #3. 2nd serve... Ad Chakvetadze (BP #3). Broken.

Chakvetadze serving 1-0: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kučová serving 0-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #3. Broken.

Chakvetadze serving 3-0: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kučová serving 0-4: Ace #1. 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #4. 40/30 (GP #2). Held.

Chakvetadze serving 4-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kučová (BP #2). Broken.

Kučová serving 2-4: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. Double fault #5. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kučová (GP #2). Held.

Chakvetadze serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Chakvetadze (GP #3). Deuce #2. Ad Chakvetadze (GP #4). Held.

Kučová serving 3-5: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (SP #1 for Chakvetadze). Deuce #1. Ad Chakvetadze (SP #2). Chakvetadze won the first set 6-3 at 13:52 UZT (41m).


Second set
KUČOVÁ @*___*_*_*__ 5
CHAKVE __*@*_*_*_*@ 7


Chakvetadze serving 0-0: The scoreboard froze at 13:52 UZT. The scoreboard resumed at 13:55 UZT (3m). Double fault #2. 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Double fault #3. Broken.

Kučová serving 1-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Chakvetadze serving 0-2: 2nd serve... 15/0. Ace #1. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kučová serving 2-1: 2nd serve... 0/15. Double fault #7. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Chakvetadze serving 2-2: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Kučová serving 2-3: 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Chakvetadze serving 3-3: 0/15. 2nd serve... 15/15. Ace #2. 30/15. 40/15 (GP #1). Ace #3 (2nd serve). Held.

Kučová serving 3-4 (new balls): 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Chakvetadze serving 4-4: 15/0. 30/15. Double fault #4. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kučová serving 4-5: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Chakvetadze serving 5-5: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Chakvetadze (GP #1). Double fault #5. Deuce #2. Ad Chakvetadze (GP #2). 2nd serve... Deuce #3. Double fault #7. Ad Kučová (BP #4). Deuce #4. Ad Kučová (BP #5). Deuce #5. Ad Chakvetadze (GP #3). Ace #4. Held.

Kučová serving 5-6: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Deuce #1. Double fault #8. Ad Chakvetadze (MP #1). Deuce #2. Ad Chakvetadze (MP #2). 2nd serve... Chakvetadze won 6-3 7-5 at 14:40 UZT (second set 48m, match 1h30m).


Doubles: First round: A. Abdurakhimova/L. Azimova v A. Rodionova/O. Savchuk (Tuesday 21st September 2010)

First set
ABDURAK/AZIMOVA ______ 0
RODIONO/SAVCHUK @*@*@* 6


The match started at 13:16 UZT.

Abdurakhimova/Azimova serving 0-0: 0/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rodionova serving 1-0: 15/0. 30/0. Double fault #1 (Rodionova serving). 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Abdurakhimova/Azimova serving 0-2: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Savchuk serving 3-0: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Abdurakhimova/Azimova serving 0-4: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Rodionova serving 5-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. Double fault #2 (Rodionova serving). 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 40/40 (SP #1 for Rodionova/Savchuk). Rodionova/Savchuk won the first set 6-0 at 13:34 UZT (18m).


Second set
ABDURAK/AZIMOVA ______ 0
RODIONO/SAVCHUK @*@*@* 6


Azimova serving 0-0: 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Savchuk serving 1-0 (new balls): 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Abdurakhimova serving 0-2: 15/0. Double fault #1 (Abdurakhimova serving). 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Rodionova serving 3-0: 15/0. 30/0. Double fault #3 (Rodionova serving). 30/15. 30/30. Ace #1 (Rodionova serving). 40/30 (GP #1). Held.

Azimova serving 0-4: 0/15. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Savchuk serving 5-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #5 (Savchuk serving). 30/30. 40/30 (MP #1 for Rodionova/Savchuk). Rodionova/Savchuk won 6-0 6-0 at 13:52 UZT (second set 18m, match 36m).


Singles: First round: Nigina Abduraimova v Darya Kustova (Tuesday 21st September 2010)

First set
ABDURAI @*_???_*_*@* 7
KUSTOVA __*???*_*___ 5


The match started at 13:44 UZT.

Kustova serving 0-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. Double fault #1. 30/40 (BP #1). Double fault #2. Broken.

Abduraimova serving 1-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 0-2: 15/0. 30/0. 30/15. Ace #1. 40/15 (GP #1). Held.

Abduraimova serving 2-1: The scoreboard froze at 13:53 UZT.

Kustova serving 3-3: The scoreboard resumed at 14:13 UZT (20m). Held.

Abduraimova serving 3-4 (new balls): 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 4-4: 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kustova (GP #2). Held.

Abduraimova serving 4-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. Double fault #2. 30/40 (SP #1 for Kustova). Deuce #1. Ad Abduraimova (GP #1). Ace #1. Held.

Kustova serving 5-5: Double fault #3. 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Abduraimova serving 6-5: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (SP #1 for Abduraimova). Deuce #1. Ad Abduraimova (SP #2). 2nd serve... Abduraimova won the first set 7-5 at 14:32 UZT (47m).


Second set
ABDURAI _*@__*___ 3
KUSTOVA *__@*_*@* 6


Kustova serving 0-0: 15/0. Double fault #4. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Kustova (GP #2). Double fault #5. Deuce #2. Ad Kustova (GP #3). Held.

Abduraimova serving 0-1: 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kustova serving 1-1: Double fault #6. 0/15. Double fault #7. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Abduraimova (BP #4). 2nd serve... Broken.

Abduraimova serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Double fault #3. Broken.

Kustova serving 2-2 (new balls): 15/0. Double fault #8. 15/15. 30/15. Held.

Abduraimova serving 2-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kustova serving 3-3: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Abduraimova serving 3-4: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kustova (BP #2). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kustova (BP #3). Double fault #4. Broken.

Kustova serving 5-3: Double fault #9. 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (SP #1 for Kustova). 40/30 (SP #2 for Kustova). Deuce #1. Ad Kustova (SP #3). Kustova won the second set 6-3 at 15:05 UZT (second set 33m, match so far 1h20m).


Third set
ABDURAI __*_*_*__ 3
KUSTOVA @*_*_*_*@ 6


Abduraimova serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #5. 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Double fault #6. Deuce #1. Ad Kustova (BP #1). Broken.

Kustova serving 1-0: 15/0. Double fault #10. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Abduraimova serving 0-2: 2nd serve... 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Ace #4. Held.

Kustova serving 2-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Abduraimova serving 1-3 (new balls): 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kustova serving 3-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Abduraimova serving 2-4: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 4-3: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Abduraimova serving 3-5: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (MP #1 for Kustova). Kustova won 5-7 6-3 6-3 at 15:36 UZT (third set 30m, match 1h51m).


Singles: First round: Alla Kudryavtseva v Yuliana Fedak (Tuesday 21st September 2010)

First set
KUDRY _*__@*@_@* 6
FEDAK *_*@___@__ 4


The match started at 14:10 UZT.

Fedak serving 0-0: Ace #1. 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... 40/30 (GP #3). 2nd serve... Held.

Fedak serving 1-1: 2nd serve... 0/15. Double fault #1. 0/30. 15/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kudryavtseva serving 1-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (BP #1). Broken.

Kudryavtseva serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Fedak serving 3-3: 2nd serve... 0/15. Double fault #2. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Kudryavtseva serving 4-3 (new balls): 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Fedak serving 4-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... 30/40 (BP #3). Broken.

Kudryavtseva serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Kudryavtseva). Kudryavtseva won the first set 6-4 at 14:45 UZT (34m).


Second set
KUDRY _*@*@*@ 6
FEDAK *______ 1


Fedak serving 0-0: Double fault #3. 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Fedak (GP #3). Double fault #4. Deuce #2. Ad Kudryavtseva (BP #1). Deuce #3. Ad Fedak (GP #4). 2nd serve... Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Fedak serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/30. Double fault #5. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 2-1: 0/15. Ace #1. 15/30. Ace #2. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Fedak (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kudryavtseva (GP #2). Held.

Fedak serving 1-3: 2nd serve... 0/15. Double fault #6. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 4-1: 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #1. 40/30 (GP #2). Held.

Fedak serving 1-5 (new balls): Double fault #7. 0/15. 0/30. 0/40 (MP #1 for Kudryavtseva). 15/40 (MP #2 for Kudryavtseva). Kudryavtseva won 6-4 6-1 at 15:18 UZT (second set 33m, match 1h07m).


Doubles: First round: E. Dzehalevich/L. Tsurenko v M. Kondratieva/S. Lefčvre (Tuesday 21st September 2010)

First set
DZEHALE/TSURENK __@*_*___ 3
KONDRAT/LEFČVRE *@__*_*@* 6


The match started at 14:57 UZT.

Lefčvre serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Dzehalevich serving 0-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Ace #1 (Dzehalevich serving). 40/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Kondratieva serving 2-0: 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Tsurenko serving 1-2: 15/0. 30/0. Double fault #1 (Tsurenko serving). 30/15. Double fault #2 (Tsurenko serving). 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 2-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Dzehalevich serving 2-3: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kondratieva serving 3-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Tsurenko serving 3-4 (new balls): 2nd serve... 15/15. Double fault #3 (Tsurenko serving). 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Lefčvre serving 5-3: Double fault #1 (Lefčvre serving). 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (SP #1 for Kondratieva/Lefčvre). 40/30 (SP #2 for Kondratieva/Lefčvre). 40/40 (SP #3 for Kondratieva/Lefčvre). Kondratieva/Lefčvre won the first set 6-3 at 15:27 UZT (30m).


Second set
DZEHALE/TSURENK __*@*_*_*___ 5
KONDRAT/LEFČVRE @*___*_*_*@* 7


Dzehalevich serving 0-0: The scoreboard froze at 15:27 UZT. The scoreboard resumed at 15:33 UZT (6m). 15/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Kondratieva/Lefčvre serving 1-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Tsurenko serving 0-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Dzehalevich serving 2-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Tsurenko serving 3-3: 0/15. Double fault #4 (Tsurenko serving). 0/30. 15/30. 30/30. Double fault #5 (Tsurenko serving). 30/40 (BP #1). 30/30. Double fault #5 (Tsurenko serving). 30/40 (BP #2). 40/40 (BP #3). Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 3-4 (new balls): 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dzehalevich serving 4-4: 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 4-5: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Tsurenko serving 5-5: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Broken.

Kondratieva/Lefčvre serving 6-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (MP #1 for Kondratieva/Lefčvre). 40/15 (MP #2 for Kondratieva/Lefčvre). 2nd serve... Kondratieva/Lefčvre won 6-3 7-5 at 16:15 UZT (second set 48m, match 1h18m).


Singles: First round: Ekaterina Bychkova v Sania Mirza (Tuesday 21st September 2010)

First set
BYCHK @_@*@*@ 6
MIRZA _@_____ 1


The match started at 14:53 UZT.

Mirza serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Bychkova (BP #1). 2nd serve... Broken.

Bychkova serving 1-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Double fault #1. Broken.

Mirza serving 1-1: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... Deuce #1. Ad Bychkova (BP #1). Deuce #2. Ad Bychkova (BP #2). Broken.

Bychkova serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. Double fault #2. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Bychkova (GP #1). 2nd serve... Held.

Mirza serving 1-3: 2nd serve... 0/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Bychkova serving 4-1: 15/0. Double fault #3. 15/15. Ace #1 (2nd serve). 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Mirza serving 1-5: 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (SP #1 for Bychkova). Bychkova won the first set 6-1 at 15:21 UZT (27m).


Second set
BYCHK *_*_*@____ 4
MIRZA _*_*__@*@* 6


Bychkova serving 0-0 (new balls): 15/0. Ace #2. 30/0. Double fault #4. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Mirza serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Bychkova serving 1-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Mirza serving 1-2: 15/0. 30/0. Ace #1. 40/0 (GP #1). Held.

Bychkova serving 2-2: Double fault #5. 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Mirza serving 2-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Bychkova serving 4-2: Double fault #6. 0/15. Double fault #7. 0/30. Double fault #8. 0/40 (BP #1). Broken.

Mirza serving 3-4: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Bychkova serving 4-4: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Mirza (BP #3). Double fault #9. Broken.

Mirza serving 5-4 (new balls): 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (SP #1 for Mirza). Mirza won the second set 6-4 at 16:00 UZT (second set 39m, match so far 1h06m).


Third set
BYCHK *@_____@*@*@ 7
MIRZA __@*@*@_____ 5


Bychkova serving 0-0: The scoreboard froze at 16:00 UZT. The scoreboard resumed at 16:05 UZT (5m). 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Bychkova (GP #3). Ace #3. Held.

Mirza serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. Ace #2. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Mirza (GP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Mirza (GP #2). Double fault #1. Deuce #3. Ad Mirza (GP #3). Deuce #4. Ad Bychkova (BP #3). Deuce #5. 2nd serve... Ad Bychkova (BP #4). 2nd serve... Deuce #6. Ad Bychkova (BP #5). Broken.

Bychkova serving 2-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Double fault #10. Broken.

Mirza serving 1-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #2. 40/15 (GP #2). Held.

Bychkova serving 2-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Double fault #11. Ad Mirza (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Mirza (BP #2). Deuce #3. 2nd serve... Ad Mirza (BP #3). Ace #4. Deuce #4. Ad Mirza (BP #4). 2nd serve... Broken.

Mirza serving 3-2: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. Held.

Bychkova serving 2-4: 2nd serve... 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Mirza serving 5-2: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Bychkova serving 3-5 (new balls): 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Mirza serving 5-4: 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Double fault #3. Broken.

Bychkova serving 5-5: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Ace #5. Deuce #1. Ad Bychkova (GP #1). 2nd serve... Held.

Mirza serving 5-6: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Double fault #4. 40/30 (GP #2). Deuce #1. Double fault #5. Ad Bychkova (MP #1). Bychkova won 6-1 4-6 7-5 at 17:02 UZT (third set 1h01m, match 2h08m).


Doubles: First round: N. Bratchikova/E. Ivanova v E. Rodina/S. Vögele (Tuesday 21st September 2010)

First set
BRATCH/IVANOV *___*__@*@*@ 7
RODINA/VÖGELE _*@*_*@_____ 5


The match started at 15:35 UZT.

Ivanova serving 0-0: Double fault #1 (Ivanova serving). 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Held.

Vögele serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Bratchikova serving 1-1: Double fault #2 (Bratchikova serving). 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 2-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Ivanova serving 1-3: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. Ace #1 (Ivanova serving). 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 3-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Bratchikova serving 2-4: 0/15. Double fault #3 (Bratchikova serving). 0/30. 0/15. Double fault #3 (Bratchikova serving). 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 40/40 (BP #4). 2nd serve... Broken.

Rodina serving 5-2 (new balls): 0/15. 15/15. 15/30. Double fault #1 (Rodina serving). 15/40 (BP #1). Broken.

Ivanova serving 3-5: 0/15. Ace #2 (Ivanova serving). 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vögele serving 5-4: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Bratchikova serving 5-5: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Rodina serving 5-6: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. Double fault #2 (Rodina serving). 15/40 (SP #1 for Bratchikova/Ivanova). 30/40 (SP #2 for Bratchikova/Ivanova). Bratchikova/Ivanova won the first set 7-5 at 16:13 UZT (38m).


Second set
BRATCH/IVANOV _@__*_*_*_ 4
RODINA/VÖGELE @_@*_*_*_* 6


Ivanova serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. Ace #3 (Ivanova serving). 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Broken.

Vögele serving 1-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #3 (Vögele serving). Broken.

Bratchikova serving 1-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 2-1: 15/0. 15/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Held.

Ivanova serving 1-3 (new balls): 15/0. 15/15. Ace #4 (Ivanova serving). 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #5 (Ivanova serving). 40/30 (GP #2). Held.

Vögele serving 3-2: 2nd serve... 15/0. 15/15. Double fault #4 (Vögele serving). 15/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). 2nd serve... Held.

Bratchikova serving 2-4: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Rodina serving 4-3: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Ivanova serving 3-5: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Vögele serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Rodina/Vögele). 40/40 (SP #2 for Rodina/Vögele). Rodina/Vögele won the second set 6-4 at 16:51 UZT (second set 37m, match so far 1h15m).


Third set

Match-tiebreak (all scores (Bratchikova/Ivanova)/(Rodina/Vögele)): *0/0. 0/1*. 1/1*. *1/2. Ace #5 (Bratchikova serving). *2/2. 2nd serve... 3/2*. Ace #2 (Vögele serving). 3/3*. *3/4. 2nd serve... *4/4. 4/5*. 2nd serve... 5/5*. *5/6. *5/7. 2nd serve... 5/8*. 6/8*. 2nd serve... *6/9 (MP #1 for Rodina/Vögele). *7/9 (MP #2 for Rodina/Vögele). Rodina/Vögele won 5-7 6-4 [10/7] at 17:02 UZT (third set 11m, match 1h27m).


Singles: First round: Eirini Georgatou v Akgul Amanmuradova (Tuesday 21st September 2010)

First set
GEORGATOU _*_*__@*__ 4
AMANMURAD *_*_*@__*@ 6


The match started at 15:52 UZT.

Amanmuradova serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Georgatou serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 1-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Georgatou serving 1-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 2-2: 0/15. 15/15. 30/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 2-3: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Amanmuradova serving 4-2: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Ace #2. Deuce #1. Double fault #1. Ad Georgatou (BP #3). Broken.

Georgatou serving 3-4 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Amanmuradova serving 4-4: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Georgatou serving 4-5: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (SP #1 for Amanmuradova). 2nd serve... Amanmuradova won the first set 6-4 at 16:28 UZT (36m).


Second set
GEORGATOU _*_*_*___ 3
AMANMURAD *_*_*_*@* 6


Amanmuradova serving 0-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Georgatou (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Georgatou (BP #2). Deuce #3. Ad Amanmuradova (GP #3). 2nd serve... Deuce #4. 2nd serve... Ad Amanmuradova (GP #4). 2nd serve... Deuce #5. 2nd serve... Ad Amanmuradova (GP #5). 2nd serve... Held.

Georgatou serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Amanmuradova (BP #2). Deuce #2. 2nd serve... Ad Amanmuradova (BP #3). Deuce #3. Ad Georgatou (GP #1). Deuce #4. Ad Georgatou (GP #2). Held.

Amanmuradova serving 1-1: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Amanmuradova (GP #1). Held.

Georgatou serving 1-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 2-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. Ace #4. 40/30 (GP #1). Held.

Georgatou serving 2-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Ad Georgatou (GP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Amanmuradova (BP #3). Deuce #2. 2nd serve... Ad Georgatou (GP #2). Held.

Amanmuradova serving 3-3 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Ace #6. Held.

Georgatou serving 3-4: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Amanmuradova (BP #1). Broken.

Amanmuradova serving 5-3: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Amanmuradova). 40/30 (MP #2 for Amanmuradova). 2nd serve... Deuce #1. Ad Amanmuradova (MP #3). Deuce #2. Ace #7. Ad Amanmuradova (MP #4). Amanmuradova won 6-4 6-3 at 17:23 UZT (second set 55m, match 1h31m).

--
Dr. Andrew Broad

My Eternal Fanship: 1. Monica Seles; 2. Мария Шарапова (‘Maria Sharapova’); 3. Daniela Hantuchová; 4. Jelena Dokić; 5. Iva Majoli; 6. Karina Habšudová; 7. Вера Звонарёва (‘Vera Zvonarëva’); 8. Nicole Vaidišová; 9. Анна Чакветадзе (‘Anna Chakvetadze’); 10. Lucie Šafářová; 11. Ирода Туляганова (‘Iroda Tulyaganova’); 12. Magdaléna Rybáriková; 13. Sabine Lisicki
andrewbroad is offline  
post #5 of 8 (permalink) Old Sep 22nd, 2010, 03:16 PM Thread Starter
Team WTAworld
Senior Member
 
andrewbroad's Avatar
 
Join Date: May 2002
Location: England
Posts: 6,960
                     
Singles: Second round: Evgeniya Rodina v Anna Chakvetadze (Wednesday 22nd September 2010)

First set
RODINA *_??????????T 7
CHAKVE _*??????????_ 6


The match started at 11:14 UZT.

Rodina serving 0-0: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Rodina (GP #1). Deuce #2. Ad Chakvetadze (BP #3). 2nd serve... Deuce #3. Ad Chakvetadze (BP #4). 2nd serve... Deuce #4. Ad Rodina (GP #2). 2nd serve... Deuce #5. Ad Rodina (GP #3). Held.

Chakvetadze serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. Ace #2 (2nd serve). 40/0 (GP #1). Held.

Rodina serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #1. 15/30. The scoreboard froze at 11:25 UZT.

6-6 tiebreak (all scores Rodina/Chakvetadze): *0/0. 6/4* (SP #1 for Rodina). Rodina won the first set 7-6.


Second set
CHAKVE *_*__ 2 retired
RODINA _*_*@ 3


Chakvetadze serving 1-1: The scoreboard resumed at 12:22 UZT (57m). 30/15. Double fault #3. 30/30. The scoreboard froze at 12:23 UZT.

Chakvetadze serving 2-2: The scoreboard resumed at 12:28 UZT (4m). 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #4. Broken.

Rodina serving 3-2: The scoreboard froze at 12:31 UZT. The scoreboard resumed at 12:36 UZT (4m). Rodina won 7-6 3-2 (Chakvetadze retired with a viral illness) at 12:36 UZT (match 1h22m).


Singles: Second round: Maria Elena Camerin v Stefanie Vögele (Wednesday 22nd September 2010)

First set
CAMERI __@??????_ 4
VÖGELE *@_??????@ 6


The match started at 11:08 UZT.

Vögele serving 0-0: 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Camerin serving 0-1: 15/0. Double fault #1. 15/15. 15/0. Ace #1 (2nd serve). 30/15. Double fault #2. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Camerin (GP #1). 2nd serve... Double fault #3. Deuce #2. Double fault #4. Ad Vögele (BP #2). 2nd serve... Double fault #5. Broken.

Vögele serving 2-0: 15/0. 2nd serve... Double fault #1. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Double fault #2. 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Foot-fault. 2nd serve... Ad Camerin (BP #1). 2nd serve... Broken.

Camerin serving 1-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). The scoreboard froze at 11:25 UZT.

Camerin serving 4-5: Vögele won the first set 6-4 at 12:22 UZT (1h13m).


Second set
CAMERI ????___ 1
VÖGELE ????*@* 6


Vögele serving 3-1: The scoreboard resumed at 12:22 UZT (57m). Ace #4. Held.

Camerin serving 1-4: 0/15. 15/15. The scoreboard froze at 12:23 UZT. The scoreboard resumed at 12:28 UZT (4m). Broken.

Vögele serving 5-1 (new balls): 15/0. 30/0. Ace #5. 40/0 (MP #1 for Vögele). Vögele won 6-4 6-1 at 12:30 UZT (second set 7m, match 1h21m).


Singles: Second round: Ekaterina Ivanova v Monica Niculescu (Wednesday 22nd September 2010)

First set
IVANOVA *@*@*@ 6
NICULES ______ 0


The match started at 11:09 UZT.

Ivanova serving 0-0: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Niculescu serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. Double fault #2. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. 2nd serve... Ad Ivanova (BP #4). Double fault #3. Broken.

Ivanova serving 2-0: 15/0. Double fault #1. 15/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Niculescu serving 0-3: 0/15. The scoreboard froze at 11:23 UZT.

Niculescu serving 0-5: Ivanova won the first set 6-0.


Second set
IVANOVA ______ 0
NICULES @*@*@* 6


Niculescu serving 5-0: Niculescu won the second set 6-0.


Third set
IVANOVA ????___ 1
NICULES ????@*@ 6


Ivanova serving 1-3: The scoreboard resumed at 12:22 UZT (59m). Double fault #3. Broken.

Niculescu serving 4-1: 15/0. The scoreboard froze at 12:23 UZT. Held.

Ivanova serving 1-5: The scoreboard resumed at 12:28 UZT (4m). Ad Niculescu (MP #1). Ace #2. Deuce #1. Ad Niculescu (MP #2). Niculescu won 0-6 6-0 6-1 at 12:29 UZT (third set 6m, match 1h19m).


Singles: Second round: Alla Kudryavtseva v Alexandra Panova (Wednesday 22nd September 2010)

First set
KUDRYA _*@??????* 6
PANOVA *__??????_ 4


The match started at 11:10 UZT.

Panova serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Panova serving 1-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 2-1: Double fault #1. 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Panova (BP #1). Deuce #2. The scoreboard froze at 11:25 UZT.

Kudryavtseva serving 5-4: Kudryavtseva won the first set 6-4.


Second set
KUDRYA ???????* 6
PANOVA ???????_ 2


Kudryavtseva serving 5-2: Kudryavtseva won 6-4 6-2.


Singles: Second round: Darya Kustova v Magdaléna Rybáriková (Wednesday 22nd September 2010)

First set
KUSTOVA *__@*@*@ 6
RYBÁRIK _*@_____ 2


The match started at 12:31 UZT.

Kustova serving 0-0: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 1-1: 0/15. Ace #1 (2nd serve). 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Double fault #1. Broken.

Rybáriková serving 2-1: 2nd serve... 15/15. 2nd serve... Ace #1. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Kustova serving 2-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Kustova (GP #2). Double fault #3. Deuce #2. Ad Kustova (GP #3). 2nd serve... Deuce #3. Ad Rybáriková (BP #1). 2nd serve... Deuce #4. Ad Kustova (GP #4). Held.

Rybáriková serving 2-3: 0/15. Double fault #1. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kustova (BP #4). Double fault #2. Broken.

Kustova serving 4-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Rybáriková serving 2-5 (new balls): 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (SP #1 for Kustova). Kustova won the first set 6-2 at 12:59 UZT (28m).


Second set
KUSTOVA *__@*@____ 4
RYBÁRIK _*@___@*@* 6


Kustova serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Kustova (GP #3). 2nd serve... Deuce #2. Ad Kustova (GP #4). Deuce #3. Ad Kustova (GP #5). Held.

Rybáriková serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 1-1: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 2-1: 15/0. Double fault #3. 15/15. 15/30. 30/30. Double fault #4. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kustova serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Rybáriková serving 2-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Kustova serving 4-2: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Broken.

Rybáriková serving 3-4: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #5. 40/30 (GP #2). Held.

Kustova serving 4-4 (new balls): 0/15. 15/15. 30/15. Double fault #4. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Rybáriková (BP #2). Broken.

Rybáriková serving 5-4: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (SP #1 for Rybáriková). Double fault #6. 40/30 (SP #2 for Rybáriková). Deuce #1. Ad Rybáriková (SP #3). Deuce #2. Double fault #7. Ad Kustova (BP #1). Deuce #3. Ad Rybáriková (SP #4). Rybáriková won the second set 6-4 at 13:47 UZT (second set 47m, match so far 1h16m).


Third set
KUSTOVA *_*@_@*_* 6
RYBÁRIK _*__@__*_ 3


Kustova serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 0-1: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Kustova serving 1-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 1-2: Double fault #8. 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kustova serving 3-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rybáriková serving 2-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Double fault #9. Broken.

Kustova serving 4-2: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 2-5 (new balls): 0/15. Ace #2. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (MP #1 for Kustova). Deuce #1. Ad Rybáriková (GP #1). 2nd serve... Held.

Kustova serving 5-3: 2nd serve... 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (MP #2 for Kustova). 2nd serve... Kustova won 6-2 4-6 6-3 at 14:21 UZT (third set 33m, match 1h50m).


Doubles: First round: E. Bovina/E. Georgatou v Y. Fedak/A. Vasylyeva (Wednesday 22nd September 2010)

First set
BOVIN/GEORG *@*_*@* 6
FEDAK/VASYL ___*___ 1


The match started at 12:44 UZT.

Bovina serving 0-0: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Ace #1 (Bovina serving). Held.

Fedak serving 0-1: 0/15. 15/15. Double fault #1 (Fedak serving). 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Georgatou serving 2-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Vasylyeva serving 0-3: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Bovina serving 3-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Ace #2 (Bovina serving). Held.

Fedak serving 1-4: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Georgatou serving 5-1: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (SP #1 for Bovina/Georgatou). Bovina/Georgatou won the first set 6-1 at 13:03 UZT (19m).


Second set
BOVIN/GEORG _*_*_*_*_*__ 5
FEDAK/VASYL *_*_*_*_*_*@ 7


Vasylyeva serving 0-0 (new balls): 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Fedak serving 1-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Bovina serving 1-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vasylyeva serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Georgatou serving 2-3: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Fedak serving 3-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Bovina serving 3-4: Ace #3 (Bovina serving). 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Vasylyeva serving 4-4: 15/0. 15/15. 30/15. Ace #1 (Vasylyeva serving). 40/15 (GP #1). Held.

Georgatou serving 4-5 (new balls): 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Fedak serving 5-5: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Bovina serving 5-6: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (SP #1 for Fedak/Vasylyeva). 2nd serve... 40/40 (SP #2 for Fedak/Vasylyeva). Fedak/Vasylyeva won the second set 7-5 at 13:38 UZT (second set 34m, match so far 53m).


Third set

Match-tiebreak (all scores (Bovina/Georgatou)/(Fedak/Vasylyeva)): 0/0*. *0/1. 2nd serve... 1/2*. 1/3*. *2/3. *3/3. 4/3*. *5/4. *6/4. 7/4*. 7/5*. *7/6. *8/6. 9/6* (MP #1 for Bovina/Georgatou). Bovina/Georgatou won 6-1 5-7 [10/6] at 13:48 UZT (third set 10m, match 1h03m).


Singles: Second round: Jill Craybas v Akgul Amanmuradova (Wednesday 22nd September 2010)

First set
CRAYBAS _*_*_*@*____ 5
AMANMUR *_*_*___*@*@ 7


The match started at 13:04 UZT.

Amanmuradova serving 0-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Craybas serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #1. 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Deuce #1. Ad Amanmuradova (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Craybas (GP #4). 2nd serve... Deuce #3. Ad Craybas (GP #5). Deuce #4. Ad Craybas (GP #6). Held.

Amanmuradova serving 1-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #1. 30/30. 40/30 (GP #1). Ace #1. Held.

Craybas serving 1-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 2-2: 15/0. 30/0. Ace #2. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Craybas serving 2-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 3-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). Broken.

Craybas serving 4-3 (new balls): 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Amanmuradova serving 3-5: 15/0. 15/30. Ace #3. 30/30. 30/40 (SP #1 for Craybas). Deuce #1. Ad Amanmuradova (GP #1). Deuce #2. Ad Amanmuradova (GP #2). Held.

Craybas serving 5-4: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Amanmuradova serving 5-5: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Craybas serving 5-6: 2nd serve... Double fault #2. 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (SP #1 for Amanmuradova). Amanmuradova won the first set 7-5 at 13:52 UZT (48m).


Second set
CRAYBAS _*_*_*__@*@_T 7
AMANMUR *_*_*_*@___@_ 6


Amanmuradova serving 0-0: 15/0. Ace #4. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Craybas serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 1-1: 15/0. 30/0. 30/15. Held.

Craybas serving 1-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Amanmuradova serving 2-2 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Craybas serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 3-3: Ace #5. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Craybas serving 3-4: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Amanmuradova (BP #3). Broken.

Amanmuradova serving 5-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Craybas serving 4-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Amanmuradova serving 5-5: 0/15. Ace #6. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Craybas serving 6-5: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

6-6 tiebreak (all scores Craybas/Amanmuradova): 0/0*. *0/1. *0/2. 1/2*. 2/2*. *2/3. *3/3. 4/3*. 2nd serve... 4/4*. *5/4. *5/5. 2nd serve... 6/5* (SP #1 for Craybas). 6/6*. 2nd serve... *7/6 (SP #2 for Craybas). Craybas won the second set 7-6 at 14:51 UZT (second set 58m, match so far 1h47m).


Third set
CRAYBAS *_*_____ 2
AMANMUR _*_*@*@* 6


Craybas serving 0-0 (new balls): The scoreboard froze at 14:51 UZT. The scoreboard resumed at 14:56 UZT (5m). 0/15. 15/15. 30/15. Ace #1. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 0-1: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ace #7. Ad Amanmuradova (GP #2). Held.

Craybas serving 1-1: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. Ace #2 (2nd serve). 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Amanmuradova serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. Ace #8. 40/15 (GP #1). Held.

Craybas serving 2-2: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Craybas (GP #2). Deuce #2. Ad Craybas (GP #3). Deuce #3. The scoreboard froze at 15:17 UZT.

Amanmuradova serving 5-2: The scoreboard resumed at 15:31 UZT (13m). Amanmuradova won 7-5 6-7 6-2 at 15:31 UZT (third set 40m, match 2h27m).


Doubles: First round: A. Khabibulina/K. Palkina v A. Panova/T. Poutchek (Wednesday 22nd September 2010)

First set
KHABIB/PALKIN ___@___ 1
PANOVA/POUTCH @*@_@*@ 6


The match started at 14:11 UZT.

Khabibulina/Palkina serving 0-0: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 1-0: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/40 (BP #1). Held.

Khabibulina/Palkina serving 0-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 3-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Khabibulina/Palkina serving 1-3: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 4-1: 0/15. 15/15. 30/15. Held.

Khabibulina/Palkina serving 1-5: 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (SP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won the first set 6-1 at 14:36 UZT (25m).


Second set
KHABIB/PALKIN __@____ 1
PANOVA/POUTCH *@_@*@* 6


Panova/Poutchek serving 0-0 (new balls): 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Palkina serving 0-1: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 2-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Khabibulina serving 1-2: 0/15. 15/15. Double fault #3 (Khabibulina serving). 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 3-1: 0/15. 15/15. 15/30. 15/15. 15/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Palkina serving 1-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 5-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won 6-1 6-1 at 15:01 UZT (second set 24m, match 49m).


Doubles: First round: L. Kichenok/N. Kichenok v M. Camerin/S. Mirza (Wednesday 22nd September 2010)

First set
KICHE/KICHE *___*@__ 2
CAMER/MIRZA _*@*__@* 6


The match started at 14:25 UZT.

Kichenok/Kichenok serving 0-0: 2nd serve... 15/0. Double fault #1 (Kichenok serving). 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Camerin/Mirza serving 0-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kichenok/Kichenok serving 1-1: 0/15. Double fault #2 (Kichenok serving). 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Camerin/Mirza serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kichenok/Kichenok serving 1-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Ace #1 (Kichenok serving). Held.

Camerin/Mirza serving 3-2: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Broken.

Kichenok/Kichenok serving 3-3: 15/0. 15/15. 30/15. Ace #2 (Kichenok serving). 40/15 (GP #1). Double fault #3 (Kichenok serving). 40/30 (GP #2). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Broken.

Camerin/Mirza serving 5-2 (new balls): 15/0. 15/0. 30/0. 40/0 (SP #1 for Camerin/Mirza). Camerin/Mirza won the first set 6-2 at 14:54 UZT (29m).


Second set
KICHE/KICHE *_*____@_ 3
CAMER/MIRZA _*_*@*@_@ 6


Kichenok/Kichenok serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. Double fault #4 (Kichenok serving). 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #2). Held.

Mirza serving 0-1: 0/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 40/40 (BP #3). Held.

Kichenok/Kichenok serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Camerin serving 1-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... Double fault #1 (Camerin serving). 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #2). Held.

Kichenok/Kichenok serving 2-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). Broken.

Mirza serving 3-2: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kichenok/Kichenok serving 2-4: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 2nd serve... 30/40 (BP #2). Ace #4 (Kichenok serving). 40/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Camerin serving 5-2: 0/15. 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kichenok/Kichenok serving 3-5 (new balls): Double fault #5 (Kichenok serving). 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (MP #1 for Camerin/Mirza). Camerin/Mirza won 6-2 6-3 at 15:29 UZT (second set 34m, match 1h03m).


Singles: Second round: Elena Vesnina v Olga Savchuk (Wednesday 22nd September 2010)

First set
VESNINA _*@*@*_* 6
SAVCHUK *_____*_ 2


The match started at 14:39 UZT.

Savchuk serving 0-0: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Vesnina serving 0-1: 0/15. 15/15. Ace #1. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Savchuk serving 1-1: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Vesnina serving 2-1: Ace #2. 15/0. 30/0. Ace #3. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Savchuk serving 1-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/0 (GP #3). 40/15 (GP #4). 40/30 (GP #5). Deuce #1. Ad Vesnina (BP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Savchuk (GP #6). Deuce #3. Ad Vesnina (BP #2). 2nd serve... Deuce #4. Broken.

Vesnina serving 4-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Savchuk serving 1-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Vesnina serving 5-2 (new balls): 15/0. Double fault #1. 15/15. 30/15. 30/30. Double fault #2. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vesnina (SP #1). Vesnina won the first set 6-2 at 15:11 UZT (31m).


Second set
VESNINA @*_*@_@* 6
SAVCHUK __*__@__ 2


Savchuk serving 0-0: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Ace #1. 15/40 (BP #2). Broken.

Vesnina serving 1-0: Ace #4. 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Deuce #1. Ad Vesnina (GP #4). Held.

Savchuk serving 0-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Savchuk serving 1-3: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Vesnina serving 4-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #3. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Savchuk serving 2-4: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Vesnina (BP #3). Deuce #2. Ad Vesnina (BP #4). Broken.

Vesnina serving 5-2: 0/15. 0/30. Ace #6. 15/30. 30/30. Ace #7. 40/30 (MP #1 for Vesnina). Vesnina won 6-2 6-2 at 15:43 UZT (second set 32m, match 1h03m).


Singles: Second round: Alexandra Dulgheru v Ekaterina Bychkova (Wednesday 22nd September 2010)

First set
DULGHERU *_*_*___*_ 4
BYCHKOVA _*_*_*@*_* 6


The match started at 15:49 UZT.

Dulgheru serving 0-0: Double fault #1. 0/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Dulgheru (GP #3). 2nd serve... Held.

Bychkova serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... 2nd serve... Ad Dulgheru (BP #1). Deuce #2. Held.

Dulgheru serving 1-1: 0/15. 0/15. 15/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Bychkova serving 1-2: 2nd serve... 15/0. Held.

Dulgheru serving 2-2: 15/0. 2nd serve... Double fault #2. 15/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Bychkova serving 2-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/0 (GP #3). 2nd serve... 40/15 (GP #4). Held.

Dulgheru serving 3-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Bychkova serving 4-3 (new balls): 0/15. 15/15. 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 3-5: 15/0. 15/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bychkova serving 5-4: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (SP #1 for Bychkova). 2nd serve... Double fault #1. 40/15 (SP #2 for Bychkova). Ace #3 (2nd serve). Bychkova won the first set 6-4 at 16:23 UZT (33m).


Second set
DULGHERU *_*@*?????*@ 7
BYCHKOVA _*___?????__ 5


Dulgheru serving 0-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Bychkova serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 2nd serve... 30/0. 30/15. Held.

Dulgheru serving 1-1: 15/0. 30/0. Held.

Bychkova serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... Double fault #2. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Dulgheru serving 3-1: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Bychkova serving 1-4: 2nd serve... The scoreboard froze at 16:42 UZT.

Bychkova serving 5-6: Dulgheru won 4-6 6-1 7-5.


Doubles: First round: J. Craybas/M. Niculescu v N. Abduraimova/S. Sharipova (Wednesday 22nd September 2010)

First set
CRAYBAS/NICULES ?????????* 6
ABDURAI/SHARIPO ?????????_ 4


Craybas/Niculescu serving 5-4: Craybas/Niculescu won the first set 6-4.


Second set
CRAYBAS/NICULES ??????@ 6
ABDURAI/SHARIPO ??????_ 1


I joined the match at 19:04 UZT.

Abduraimova/Sharipova serving 1-5 (new balls): 30/40 (MP #1 for Craybas/Niculescu). 2nd serve... 40/40 (MP #2 for Craybas/Niculescu). Craybas/Niculescu won 6-4 6-1 at 19:05 UZT.

--
Dr. Andrew Broad

My Eternal Fanship: 1. Monica Seles; 2. Мария Шарапова (‘Maria Sharapova’); 3. Daniela Hantuchová; 4. Jelena Dokić; 5. Iva Majoli; 6. Karina Habšudová; 7. Вера Звонарёва (‘Vera Zvonarëva’); 8. Nicole Vaidišová; 9. Анна Чакветадзе (‘Anna Chakvetadze’); 10. Lucie Šafářová; 11. Ирода Туляганова (‘Iroda Tulyaganova’); 12. Magdaléna Rybáriková; 13. Sabine Lisicki
andrewbroad is offline  
post #6 of 8 (permalink) Old Sep 23rd, 2010, 01:18 PM Thread Starter
Team WTAworld
Senior Member
 
andrewbroad's Avatar
 
Join Date: May 2002
Location: England
Posts: 6,960
                     
Singles: Quarter-final: Stefanie Vögele v Evgeniya Rodina (Thursday 23rd September 2010)

First set
VÖGELE *_*_*@____ 4
RODINA _*_*__@*@* 6


The match started at 11:09 UZT.

Vögele serving 0-0: 2nd serve... 30/0. Ace #1. Held.

Rodina serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vögele serving 1-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Rodina (BP #3). Ace #2. Ad Vögele (GP #1). 2nd serve... Held.

Rodina serving 1-2: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Rodina (GP #3). Held.

Vögele serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Held.

Rodina serving 2-3: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Rodina (GP #1). 2nd serve... Ad Vögele (BP #2). Broken.

Vögele serving 4-2: Double fault #1. 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Rodina serving 3-4 (new balls): 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vögele (BP #2). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Rodina (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 4-4: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Rodina (BP #2). 2nd serve... Deuce #2. 2nd serve... Ad Rodina (BP #3). 2nd serve... Broken.

Rodina serving 5-4: 15/0. 40/0 (SP #1 for Rodina). 2nd serve... 40/15 (SP #2 for Rodina). 2nd serve... 40/30 (SP #3 for Rodina). Rodina won the first set 6-4 at 11:54 UZT (45m).


Second set
VÖGELE *_*@__*_*@ 6
RODINA _*__@*_*__ 4


Vögele serving 0-0: 0/15. Double fault #2. 0/30. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Rodina serving 0-1: 0/15. 15/15. Ace #2. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 1-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Rodina serving 1-2: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Vögele serving 3-1: 15/0. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Double fault #3. Broken.

Rodina serving 2-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 3-3 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Rodina serving 3-4: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Rodina (GP #1). Held.

Vögele serving 4-4: 15/0. 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Ace #6. Held.

Rodina serving 4-5: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (SP #1 for Vögele). 2nd serve... Vögele won the second set 6-4 at 12:29 UZT (second set 35m, match so far 1h20m).


Third set
VÖGELE ______ 0
RODINA @*@*@* 6


Vögele serving 0-0: The scoreboard froze at 12:29 UZT. The scoreboard resumed at 12:34 UZT (5m). 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Rodina (BP #2). 2nd serve... Broken.

Rodina serving 1-0: 0/15. 15/15. Ace #3. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Vögele serving 0-2: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Rodina serving 3-0: 15/0. 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 0-4: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 5-0 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (MP #1 for Rodina). 2nd serve... 40/15 (MP #2 for Rodina). Double fault #1. 40/30 (MP #3 for Rodina). Rodina won 6-4 4-6 6-0 at 12:57 UZT (third set 27m, match 1h48m).


Doubles: Quarter-final: E. Bovina/E. Georgatou v M. Kondratieva/S. Lefčvre (Thursday 23rd September 2010)

First set
BOVINA/GEORGA __*__@*@*@ 6
KONDRA/LEFČVR @*_*@_____ 4


The match started at 11:17 UZT.

Bovina serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 2nd serve... 40/40 (BP #4). Broken.

Lefčvre serving 1-0: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Georgatou serving 0-2: 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. Double fault #1 (Georgatou serving). 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Kondratieva serving 2-1: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Bovina serving 1-3: 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Lefčvre serving 4-1: 0/15. Double fault #1 (Lefčvre serving). 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Georgatou serving 2-4: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. Double fault #2 (Georgatou serving). 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Kondratieva serving 4-3 (new balls): 0/15. 0/30. 0/15. 0/40 (BP #1). Broken.

Bovina serving 4-4: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Lefčvre serving 4-5: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (SP #1 for Bovina/Georgatou). 2nd serve... Bovina/Georgatou won the first set 6-4 at 11:52 UZT (34m).


Second set
BOVINA/GEORGA __*___*_ 2
KONDRA/LEFČVR @*_*@*_* 6


Bovina/Georgatou serving 0-0: The scoreboard froze at 11:52 UZT. The scoreboard resumed at 11:58 UZT (5m). 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 1-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Bovina/Georgatou serving 0-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Lefčvre serving 2-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. Double fault #2 (Lefčvre serving). 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bovina/Georgatou serving 1-3: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Kondratieva serving 4-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Bovina/Georgatou serving 1-5 (new balls): 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 30/30. 40/30 (GP #2). Held.

Lefčvre serving 5-2: Ace #1 (Lefčvre serving). 15/0. 30/0. 40/0 (SP #1 for Kondratieva/Lefčvre). 2nd serve... 40/15 (SP #2 for Kondratieva/Lefčvre). 2nd serve... 40/30 (SP #3 for Kondratieva/Lefčvre). Ace #3 (Lefčvre serving). Kondratieva/Lefčvre won the second set 6-2 at 12:27 UZT (second set 34m, match so far 1h09m).


Third set

Match-tiebreak (all scores (Bovina/Georgatou)/(Kondratieva/Lefčvre)): *0/0. 1/0*. 2nd serve... 2/0*. *2/1. *3/1. 4/1*. 4/2*. *5/2. 2nd serve... *6/2. Double fault #3 (Lefčvre serving). 6/3*. 2nd serve... 6/4*. 2nd serve... *7/4. *7/5. 7/6*. 2nd serve... 7/7*. *8/7. 2nd serve... *9/7 (MP #1 for Bovina/Georgatou). 9/8* (MP #2 for Bovina/Georgatou). 2nd serve... 9/9*. Ace #0 (Bovina serving). *9/10 (MP #1 for Kondratieva/Lefčvre). Kondratieva/Lefčvre won 4-6 6-2 [11/9] at 12:43 UZT (third set 16m, match 1h26m).


Singles: Quarter-final: Alexandra Dulgheru v Monica Niculescu (Thursday 23rd September 2010)

First set
DULGHERU *__@*__@*__@_ 6
NICULESC _*@__*@__*@_T 7


The match started at 12:18 UZT.

Dulgheru serving 0-0: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Niculescu serving 0-1: 15/0. 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 1-1: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Niculescu (BP #1). Broken.

Niculescu serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 2-3: 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Dulgheru (BP #1). Deuce #2. Ad Niculescu (GP #2). Held.

Dulgheru serving 3-3: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Niculescu serving 4-3 (new balls): 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Dulgheru serving 4-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 4-5: The scoreboard froze at 13:03 UZT. The scoreboard resumed at 13:06 UZT (3m). 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 5-5: 0/15. Double fault #1. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 6-5: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

6-6 tiebreak (all scores Dulgheru/Niculescu): *0/0. 0/1*. 0/2*. *1/2. *1/3. 2nd serve... 1/4*. 1/5*. *1/6 (SP #1 for Niculescu). *2/6 (SP #2 for Niculescu). 3/6* (SP #3 for Niculescu). 4/6* (SP #4 for Niculescu). *5/6 (SP #5 for Niculescu). 2nd serve... Niculescu won the first set 7-6 at 13:26 UZT (1h07m).


Second set
DULGHERU @*@*_*_* 6
NICULESC ____*_*_ 2


Niculescu serving 0-0: The scoreboard froze at 13:26 UZT. The scoreboard resumed at 13:33 UZT (6m). 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 1-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Niculescu serving 0-2: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. Ad Niculescu (GP #1). Deuce #2. Ad Dulgheru (BP #4). Broken.

Dulgheru serving 3-0 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 0-4: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Dulgheru (BP #3). Deuce #2. Ad Niculescu (GP #1). 2nd serve... Held.

Dulgheru serving 4-1: 0/15. 15/15. 30/15. Double fault #2. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Niculescu (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Niculescu (BP #2). Deuce #3. Ad Niculescu (BP #3). Deuce #4. Ad Dulgheru (GP #2). Held.

Niculescu serving 1-5: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Dulgheru serving 5-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (SP #1 for Dulgheru). Deuce #1. Ad Dulgheru (SP #2). Dulgheru won the second set 6-2 at 14:21 UZT (second set 54m, match so far 2h02m).


Third set
DULGHERU ___*@__*_ 3
NICULESC *@*__@*_* 6


Niculescu serving 0-0: The scoreboard froze at 14:21 UZT. The scoreboard resumed at 14:24 UZT (3m). 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 0-1: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 2-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 0-3: 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Niculescu serving 3-1 (new balls): 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Broken.

Dulgheru serving 2-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 4-2: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Niculescu (GP #1). Held.

Dulgheru serving 2-5: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 5-3: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Niculescu). Niculescu won 7-6 2-6 6-3 at 15:00 UZT (third set 38m, match 2h41m).


Doubles: Quarter-final: A. Panova/T. Poutchek v A. Rodionova/O. Savchuk (Thursday 23rd September 2010)

First set
PANOVA/POUTCH *__@*@__*_*_T 7
RODION/SAVCHU _*@___@*_*_*_ 6


The match started at 12:59 UZT.

Panova/Poutchek serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/0 (GP #3). Held.

Savchuk serving 0-1: 15/0. 30/0. 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Panova/Poutchek serving 1-1: 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Rodionova serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Panova/Poutchek serving 2-2: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Savchuk serving 2-3: 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 4-2: 2nd serve... 0/15. 0/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rodionova serving 3-4 (new balls): 0/15. 2nd serve... 0/30. 30/30. Ace #1 (Rodionova serving). 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Panova/Poutchek serving 4-4: 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Savchuk serving 4-5: 15/0. 30/0. Ace #2 (Savchuk serving). 40/0 (GP #1). Held.

Panova/Poutchek serving 5-5: 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 40/40 (BP #4). Held.

Rodionova serving 5-6: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

6-6 tiebreak (all scores (Panova/Poutchek)/(Rodionova/Savchuk)): 2/0*. *2/1. *3/1. 4/1*. 5/1*. *5/2. *6/2 (SP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won the first set 7-6 at 13:47 UZT (47m).


Second set
PANOVA/POUTCH @*___*_*@* 6
RODION/SAVCHU __*@*_*___ 4


Rodionova serving 0-0: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Broken.

Poutchek serving 1-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Savchuk serving 0-2: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Panova serving 2-1 (new balls): Double fault #1 (Panova serving). 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Rodionova serving 2-2: Ace #3 (Rodionova serving). 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Poutchek serving 2-3: 0/15. 15/15. Ace #1 (Poutchek serving). 30/15. Held.

Savchuk serving 3-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Panova serving 3-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rodionova serving 4-4: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Double fault #1 (Rodionova serving). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Broken.

Poutchek serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Panova/Poutchek won 7-6 6-4 at 14:20 UZT (second set 33m, match 1h20m).


Singles: Quarter-final: Elena Vesnina v Darya Kustova (Thursday 23rd September 2010)

First set
VESNINA @*@*@* 6
KUSTOVA ______ 0


The match started at 13:16 UZT.

Kustova serving 0-0: 15/0. Ace #1 (2nd serve). 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kustova (GP #3). 2nd serve... Deuce #2. Ad Vesnina (BP #1). Ace #2. Deuce #3. Ad Vesnina (BP #2). Broken.

Vesnina serving 1-0: 0/15. The scoreboard froze at 13:22 UZT. Held.

Kustova serving 0-2: Broken.

Vesnina serving 3-0: The scoreboard resumed at 13:30 UZT (7m). 15/15. 2nd serve... Double fault #1. 15/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 0-4: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... 30/40 (BP #3). 2nd serve... Broken.

Vesnina serving 5-0: 15/15. Ace #1. 30/15. 30/30. Ace #1. 30/15. 30/30. 40/30 (SP #1 for Vesnina). Vesnina won the first set 6-0 at 13:38 UZT (22m).


Second set
VESNINA _*@*@*@ 6
KUSTOVA *______ 1


Kustova serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. Held.

Vesnina serving 0-1 (new balls): 2nd serve... 15/0. Double fault #2. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kustova serving 1-1: 2nd serve... 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 2nd serve... Broken.

Vesnina serving 2-1: 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kustova serving 1-3: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Ad Kustova (GP #3). Double fault #4. Deuce #1. Ad Vesnina (BP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Vesnina (BP #2). Deuce #3. Ad Vesnina (BP #3). Broken.

Vesnina serving 4-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kustova serving 1-5: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (MP #1 for Vesnina). Vesnina won 6-0 6-1 at 14:05 UZT (second set 26m, match 49m).


Singles: Quarter-final: Alla Kudryavtseva v Akgul Amanmuradova (Thursday 23rd September 2010)

First set
KUDRYAVTSEVA ___*@*@*___*T 7
AMANMURADOVA *@*_____*@*__ 6


The match started at 14:25 UZT.

Amanmuradova serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 0/15. 0/30. 15/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Amanmuradova serving 2-0: 2nd serve... 15/0. Ace #2. 40/0 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 0-3: 15/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 3-1: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kudryavtseva serving 2-3: 15/0. Double fault #1. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 3-3: 15/0. 30/0. Double fault #1. 30/15. 30/30. Double fault #2. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #2). Ace #3. Deuce #2. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (BP #3). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 3-5: 0/15. 0/30. Ace #4. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 5-4: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (SP #1 for Kudryavtseva). Deuce #1. Ad Amanmuradova (BP #1). Broken.

Amanmuradova serving 5-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Ad Amanmuradova (GP #2). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #1). Deuce #2. Ad Amanmuradova (GP #3). Held.

Kudryavtseva serving 5-6: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

6-6 tiebreak (all scores Kudryavtseva/Amanmuradova): 0/0*. 2nd serve... *1/0. *1/1. 1/2*. 2nd serve... 1/3*. 2nd serve... *1/4. *2/4. 3/4*. 3/5*. 2nd serve... *4/5. 6/5* (SP #2 for Kudryavtseva). 2nd serve... Kudryavtseva won the first set 7-6 at 15:20 UZT (55m).


Second set
KUDRYAVTSEVA *@*__@*_* 6
AMANMURADOVA ___*@__*_ 3


Kudryavtseva serving 0-0: 15/0. 30/0. 2nd serve... Held.

Amanmuradova serving 0-1: 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Deuce #1. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (BP #1). Broken.

Kudryavtseva serving 2-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... Held.

Amanmuradova serving 0-3 (new balls): 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... Held.

Kudryavtseva serving 3-1: 15/0. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Amanmuradova (BP #2). Broken.

Amanmuradova serving 2-3: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Kudryavtseva serving 4-2: 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Amanmuradova serving 2-5: 15/0. 30/0. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Amanmuradova (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 5-3: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (MP #1 for Kudryavtseva). Kudryavtseva won 7-6 6-3 at 15:57 UZT (second set 36m, match 1h32m).


Doubles: Quarter-final: A. Dulgheru/M. Rybáriková v M. Camerin/S. Mirza (Thursday 23rd September 2010)

First set
DULGH/RYBÁR _*___*@_@*@* 7
CAMER/MIRZA *_*@*__@____ 5


The match started at 16:42 UZT.

Mirza serving 0-0: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 0-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Camerin serving 1-1: 15/0. 30/0. 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 1-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Mirza serving 3-1: 15/0. Double fault #1 (Mirza serving). 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 1-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... Held.

Camerin serving 4-2: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 40/40 (BP #3). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 3-4 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/40 (BP #1). Broken.

Mirza serving 5-3: 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 4-5: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Camerin serving 5-5: 2nd serve... Double fault #2 (Camerin serving). 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 6-5: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (SP #1 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... Dulgheru/Rybáriková won the first set 7-5 at 17:22 UZT (40m).


Second set
DULGH/RYBÁR @*_*@*@ 6
CAMER/MIRZA __*____ 1


Mirza serving 0-0: 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 1-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/30 (GP #1). Held.

Camerin serving 0-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 2-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Mirza serving 1-3 (new balls): 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 4-1: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Camerin serving 1-5: Double fault #3 (Camerin serving). 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (MP #1 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... Dulgheru/Rybáriková won 7-5 6-1 at 17:45 UZT (second set 22m, match 1h03m).


Doubles: Quarter-final: J. Craybas/M. Niculescu v E. Rodina/S. Vögele (Thursday 23rd September 2010)

First set
CRAYBA/NICULE _*_*_*@*@ 6
RODINA/VÖGELE *_*_*____ 3


The match started at 16:43 UZT.

Vögele serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Craybas/Niculescu serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rodina serving 1-1: 2nd serve... 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Held.

Craybas/Niculescu serving 1-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Vögele serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Double fault #2 (Vögele serving). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Craybas/Niculescu serving 2-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Rodina serving 3-3: 0/15. 0/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Craybas/Niculescu serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 0/15. 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Vögele serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (SP #1 for Craybas/Niculescu). Craybas/Niculescu won the first set 6-3 at 17:13 UZT (30m).


Second set
CRAYBA/NICULE *___*@_@*@ 6
RODINA/VÖGELE _*@*__@___ 4


Craybas/Niculescu serving 0-0: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vögele serving 0-1: Double fault #3 (Vögele serving). 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... Ace #2 (Vögele serving). Held.

Craybas/Niculescu serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 40/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 40/15 (GP #1). Held.

Craybas/Niculescu serving 1-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). 2nd serve... Held.

Vögele serving 3-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Craybas/Niculescu serving 3-3: 2nd serve... 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 4-3 (new balls): 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Double fault #5 (Rodina serving). Broken.

Craybas/Niculescu serving 4-4: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Vögele serving 4-5: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/40 (MP #1 for Craybas/Niculescu). Ace #3 (Vögele serving). 30/40 (MP #2 for Craybas/Niculescu). Craybas/Niculescu won 6-3 6-4 at 17:51 UZT (second set 38m, match 1h08m).

--
Dr. Andrew Broad

My Eternal Fanship: 1. Monica Seles; 2. Мария Шарапова (‘Maria Sharapova’); 3. Daniela Hantuchová; 4. Jelena Dokić; 5. Iva Majoli; 6. Karina Habšudová; 7. Вера Звонарёва (‘Vera Zvonarëva’); 8. Nicole Vaidišová; 9. Анна Чакветадзе (‘Anna Chakvetadze’); 10. Lucie Šafářová; 11. Ирода Туляганова (‘Iroda Tulyaganova’); 12. Magdaléna Rybáriková; 13. Sabine Lisicki
andrewbroad is offline  
post #7 of 8 (permalink) Old Sep 24th, 2010, 05:06 PM Thread Starter
Team WTAworld
Senior Member
 
andrewbroad's Avatar
 
Join Date: May 2002
Location: England
Posts: 6,960
                     
Singles: Semi-final: Monica Niculescu v Elena Vesnina (Friday 24th September 2010)

First set
NICULES *_*_*____ 3
VESNINA _*_*_*@*@ 6


The match started at 11:14 UZT.

Niculescu serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. Ace #1. 40/15 (GP #1). Held.

Vesnina serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. Ace #1. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 1-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vesnina serving 1-2: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 2-2: 15/0. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Vesnina serving 2-3: 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Vesnina (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Vesnina (GP #2). Held.

Niculescu serving 3-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Deuce #1. Ad Vesnina (BP #3). Broken.

Vesnina serving 4-3 (new balls): 15/0. Double fault #1. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Ace #2. Held.

Niculescu serving 3-5: 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 2nd serve... 15/40 (SP #1 for Vesnina). 2nd serve... Vesnina won the first set 6-3 at 11:55 UZT (41m).


Second set
NICULES @*___*@*@ 6
VESNINA __*@*____ 3


Vesnina serving 0-0: 15/0. Double fault #2. 15/15. Double fault #3. 15/30. 15/40 (BP #1). Double fault #4. Broken.

Niculescu serving 1-0: 15/0. Double fault #4. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Vesnina serving 0-2: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. Double fault #5. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Vesnina (GP #1). Held.

Niculescu serving 2-1: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Vesnina (BP #3). Broken.

Vesnina serving 2-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 2-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Vesnina serving 3-3: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Deuce #1. 2nd serve... Ad Niculescu (BP #4). Broken.

Niculescu serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Held.

Vesnina serving 3-5: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (SP #1 for Niculescu). 2nd serve... Niculescu won the second set 6-3 at 12:38 UZT (second set 43m, match so far 1h24m).


Third set
NICULES *@*_*_____ 4
VESNINA ___*_*@*@* 6


Niculescu serving 0-0: The scoreboard froze at 12:38 UZT. The scoreboard resumed at 12:43 UZT (4m). 15/0. 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Vesnina serving 0-1: 0/15. 15/15. Double fault #6. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Niculescu serving 2-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Vesnina serving 0-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 3-1: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Vesnina serving 1-4: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Niculescu serving 4-2: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Vesnina serving 3-4 (new balls): 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Niculescu serving 4-4: 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Vesnina serving 5-4: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (MP #1 for Vesnina). Vesnina won 6-3 3-6 6-4 at 13:23 UZT (third set 44m, match 2h09m).


Singles: Semi-final: Evgeniya Rodina v Alla Kudryavtseva (Friday 24th September 2010)

First set
RODINA __???__ 1
KUDRYA *@???@* 6


The match started at 13:39 UZT.

Kudryavtseva serving 0-0: 0/15. 15/15. 15/30. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (GP #1). Held.

Rodina serving 0-1: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Kudryavtseva serving 2-0: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 15/15. The scoreboard froze at 13:47 UZT.

Rodina serving 1-4: The scoreboard resumed at 14:02 UZT (14m). 30/40 (BP #1). Deuce #1. Broken.

Kudryavtseva serving 5-1: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 15/0. 2nd serve... 30/0. Ace #2. 40/0 (SP #1 for Kudryavtseva). Kudryavtseva won the first set 6-1 at 14:06 UZT (26m).


Second set
RODINA *_*__@*@* 6
KUDRYA _*_*@____ 3


Rodina serving 0-0 (new balls): The scoreboard froze at 14:06 UZT. The scoreboard resumed at 14:11 UZT (4m). 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 2nd serve... Deuce #1. Ad Rodina (GP #3). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. Ace #4. 40/0 (GP #1). Held.

Rodina serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 1-2: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Rodina serving 2-2: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Rodina (GP #1). Deuce #2. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (BP #2). 2nd serve... Deuce #3. Double fault #1. Ad Kudryavtseva (BP #3). Deuce #4. Ad Rodina (GP #2). 2nd serve... Deuce #5. Ad Kudryavtseva (BP #4). Deuce #6. Ad Rodina (GP #3). Deuce #7. Ad Kudryavtseva (BP #5). 2nd serve... Deuce #8. Ad Kudryavtseva (BP #6). Broken.

Kudryavtseva serving 3-2: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Rodina serving 3-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Kudryavtseva serving 3-4: 0/15. 15/15. 30/15. 2nd serve... 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Rodina serving 5-3: 15/0. 30/0. 40/15 (SP #1 for Rodina). Rodina won the second set 6-3 at 14:49 UZT (second set 43m, match so far 1h09m).


Third set
RODINA _*_*_*___ 3
KUDRYA *_*_*_*@* 6


Kudryavtseva serving 0-0 (new balls): The scoreboard froze at 14:49 UZT. The scoreboard resumed at 14:54 UZT (4m). 15/0. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Ad Rodina (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (GP #2). Double fault #2. Deuce #2. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (GP #3). Ace #5. Held.

Rodina serving 0-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 1-1: 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rodina serving 1-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 2-2: 15/0. 15/15. Ace #8. 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Rodina serving 2-3: 15/0. 30/0. 30/15. 30/0. 30/15. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Rodina (GP #2). Deuce #2. Ad Rodina (GP #3). Held.

Kudryavtseva serving 3-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... Held.

Rodina serving 3-4: 15/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #2). Broken.

Kudryavtseva serving 5-3: 0/15. 15/15. 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (MP #1). Kudryavtseva won 6-1 3-6 6-3 at 15:32 UZT (third set 42m, match 1h52m).


Doubles: Semi-final: J. Craybas/M. Niculescu v A. Dulgheru/M. Rybáriková (Friday 24th September 2010)

First set
CRAYBAS/NICULES *__@*_*_*@ 6
DULGHER/RYBÁRIK _*@__*_*__ 4


The match started at 15:16 UZT.

Craybas/Niculescu serving 0-0: 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 0-1: 2nd serve... 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). Held.

Craybas/Niculescu serving 1-1: 15/0. 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru/Rybáriková serving 2-1: 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). Broken.

Craybas/Niculescu serving 2-2: 2nd serve... 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 2-3: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... 40/30 (GP #1). Held.

Craybas/Niculescu serving 3-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 3-4 (new balls): 15/0. 2nd serve... 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Craybas/Niculescu serving 4-4: 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Double fault #1 (Craybas serving). 40/40 (BP #1). Held.

Dulgheru/Rybáriková serving 4-5: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (SP #1 for Craybas/Niculescu). 15/40 (SP #2 for Craybas/Niculescu). 30/40 (SP #3 for Craybas/Niculescu). Craybas/Niculescu won the first set 6-4 at 15:57 UZT (41m).


Second set
CRAYBAS/NICULES _@*@*___*_*__ 6
DULGHER/RYBÁRIK @____*@*_*_*T 7


Niculescu serving 0-0: The scoreboard froze at 15:57 UZT. The scoreboard resumed at 16:01 UZT (3m). 0/15. 0/30. 15/30. 2nd serve... 15/40 (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 1-0: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Double fault #3 (Rybáriková serving). Broken.

Craybas serving 1-1: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 1-2: 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 15/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Niculescu serving 3-1: 0/15. 2nd serve... 0/30. Ace #1 (Niculescu serving). 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 1-4: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 2nd serve... Held.

Craybas serving 4-2 (new balls): 2nd serve... 0/15. 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Dulgheru serving 3-4: 15/0. 15/15. 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Niculescu serving 4-4: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 4-5: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 2nd serve... Held.

Craybas serving 5-5: 15/0. 15/15. 30/15. Ace #2 (Craybas serving). 40/15 (GP #1). Double fault #2 (Craybas serving). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Held.

Dulgheru serving 5-6: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (MP #1 for Craybas/Niculescu). 40/40 (MP #2 for Craybas/Niculescu). Held.

6-6 tiebreak (all scores (Craybas/Niculescu)/(Dulgheru/Rybáriková)): *0/0. 1/0*. 1/1*. *1/2. *1/3. 1/4*. 2nd serve... 2/4*. *2/5. *3/5. 3/6* (SP #1 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... 4/6* (SP #2 for Dulgheru/Rybáriková). *5/6 (SP #3 for Dulgheru/Rybáriková). *6/6. 6/7* (SP #4 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... Dulgheru/Rybáriková won the second set 7-6 at 16:58 UZT (second set 1h00m, match so far 1h41m).


Third set

Match-tiebreak (all scores (Craybas/Niculescu)/(Dulgheru/Rybáriková)): 0/0*. 2nd serve... *0/1. *1/1. 2/1*. 2/2*. *3/2. *3/3. 4/3*. 2nd serve... 4/4*. *5/4. *6/4. 6/5*. 6/6*. *6/7. *6/8. 6/9* (MP #1 for Dulgheru/Rybáriková). 2nd serve... Dulgheru/Rybáriková won 4-6 7-6 [10/6] at 17:12 UZT (third set 14m, match 1h55m).


Doubles: Semi-final: M. Kondratieva/S. Lefčvre v A. Panova/T. Poutchek (Friday 24th September 2010)

First set
KONDRA/LEFČVR _*_*___*_ 3
PANOVA/POUTCH *_*_*@*_* 6


The match started at 15:51 UZT.

Panova serving 0-0: 2nd serve... 0/15. 0/30. 2nd serve... 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Lefčvre serving 0-1: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Poutchek serving 1-1: 0/15. 15/15. 30/15. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Kondratieva serving 1-2: 15/0. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Held.

Panova serving 2-2: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. Ace #1 (Panova serving). 40/30 (GP #1). Held.

Lefčvre serving 2-3: 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). Broken.

Poutchek serving 4-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 2nd serve... 40/30 (GP #2). Held.

Kondratieva serving 2-5 (new balls): 15/0. 30/0. Double fault #1 (Kondratieva serving). 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). 30/30. 40/30 (GP #2). Held.

Panova serving 5-3: 15/0. 30/0. 40/0 (SP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won the first set 6-3 at 16:25 UZT (33m).


Second set
KONDRA/LEFČVR __*_*@*@* 6
PANOVA/POUTCH @*_*_____ 3


Kondratieva/Lefčvre serving 0-0: The scoreboard froze at 16:25 UZT. The scoreboard resumed at 16:30 UZT (5m). 15/0. 2nd serve... 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). Broken.

Panova serving 1-0: 0/15. 2nd serve... 15/15. 40/15 (GP #1). Ace #3 (Panova serving). Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 0-2: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Held.

Poutchek serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. Held.

Kondratieva/Lefčvre serving 1-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 2nd serve... 40/30 (GP #3). Held.

Panova serving 3-2: 15/0. 30/0. 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Kondratieva/Lefčvre serving 3-3: 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Poutchek serving 3-4 (new balls): The scoreboard froze at 16:54 UZT. The scoreboard resumed at 17:00 UZT (5m). 2nd serve... 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 30/40 (BP #1). 40/40 (BP #2). Broken.

Kondratieva/Lefčvre serving 5-3: 15/0. 15/15. 2nd serve... 30/15. 2nd serve... 30/30. 40/30 (SP #1 for Kondratieva/Lefčvre). The scoreboard froze at 17:06 UZT. The scoreboard resumed at 17:12 UZT (5m). Kondratieva/Lefčvre won the second set 6-3 at 17:12 UZT (second set 47m, match so far 1h21m).


Third set

Match-tiebreak (all scores (Kondratieva/Lefčvre)/(Panova/Poutchek)): 0/0*. *0/1. 2nd serve... *0/2. 2nd serve... 0/3*. 0/4*. 2nd serve... *1/4. *2/4. 2/5*. 2/6*. *2/7. *3/7. 2nd serve... 3/8*. 3/9* (MP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won 6-3 3-6 [10/3] at 17:19 UZT (third set 7m, match 1h28m).

--
Dr. Andrew Broad

My Eternal Fanship: 1. Monica Seles; 2. Мария Шарапова (‘Maria Sharapova’); 3. Daniela Hantuchová; 4. Jelena Dokić; 5. Iva Majoli; 6. Karina Habšudová; 7. Вера Звонарёва (‘Vera Zvonarëva’); 8. Nicole Vaidišová; 9. Анна Чакветадзе (‘Anna Chakvetadze’); 10. Lucie Šafářová; 11. Ирода Туляганова (‘Iroda Tulyaganova’); 12. Magdaléna Rybáriková; 13. Sabine Lisicki

Last edited by andrewbroad; Sep 24th, 2010 at 05:41 PM. Reason: minor corrections
andrewbroad is offline  
post #8 of 8 (permalink) Old Sep 25th, 2010, 02:40 PM Thread Starter
Team WTAworld
Senior Member
 
andrewbroad's Avatar
 
Join Date: May 2002
Location: England
Posts: 6,960
                     
Doubles: Final: A. Dulgheru/M. Rybáriková v A. Panova/T. Poutchek (Saturday 25th September 2010)

First set
DULGHE/RYBÁRI _*@*_____ 3
PANOVA/POUTCH *___*@*@* 6


The match started at 11:45 UZT.

Panova/Poutchek serving 0-0: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Dulgheru serving 0-1: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). Held.

Panova/Poutchek serving 1-1: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). 40/40 (BP #1). Broken.

Rybáriková serving 2-1: 2nd serve... 0/15. 2nd serve... 0/30. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 40/40 (BP #3). Held.

Panova/Poutchek serving 1-3: 2nd serve... 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 3-2: 0/15. 0/30. 15/30. 30/40 (BP #1). Broken.

Panova/Poutchek serving 3-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Rybáriková serving 3-4 (new balls): Double fault #1 (Rybáriková serving). 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). Broken.

Panova/Poutchek serving 5-3: 15/0. 30/0. 30/15. 40/15 (SP #1 for Panova/Poutchek). 40/30 (SP #2 for Panova/Poutchek). 2nd serve... Panova/Poutchek won the first set 6-3 at 12:15 UZT (30m).


Second set
DULGHE/RYBÁRI *_*_*__@__ 4
PANOVA/POUTCH _*_*_*@_@* 6


Dulgheru serving 0-0: 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Panova serving 0-1: 15/0. 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... 40/40 (BP #1). Held.

Rybáriková serving 1-1: Double fault #2 (Rybáriková serving). 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 15/40 (BP #2). 30/40 (BP #3). 40/40 (BP #4). Held.

Poutchek serving 1-2: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). Held.

Dulgheru serving 2-2: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Panova serving 2-3: 15/0. 30/0. 40/0 (GP #1). 2nd serve... 40/15 (GP #2). Held.

Rybáriková serving 3-3: 0/15. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). 40/40 (BP #3). Broken.

Poutchek serving 4-3 (new balls): 15/0. 15/15. 15/30. 15/40 (BP #1). 30/40 (BP #2). Broken.

Dulgheru serving 4-4: 0/15. 0/30. 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Panova serving 5-4: Double fault #1 (Panova serving). 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (MP #1 for Panova/Poutchek). Panova/Poutchek won 6-3 6-4 at 12:52 UZT (second set 36m, match 1h06m).


Singles: Final: Elena Vesnina v Alla Kudryavtseva (Saturday 25th September 2010)

First set
VESNINA *_*_*___*_ 4
KUDRYAV _*_*_*@*_* 6


The match started at 14:03 UZT.

Vesnina serving 0-0: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 1-1: Ace #1. 15/0. 30/0. 30/15. Double fault #1. 30/30. 40/30 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 1-2: Double fault #1. 0/15. 2nd serve... 15/15. 15/30. 30/30. 40/30 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 2-2: Double fault #2. 0/15. 2nd serve... 15/15. 2nd serve... 15/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vesnina (GP #1). 2nd serve... Deuce #2. Ad Vesnina (GP #2). Held.

Kudryavtseva serving 2-3: 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. 2nd serve... Ad Kudryavtseva (GP #3). Held.

Vesnina serving 3-3: 0/15. 0/30. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 4-3 (new balls): 15/0. 30/0. 30/15. 2nd serve... 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Ad Kudryavtseva (GP #3). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 3-5: 15/0. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 5-4: 2nd serve... 0/15. 15/15. 15/30. 30/30. 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (SP #1). Ace #1. Kudryavtseva won the first set 6-4 at 14:48 UZT (45m).


Second set
VESNINA *__@*___*_ 4
KUDRYAV _*@__*@*_* 6


Vesnina serving 0-0: Double fault #3. 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. Ace #2. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #1). Deuce #2. Ad Kudryavtseva (BP #2). Deuce #3. 2nd serve... Ad Vesnina (GP #3). Deuce #4. Ad Vesnina (GP #4). Deuce #5. Ad Vesnina (GP #5). Held.

Kudryavtseva serving 0-1: 15/0. 30/0. 2nd serve... 40/0 (GP #1). 2nd serve... Held.

Vesnina serving 1-1: Double fault #4. 0/15. 0/30. 2nd serve... 0/40 (BP #1). 2nd serve... Broken.

Kudryavtseva serving 2-1: 0/15. 2nd serve... 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Deuce #1. Ad Vesnina (BP #1). Broken.

Vesnina serving 2-2: 0/15. 15/15. 30/15. 40/15 (GP #1). Held.

Kudryavtseva serving 2-3: 15/0. 30/0. 2nd serve... 30/15. 30/30. 40/30 (GP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (GP #2). Held.

Vesnina serving 3-3 (new balls): 0/15. 15/15. 2nd serve... 30/15. 30/30. 2nd serve... 30/40 (BP #1). Deuce #1. Ad Kudryavtseva (BP #2). Broken.

Kudryavtseva serving 4-3: 15/0. Ace #3. 30/0. 30/15. 40/15 (GP #1). 40/30 (GP #2). Held.

Vesnina serving 3-5: 2nd serve... 15/0. 2nd serve... 30/0. 40/0 (GP #1). 40/15 (GP #2). 40/30 (GP #3). Deuce #1. 2nd serve... Ad Vesnina (GP #4). Held.

Kudryavtseva serving 5-4: 0/15. Ace #4. 15/15. 30/15. Ace #5. 40/15 (MP #1 for Kudryavtseva). Kudryavtseva won 6-4 6-4 at 15:38 UZT (second set 49m, match 1h35m).

--
Dr. Andrew Broad

My Eternal Fanship: 1. Monica Seles; 2. Мария Шарапова (‘Maria Sharapova’); 3. Daniela Hantuchová; 4. Jelena Dokić; 5. Iva Majoli; 6. Karina Habšudová; 7. Вера Звонарёва (‘Vera Zvonarëva’); 8. Nicole Vaidišová; 9. Анна Чакветадзе (‘Anna Chakvetadze’); 10. Lucie Šafářová; 11. Ирода Туляганова (‘Iroda Tulyaganova’); 12. Magdaléna Rybáriková; 13. Sabine Lisicki
andrewbroad is offline  
Reply

Quick Reply
Message:
Options

Register NowIn order to be able to post messages on the TennisForum.com forums, you must first register.
Please enter your desired user name, your email address and other required details in the form below.

User Name:
Password
Please enter a password for your user account. Note that passwords are case-sensitive.

Password:


Confirm Password:
Email Address
Please enter a valid email address for yourself.

Email Address:
OR

Log-in

Human Verification

In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.Thread Tools
Show Printable Version Show Printable Version
Email this Page Email this PagePosting Rules  
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome